Reklama

Zkrachovalá firma Mammoth chce zpět miliony korun za fiktivní dodávky elektroniky

07.08.2023

InsolvenceZdarma

Jak jsme již v minulosti informovali, společnost Mammoth, která ještě do nedávna provozo- vala e-shopu Mamut.cz, se na jaře letošního roku ocitla v insolvenci poté, co jí vznikl dluh asi 1,96 miliardy korun vůči asi padesátce věřitelům. Firma se před insolvenčním soudem hájila tím, že jí odběratelé přestali hradit závazky. Nyní zveřejnila své vyjádření k pohledávkám klíčových věřitelů, kterými jsou společnosti T-Mobile a J & T Leasingová společnost, ve kterých je naopak vyzvala k uhrazení bezmála 172 milionů korun.

Zároveň Mammoth popírá své dluhy za toto zboží vůči T‐Mobile a J & T Leasing celkem za 1,86 miliardy, když se podle něj jednalo jen o fiktivní dodávky zboží. „Mammoth pohledávky přihlášené J & T Leasing a T‐Mo‐ bile do insolvenčního řízení vzhledem k fiktivním dodáv‐ kám a z řady dalších důvodů uvedených ve vyjádření zaslaném Insolvenčnímu správci popírá,“ uvádí se dle ve‐ řejně přístupných dokladů na insolvenčním rejstříku, kde zároveň Mammoth vyzvala T‐Mobile a J & T Leasing, aby vydaly bezdůvodné obohacení odpovídající peněžitému plnění uhrazenému Mammoth za již zrealizované fiktivní dodávky, ke kterému v souvislosti s fiktivními dodávkami zboží pro Mammoth údajně došlo. „Vyzvali jsme dne 4. července 2023 společnost T‐Mobile, aby vydala své bezdůvodné obohacení odpovídající peněžitému plnění uhrazenému Mammoth za fiktivní dodávky v celkové výši 134 327 786 korun a zároveň dne 7. července 2023 společnost J & T Leasing, k tomu, aby vydala své bez‐ důvodné obohacení odpovídající peněžitému plnění uhrazenému Mammoth za fiktivní dodávky v celkové výši 36548918 korun,“ zveřejnila společnost v placeném odkazu pro agenturu ČTK.

To ale T‐Mobile popírá. „Rámcová smlouva uzavřená v roce 2018 nebyla až dosud nikdy žádným způsobem zpochybňována, naopak k ní byly postupně uzavřeny dodatky a plnění smlouvy společnost Mammoth prů‐ běžně stvrzovala prostřednictvím předávacích protokolů a za dodávky podle smlouvy v řádech stovek milionů korun také platila,“ uvedla Patricie Šedivá, tisková mluvčí společnosti T‐Mobile s tím, že zástupci společnosti Mammoth začali převzetí hardware zpochybňovat až nyní a účelově v souvislosti s insolvencí jejich společnosti, která očividně není schopna plnit své dluhy. „Dodávky byly po celou dobu realizovány přímo mezi distributo‐ rem hardware a společností Mammoth. Reálně to zna‐ mená, že zboží bylo dodáváno přímo ze skladu distri‐ buční společnosti do společného skladu společností ze skupiny Vladimíra Kováře, kde bylo zástupci společnosti Mammoth potvrzeno převzetí vždy prostřednictvím po‐ depsaného předávacího protokolu (celkem jsou těchto potvrzených předávacích protokolů stovky). Na dodací dokumentaci byl vždy uveden konkrétní typ zařízení a jejich přesný počet. Podpisem na dodací dokumenta‐ ci společnost Mammoth potvrdila, že zařízení v počtu uvedeném na dodací dokumentaci převzala. Tyto potvr‐ zené předávací protokoly byly pro T‐Mobile podkladem, že dodávka proběhla v pořádku. Společnost Mammoth tedy byla odpovědná za kontrolu správnosti dodávky a převzetí veškerého zboží, a není nám známo, že by na distributory vznášela jakékoli požadavky týkající se dodávek,“ řekla iDnes Šedivá. Podle vyjádření společnos‐ ti T‐Mobile se společně s leasingovou společností staly obětí sofistikovaného podvodu spáchaného organizova‐ nou skupinou osob, které zneužily přesvědčení těchto společností, že obchodují s důvěryhodným obchodním partnerem ze skupiny ovládané podnikatelem Vladimí‐ rem Kovářem. „Podvod je intenzivně vyšetřován elitním útvarem Policie ČR, Národní centrálou proti organizova‐ nému zločinu,“ dodala tisková mluvčí T‐Mobile.

Podobně ostře se proti žádosti zkrachovalé společ‐ nosti Mammoth vymezil i druhý její klíčový věřitel, firma J & T Leasing. „Snaha něco vymáhat po J & T Leasing je pro nás neakceptovatelným krokem, který však bohužel zapadá do stávajícího jednání skupiny Unicorn. Namísto konstruktivního jednání a vyřešení celé kauzy, jsme svěd‐ ky nespolupráce v rámci insolvenčního řízení, osočování obchodních partnerů či dokonce nevědomosti o uzavře‐ ných obchodech. Důležitá jsou však fakta, J & T Leasing řádně přihlásila své pohledávky, které nezávislá institu‐ ce ve výši přes dvě miliardy korun v přehledu přihlášek uznala,“ říká mluvčí společnosti J & T Monika Veselá.

Podle dosavadního průběhu celé kauzy všechny indicie ukazují na to, že celý problém je výsledkem dlouhodobě připravovaného rozsáhlého podvodu, který zřejmě orga‐ nizoval pan Břetislav Janoušek, bývalý CEO sítě knihku‐ pectví Neoluxor. Alespoň tedy podle tvrzení mateřské firmy Plus4U. „Díky svým schopnostem dokázal domluvit relevantní obchody, které se zdály a zpočátku byly zcela důvěryhodné a úspěšné. Spolupráce s panem Janouškem byla vedena vždy na bázi zprostředkovatelské, nikdy ne‐ byl členem statutárního orgánu Mammoth, Plus4U, ani žádné její jiné dceřiné společnosti,“ uvedl Plus4U. „Z celé kauzy také vyplývá, že je téměř vyloučeno, aby tento podvod proběhl bez zlého úmyslu, vědomosti či alespoň hrubé nedbalosti manažerů ve společnostech T‐Mobile Czech Republic a J&T Leasingová společnost, které zboží do Mammoth dodávali,“ tvrdí Plus4U, podle které‐ ho došlo v tomto případě k závažnému selhání interních kontrolních mechanismů nejen ve společnosti Mammoth, ale i u jejích dodavatelů, tedy T‐Mobile a J & T Leasing. „Zástupci firmy Mammoth bohužel včas neodhalili pravý úmysl pana Janouška, jemuž důvěřovali a který se své postupně budované důvěry chystal zneužít. V počátcích spolupráce tomu však nic nenasvědčovalo, neboť řada informací nebyla předávána správně, úplně a ověřeně.

Ve společnosti Mammoth rovněž nebyly dodržovány vnitřní předpisy, na základě kterých by její mateřská společnost Plus4U mohla zasáhnout dříve. To však musí obdobně platit i pro zástupce firem T‐Mobile a J & T Leasing,“ uvádí Plus4U. Břetislav Janoušek zvedl prudce na pod‐ zim roku 2022 o stovky procent objednávky zboží, kte‐ ré dodávaly společnosti T‐Mobile a J & T Leasing přes společnost Mammoth a její e‐shop Mamut do Janouš‐ kových společností SBJ Trade a J.A.E. Toto zboží však zmizelo. Dále měl Janoušek skrývat skutečnou skladbu zboží a počty splátek, když se jeho původní tvrzení, že se jedná o notebooky a mobily na krátkodobý pronájem, ukázalo jako lživé. Místo toho dokázal Břetislav Janoušek od společností T‐Mobile a J & T Leasing získat 110 tisíc iPhonů a 375 tisíc sluchátek AirPod společnosti Apple na 24–30měsíční splátky. „Společnosti Plus4U a manažerům Mammoth. Břetislav Janoušek tvrdil, že zboží přes své společnosti pronajímá koncovým klientům, které zajis‐ til T‐Mobile prostřednictvím svého call centra a které T‐Mobile nechce obsluhovat napřímo,“ tvrdí mateřská společnost Plus4U. Společnostem T‐Mobile a J & T Lea‐ sing Břetislav Janoušek údajně tvrdil lživou legendu, že objednávané zboží slouží zaměstnancům skupiny Uni‐ corn a jejich rodinným příslušníkům, což bylo vzhledem k množství a struktuře objednaného zboží zjevně ab‐ surdní. Část zboží, produktů společnosti Apple, byla do‐ dávána do společnosti Mammoth duplicitně, respektive fiktivně. Janoušek měl obelhal i společnost PwC, která měla podle informací od T‐Mobile provést audit klientů Mammoth. A to tím, že jí dodal podvrženou databázi klientů, ze které vyplývalo, že na jednoho údajného zá‐ kazníka připadají desítky zařízení Apple. Tuto zjevnou nesrovnalost nikdo nedokázal odhalit, zřejmě nikdo daty vůbec nezabýval, jinak by musel dospět k závěru, že in‐ formace nejsou pravdivé.„Věříme, že příběh této kauzy, který zveřejňujeme, přispěje k objasnění tohoto závažného případu organizované trestné činnosti, a doufáme, že bude preventivně působit na zkvalitnění procesů compliance v českém soukromém sektoru. Ukazuje se, že ani nejvýznamnější české korporace se zahraničním vlastnictvím nemusí být imunní proti rafinovanému pod‐ vodnému jednání,“ uvedla dceřiná společnost Plus4U.

„Máme plnou důvěru v právní systém ČR a věříme, že případ bude objasněn. Snaha některých osob vyhýbat se komplikovanými právními konstrukcemi odpovědnosti nesmí v dnešní době uspět. Je to také věc principu, pro‐ to učiníme vše, co je v našich silách, aby v této věci byla zajištěna spravedlnost a podnikatelské prostředí nebylo poškozováno nekalými praktikami,“ uvedl pro iDnes Jose Perdomo Lorenzo, generální ředitel společnosti T‐Mobi‐ le Czech Republic. A do budoucnosti hledí také druhý hlavní věřitel zkrachovalého Mammothu, skupina J & T „Jsme udiveni přetrvávajícím alibismem a zakrýváním klíčové role koncernu v celé této kauze. Namísto refle‐ xe hlavního dílu odpovědnosti jsme svědky osočování poškozených partnerů a nesoučinnosti v rámci insol‐ venčního řízení. Podstatná jsou však fakta, od počátku měla JTLS se společností Mammoth uzavřenou smlouvu komerčně dojednávanou a právně připomínkovanou top managementem koncernu Unicorn. Řádně doložené jsou také veškeré dodávky z JTLS, které byly společností Mammoth akceptované. Věříme, že se zástupci koncer‐ nu postaví k celé situaci čelem a najdeme řešení, což by bylo jistě pozitivním signálem i pro další obchodní partnery společností koncernu Unicorn,“ sdělila tisková mluvčí skupiny J & T Monika Veselá.

Mimochodem, Vrchní soud v Praze již také potvrdil, že jednání manažerů zkrachovalé společnosti Mammoth ho nepřesvědčilo o poctivosti jejich úmyslů a opravdové snaze uhradit své dluhy.

Autor: Petr Blahuš

Aktuální číslo

2024 – 04

Ročníky

Reklama

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies