Reklama

Výběr z judikatury

V rubrice Výběr z judikatury vám přinášíme rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky zabývající se problematikou žaloby na určení neplatnosti smlouvy, kterou došlo ke zpeněžení prodejem mimo dražbu....

V rubrice Výběr z judikatury vám přinášíme rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, které se věnuje problematice zpeněžení majetku v insolvenčním řízení prostřednictvím dražby vedené soudním exeku...

V rubrice Výběr z judikatury vám přinášíme rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, které se zabývá problematikou zajišťovacích směnek a jejich uplatňování v insolvenčním řízení. Rozsudek Nejvyšší...

V rubrice Výběr z judikatury vám přinášíme rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, které se zabývá otázkou dopadů popření pohledávky v insolvenčním řízení jednoho dlužníka na její existenci v par...

V rubrice Výběr z judikatury vám tentokrát přinášíme rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ve věci některých aspektů přezkoumání a popření pořadí přihlášené pohledávky v insolvenčním řízení.  NS...

V rubrice Výběr z judikatury vám tentokrát přinášíme rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky zabývající se otázkou specifik při postupu sepisu majetku do soupisu majetkové podstaty osoby se zdravo...

V rubrice Výběr z judikatury vám tentokráte přinášíme rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, které se věnuje problematice prokazování plnění poskytnutého na základě smlouvy o zápůjčce a to v rám...

V RUBRICE VÝBĚR Z JUDIKATURY VÁM TENTOKRÁT PŘINÁŠÍME ROZHODNUTÍ NEJVYŠŠÍHO SOUDU ČESKÉ REPUBLIKY, KTERÉ SE ZABÝVÁ PROBLEMATIKOU PŘEDČASNÉHO PŘEZKUMU PŘIHLÁŠENÉ POHLEDÁVKY PRO VADY, KTERÉ BRÁNÍ PŘEZKOU...

V RUBRICE VÝBĚR Z JUDIKATURY VÁM TENTOKRÁT PŘINÁŠÍME ROZHODNUTÍ NEJVYŠŠÍHO SOUDU ČESKÉ REPUBLIKY V OTÁZCE PODMÍNEK, ZA KTERÝCH MŮŽE BÝT POPŘENA VYKONATELNÁ POHLEDÁVKA VĚŘITELE PŘIHLÁŠENÁ V INSOLVENČNÍ...

V rubrice Výběr z judikatury vám tentokrát přinášíme rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ve věci vymezení nároku na vrácení vzájemného plnění na základě neúčinného právního úkonu dle § 237 ods...

V rubrice Výběr z judikatury vám přinášíme rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ve věci posuzování odporovatelnosti právního úkonu dlužníka, kterým bylo zřízeno zajištění k jeho majetku. K otáz...

V rubrice Výběr z judikatury vám tentokrát přinášíme usnesení Nejvyššího soudu České republiky, které se zabývá problematikou exekuce na majetek druhého z manželů, který nabyl před vznikem manželství....

V rubrice Výběr z judikatury vám tentokrát přinášíme rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, které se týká problematiky námitek věřitele proti povolení oddlužení dlužníka z důvodu existence pohle...

V rubrice Výběr z judikatury vám tentokrát přinášíme rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, které se zabývá problematikou aktivní legitimace dlužníka v oddlužení podat žalobu na určení pohledávk...

V rubrice Výběr z judikatury vám přinášíme rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, který se zabývá vymezením okamžiku, ke kterému insolvenční soud posuzuje splnění podmínek pro povolení oddlužení...

V rubrice Výběr z judikatury vám přinášíme rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ve věci posuzování odporovatelnosti právního jednání dlužníka uskutečněného po zahájení insolvenčního řízení. Roz...

V rubrice Výběr z judikatury vám přinášíme rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ve věci vztahu společného jmění manželů a exekuce. Usnesení Nejvyššího soudu České republiky č.j. 20 Cdo 2967/201...

V rubrice Výběr z judikatury vám tentokrát přinášíme rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, které se zabývá otázkou, jaké účinky má na jednání dlužníka zahájení insolvenčního řízení a následně r...

V rubrice Výběr z judikatury vám přinášíme rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky týkající se posouzení případné neúčinnosti právních úkonů dlužníka, na jejichž základě byly uhrazeny závazky z ti...

V rubrice Výběr z judikatury vám přinášíme rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ve věci problematiky přípustnosti odvolání proti rozhodnutí o schválení oddlužení dlužníka. Usnesení Nejvyššího soudu České re...

V rubrice Výběr z judikatury vám přinášíme rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, které řeší problematiku posuzování neúčinnosti právních úkonů v insolvenčním řízení. Rozsudek Nejvyššího soudu Č...

V rubrice Výběr z judikatury vám přinášíme rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ve věci vymezení problematiky podmínek uplatnění odpovědnosti za škodu způsobenou podáním insolvenčního návrhu a...

V rubrice Výběr z judikatury Vám tentokrát přinášíme rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, které se zabývá otázkou přiznání osvobození dlužníka od placení pohledávek v rámci oddlužení v situaci...

V rubrice Výběr z judikatury vám přinášíme rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, které se podrobně zabývá otázkou odporovatelnosti právních úkonů dlužníka dle § 111 insolvenčního zákona. Rozsud...

V rubrice Výběr z judikatury vám tentokrát přinášíme rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ve věci zákonného omezení nákladů souvisejících se zpeněžením předmětu zajištění a jeho možného překroč...

V rubrice Výběr z judikatury vám tentokrát přinášíme rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky k problematice popření pohledávky ze strany insolvenčního správce. Rozsudek Nejvyššího soudu České repu...

Výběr z judikatury V rubrice Výběr z judikatury vám tentokrát přinášíme rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ve věci rozdělování pohledávky, která je zajištěna majetkem dlužníka v přihlášce poh...

V rubrice Výběr z judikatury vám přinášíme rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, ve kterých jsou vymezeny podmínky pro přeměnu reorganizace v konkurz.22 V situaci, kdy je reorganizační plán pře...

V rubrice Výběr z judikatury vám přinášíme rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, které se věnuje otázce promlčení zástavního práva. Soudcovské zástavní právo na nemovitostech vzniká - jako zást...

V rubrice Výběr z judikatury vám tentokrát přinášíme rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, které se věnuje problematice srážek ze mzdy dlužníka v průběhu insolvenčního řízení. V této podobě, pr...

V rubrice Výběr z judikatury vám přinášíme rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, které se zabývá problematikou exekučního a insolvenčního práva a to při kolizi těchto dvou právních úprav. Dle ust. § 109 ods...

V rubrice Výběr z judikatury vám přinášíme rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky k problematice posuzování neúčinných právních úkonů dlužníka před zahájením insolvenčního řízení a ke stanovování...

Aktuální číslo

2024 – 05

Ročníky

Reklama

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies