Reklama

Legislativa

K návrhu zákona o hromadných žalobách jsem se vyjadřoval již v roce 2019 na symposiu pořádaném v rámci Stálé konference práva JUDr. Karla Havlíčka, kdy jsem zejména konstatoval, že návrh zcela postrád...

Ministerstvu spravedlnosti ČR v polovině září zorganizovalo pracovní setkání novinářů s ředitelem odboru insolvenčního a soudních znalců Janem Benýškem na téma soudní znalci, tlumočníci a překladatelé...

Úvod    Na stránkách šestého čísla Konkursních novin v roce 2018 byl publikován článek podepsaného autora na téma místní příslušnosti soudů v řízení ve věcech péče soudu o nezletilé, v němž se autor m...

Přednostní pohledávky uspokojované v rámci oddlužení plněním splátkového kalendáře definuje § 279 odst. 1 a 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „OSŘ“). Zákon č. 182/2006 Sb., o...

Již za několik dnů začne platit několik daňových novinek. Jednou z nich je konec možnosti odpočtu DPH na vstupu u nemovitosti, kterou majitel pronajímá pro trvalé bydlení. V takovém případě je totiž n...

V polovině listopadu poslanci schválili návrh zákona ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové na náhradní výživné. Tato právní norma by měla pomoci ulehčit životní situaci samoživitelkám a sam...

Nezabavitelné peníze by dlužníci v exekuci mohli mít na zvláštním bankovním účtu. Předpokládá to poslanecká novela občanského soudního řádu, kterou v úvodním kole podpořila Poslanecká sněmovna. Takzva...

Zákonem č. 33/2020 Sb. ze dne 21. ledna 2020, který nabude účinností dne 1. 1. 2021 došlo ke změně zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve z...

Ministerstvo spravedlnosti usiluje o omezení možnosti vymáhat dětské dluhy. Připravilo novelu, která má zabránit tomu, aby děti vstupovaly do dospělosti s dluhy, jež jim vznikly z právního jednání. Ná...

Po takzvané oddlužovací novele, provedené zákonem č. 31/2019 Sb., účinné od 1.6.2019, došlo k další novelizaci insolvenčního zákona (dále jen „IZ“)1, a to v souvislosti s tzv. dětskými dlužníky, když...

Hromadná žaloba je legislativní řešení projednávání hromadných škod v soudním řízení. Toto řešení má mnoho pozitiv, například odbřemenění soudů, předvídatelnost rozhodnutí a finanční úsporu jak na str...

Tento článek přiblíží další právní řád, jehož insolvenční právo má přesah na území České republiky díky nařízení č. 2015/848, o insolvenčním řízení (dále jen „Nařízení“). Je jím právní úprava insolven...

(1) Obnova insolvenčního řízení není přípustná. (2) V řízení o žalobě pro zmatečnost podané proti rozhodnutí insolvenčního soudu vydanému v insolvenčním řízení se nepoužije § 235 odst. 2 občanského so...

Rakouská republika je sousedním státem, se kterým probíhá významná hospodářská výměna. Tato interakce ústí v celou řadu obchodních a právních vztahů. Pokud insolvenční správce identifikuje v majetkové...

(1) I po rozhodnutí o úpadku trvají účinky spojené s předběžným opatřením nařízeným insolvenčním soudem; insolvenční soud však může i bez návrhu změnit své rozhodnutí o předběžném opatření. V rozsahu,...

Dne 2. 7. 2019 rozhodlo plénum Ústavního soudu nálezem pod sp. zn. Pl. ÚS 2/19, že ustanovení § 410 odst. 2 věty první zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve...

(1) Osvobození podle § 414 se nedotýká peněžitého trestu nebo jiné majetkové sankce, která byla dlužníku uložena v trestním řízení pro úmyslný trestný čin, pohledávek na náhradu škody způsobené úmysln...

Vstup do řízení a záměna účastníka řízení nejsou v insolvenčním řízení přípustné. Komentář: Z komentovaného ustanovení plyne, že vstup (přistoupení) do řízení dle ust. § 92 odst. 1 občanského soudního...

V první části příspěvku týkajícího se uplatnění nároku na náhradu škody za opožděné podání insolvenčního návrhu jsme se nejprve zabývali odpovědností za porušení povinnosti podat insolvenční návrh, př...

Proti rozhodnutím, která insolvenční soud učinil při výkonu dohlédací činnosti včetně předběžných opatření, není odvolání přípustné, pokud zákon nestanoví jinak. Komentář: Insolvenční soud rozhoduje v...

Splnění oddlužení vezme insolvenční soud na vědomí rozhodnutím, proti němuž není odvolání přípustné; právní mocí tohoto rozhodnutí insolvenční řízení končí. Současně insolvenční soud rozhodne o odměně...

V současné době právní úprava vyžaduje, aby návrh na povolení oddlužení dlužníka byl podán osobou uvedenou přímo v ust. § 390a odst. 1 insolvenčního zákona, ve znění účinném od července 2017 (novela č...

Poslanci koncem ledna svým hlasováním upřednostnili sněmovní verzi novely insolvenčního zákona před její senátní podobou. Novela má za cíl zpřístupnit institut oddlužení širšímu okruhu lidí. Poctivý d...

Institut nuceného prodeje cenných papírů již dlouhou řadu let zakotvuje zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „o.s.ř." nebo „občanský soudní řád"). Kon...

(1) Nebyl-li insolvenční návrh odmítnut nebo nebylo-li řízení o něm zastaveno, lze o insolvenčním návrhu jiné osoby než dlužníka rozhodnout bez jednání jen tehdy, jestliže a) insolvenční soud plně vyh...

Novela insolvenčního zákona zamířila před Vánoci zpět do Poslanecké sněmovny. Senát ji vrátil s několika pozměňovacími návrhy, které upravují především podmínky pro vstup do institutu oddlužení. Chce...

Při projednávání insolvenčního návrhu podaného jinou osobou než dlužníkem mají jiní účastníci insolvenčního řízení než dlužník stejná práva a povinnosti jako insolvenční navrhovatel; jednají však pouz...

(1) Skutečnosti, na jejichž základě insolvenční soud rozhoduje, musí být v rámci projednání insolvenčního návrhu osvědčeny. (2) Při projednání insolvenčního návrhu podaného věřitelem se k výkazu stavu...

(1) Je-li insolvenční návrh vzat zpět, insolvenční soud řízení zastaví. Je-li insolvenční návrh vzat zpět až poté, co o něm insolvenční soud rozhodl jinak než vydáním rozhodnutí o úpadku, avšak rozhod...

V minulých dnech Poslanecká sněmovna projednala ve druhém čtení vládní návrh novely insolvenčního zákona, která má otevřít institut oddlužení širšímu okruhu dlužníků. Šanci zbavit se svých dluhů dnes...

Česká asociace věřitelů považuje velkou část pozměňovacích návrhů k takzvané oddlužovací novele, které doporučil Ústavně právní výbor Poslanecké sněmovny, za krok správným směrem. Zejména vítá odstran...

V trestním zákoníku zřejmě bude nový paragraf, který se týká maření spravedlnosti. Poslanecká sněmovna totiž schválila vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve zně...

Aktuální číslo

2024 – 2

Ročníky

Reklama

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies