Reklama

Legislativa

K návrhu zákona o hromadných žalobách jsem se vyjadřoval již v roce 2019 na symposiu pořádaném v rámci Stálé konference práva JUDr...

19.08.2022 Legislativa Placené

Ministerstvu spravedlnosti ČR v polovině září zorganizovalo pracovní setkání novinářů s ředitelem odboru insolvenčního a soudních...

24.09.2021 Legislativa Placené

Úvod    Na stránkách šestého čísla Konkursních novin v roce 2018 byl publikován článek podepsaného autora na téma místní příslušno...

23.04.2021 Legislativa Placené

Přednostní pohledávky uspokojované v rámci oddlužení plněním splátkového kalendáře definuje § 279 odst. 1 a 2 zákona č. 99/1963 Sb...

19.02.2021 Legislativa Placené

Již za několik dnů začne platit několik daňových novinek. Jednou z nich je konec možnosti odpočtu DPH na vstupu u nemovitosti, kte...

21.12.2020 Legislativa Placené

V polovině listopadu poslanci schválili návrh zákona ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové na náhradní výživné. Tato pr...

21.12.2020 Legislativa Placené

Nezabavitelné peníze by dlužníci v exekuci mohli mít na zvláštním bankovním účtu. Předpokládá to poslanecká novela občanského soud...

23.10.2020 Legislativa Placené

Zákonem č. 33/2020 Sb. ze dne 21. ledna 2020, který nabude účinností dne 1. 1. 2021 došlo ke změně zákona č. 90/2012 Sb., o obchod...

25.09.2020 Legislativa Placené

Ministerstvo spravedlnosti usiluje o omezení možnosti vymáhat dětské dluhy. Připravilo novelu, která má zabránit tomu, aby děti vs...

21.08.2020 Legislativa Placené

Po takzvané oddlužovací novele, provedené zákonem č. 31/2019 Sb., účinné od 1.6.2019, došlo k další novelizaci insolvenčního zákon...

21.02.2020 Legislativa Placené

Hromadná žaloba je legislativní řešení projednávání hromadných škod v soudním řízení. Toto řešení má mnoho pozitiv, například odbř...

21.02.2020 Legislativa Placené

Tento článek přiblíží další právní řád, jehož insolvenční právo má přesah na území České republiky díky nařízení č. 2015/848, o in...

24.01.2020 Legislativa Placené

(1) Obnova insolvenčního řízení není přípustná. (2) V řízení o žalobě pro zmatečnost podané proti rozhodnutí insolvenčního soudu v...

20.09.2019 Legislativa Placené

Rakouská republika je sousedním státem, se kterým probíhá významná hospodářská výměna. Tato interakce ústí v celou řadu obchodních...

22.08.2019 Legislativa Placené

(1) I po rozhodnutí o úpadku trvají účinky spojené s předběžným opatřením nařízeným insolvenčním soudem; insolvenční soud však můž...

22.08.2019 Legislativa Placené

Dne 2. 7. 2019 rozhodlo plénum Ústavního soudu nálezem pod sp. zn. Pl. ÚS 2/19, že ustanovení § 410 odst. 2 věty první zákona č. 1...

22.08.2019 Legislativa Placené

(1) Osvobození podle § 414 se nedotýká peněžitého trestu nebo jiné majetkové sankce, která byla dlužníku uložena v trestním řízení...

19.07.2019 Legislativa Placené

Vstup do řízení a záměna účastníka řízení nejsou v insolvenčním řízení přípustné. Komentář: Z komentovaného ustanovení plyne, že v...

24.05.2019 Legislativa Placené

V první části příspěvku týkajícího se uplatnění nároku na náhradu škody za opožděné podání insolvenčního návrhu jsme se nejprve za...

18.04.2019 Legislativa Placené

Proti rozhodnutím, která insolvenční soud učinil při výkonu dohlédací činnosti včetně předběžných opatření, není odvolání přípustn...

18.04.2019 Legislativa Placené

Splnění oddlužení vezme insolvenční soud na vědomí rozhodnutím, proti němuž není odvolání přípustné; právní mocí tohoto rozhodnutí...

22.03.2019 Legislativa Placené

V současné době právní úprava vyžaduje, aby návrh na povolení oddlužení dlužníka byl podán osobou uvedenou přímo v ust. § 390a ods...

18.02.2019 Legislativa Placené

Poslanci koncem ledna svým hlasováním upřednostnili sněmovní verzi novely insolvenčního zákona před její senátní podobou. Novela m...

18.02.2019 Legislativa Placené

Institut nuceného prodeje cenných papírů již dlouhou řadu let zakotvuje zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozděj...

18.02.2019 Legislativa Placené

(1) Nebyl-li insolvenční návrh odmítnut nebo nebylo-li řízení o něm zastaveno, lze o insolvenčním návrhu jiné osoby než dlužníka r...

18.02.2019 Legislativa Placené

Novela insolvenčního zákona zamířila před Vánoci zpět do Poslanecké sněmovny. Senát ji vrátil s několika pozměňovacími návrhy, kte...

18.01.2019 Legislativa Placené

Při projednávání insolvenčního návrhu podaného jinou osobou než dlužníkem mají jiní účastníci insolvenčního řízení než dlužník ste...

18.01.2019 Legislativa Placené

(1) Skutečnosti, na jejichž základě insolvenční soud rozhoduje, musí být v rámci projednání insolvenčního návrhu osvědčeny. (2) Př...

21.12.2018 Legislativa Placené

(1) Je-li insolvenční návrh vzat zpět, insolvenční soud řízení zastaví. Je-li insolvenční návrh vzat zpět až poté, co o něm insolv...

23.11.2018 Legislativa Placené

V minulých dnech Poslanecká sněmovna projednala ve druhém čtení vládní návrh novely insolvenčního zákona, která má otevřít institu...

19.10.2018 Legislativa Placené

Česká asociace věřitelů považuje velkou část pozměňovacích návrhů k takzvané oddlužovací novele, které doporučil Ústavně právní vý...

19.10.2018 Legislativa Placené

V trestním zákoníku zřejmě bude nový paragraf, který se týká maření spravedlnosti. Poslanecká sněmovna totiž schválila vládní návr...

19.10.2018 Legislativa Placené

(1) Insolvenční navrhovatel může vzít insolvenční návrh zpět až do vydání rozhodnutí o úpadku nebo do právní moci jiného rozhodnut...

19.10.2018 Legislativa Placené

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

MĚSÍČNÍK V TIŠTĚNÉ A ELEKTRONICKÉ VERZI
NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K EXKLUZIVNÍMU ELEKTRONICKÉMU OBSAHU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBSAHU KONKURSNÍCH NOVIN NA WEBU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR Manažer: Dorota Pleskačová, mobil: 778 465 676, e-mail: d.pleskacova@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2023 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies