Reklama

Nelegální práce

Za nelegální práci bude v Česku vysoký trest

Ministerstvo práce a sociálních věcí přichází s novinkami, které výrazně ovlivní postihy za nelegální zaměstnávání. Navrhovaná novela zákona o zaměstnanosti bude mít významné důsledky na oblast insolvence.

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) se aktivně zabývá problematikou nelegálního zaměstnávání, která je ve státech Evropské unie, včetně České republiky, běžnou praxí s významnými negativními dopady. V souvislosti s touto problematikou MPSV navrhuje novelu zákona o zaměstnanosti, která by výrazně posílila nástroje pro postihování nelegálního zaměstnávání. Pokud návrh novely projde legislativním procesem, inspekce práce bude mít možnost zveřejnit informace o podnikatelích pokutovaných za umožnění nelegální práce. Tento krok má přinést odrazující efekt a zlepšit informovanost veřejnosti o solidních zaměstnavatelích.

Kontext a důvody návrhu

Podle MPSV přetrvává na českém trhu práce vysoká míra nelegálního a zastřeného zaměstnávání, která se pojí s riziky pracovního vykořisťování zaměstnanců a má značně negativní dopad na veřejné rozpočty. Nelegální zaměstnávání znamená, že osoby pracují bez řádného pracovního poměru, čímž se vyhýbají odvádění sociálního a zdravotního pojištění, daní a dalších povinností. Tato praxe narušuje férovou soutěž mezi podnikatelskými subjekty a vede k významným finančním ztrátám pro stát.

„Přetrvává vysoká míra nelegálního a zastřeného zaměstnávání, která se pojí s možným rizikem pracovního vykořisťování zaměstnanců a má negativní dopad na veřejné rozpočty,“ zdůvodnilo MPSV nezbytnost přijetí nových opatření.

Novela zákona o zaměstnanosti

Jedním z hlavních opatření navrhované novely je možnost zveřejnit jména podnikatelů, kteří byli pravomocně pokutováni za umožnění nelegální práce. Zveřejnění těchto informací by mělo probíhat na úřední desce Státního úřadu inspekce práce po dobu jednoho roku. Tento krok je zaměřen na zvýšení transparentnosti a má sloužit jako varování pro ostatní podnikatele. Očekává se, že zveřejnění pokutovaných podnikatelů povede k odmítnutí spolupráce s těmito subjekty ze strany jiných právnických a fyzických osob, čímž se vytvoří tlak na dodržování zákonů.

Možnost, nikoli povinnost

Na základě připomínek během procesu schvalování novely bylo rozhodnuto, že zveřejňování informací nebude povinné, ale pouze možné. MPSV upřesnilo: „V rámci vypořádávání připomínek k takzvanému blacklistu došlo k posunu, návrh na tuto úpravu se mění. Půjde nově o možnost, nikoli povinnost ukládat trest zveřejnění rozhodnutí, pokud však již bude rozhodnutí o přestupku na základě správního uvážení zveřejněno, pak vždy na dobu jednoho roku, a to na úřední desce Státního úřadu inspekce práce.“

Novela zákona o zaměstnanosti navazuje na opatření, která nabyla účinnosti na začátku roku 2024. Kromě úpravy definice nelegální práce se zpřísňují i tresty. Podnikatelé, kteří umožní výkon nelegální práce, mohou čelit zákazu činnosti až na dva roky. Fyzické osoby mohou dostat pokutu až 5 milionů korun a právnické osoby až 10 milionů.

Dalším významným opatřením je umožnění skrytého pořizování audiovizuálních záznamů při kontrolách nelegální práce. Pořizování audiovizuálních materiálů je už nyní běžnou součástí kontrol, kontrolované osoby na to musí být, ale upozorněny, což často vede ke zmaření kontroly.

Zvýšená kontrolní činnost

Státní úřad inspekce práce plánuje v roce 2024 zvýšit počet kontrol zaměřených na odhalování nelegálního zaměstnávání a zastřeného zprostředkování. Celkově úřad plánuje provést přes 19 tisíc kontrol, z nichž více než dvě tisícovky budou zaměřeny přímo na nelegální zaměstnávání.

Jak navrhovaná změna nelegálního zaměstnávání ovlivní insolvenční řízení právnických a fyzických osob

Novela výrazně posiluje nástroje pro postihování nelegálního zaměstnávání. Tato legislativní změna bude mít dalekosáhlé dopady nejen na trh práce, ale i na sféru insolvenčních řízení právnických a fyzických osob. Jak tato novela, pokud bude schválena ovlivní jednotlivé aspekty insolvenčního práva v České republice?

Kontext a důvody navrhovaných změn

Problematika nelegálního zaměstnávání je dlouhodobě v popředí zájmu MPSV, jelikož má významné negativní dopady na státní rozpočet, férovou hospodářskou soutěž a ochranu zaměstnanců. Novela zákona o zaměstnanosti by měla zlepšit nástroje pro postih nelegálních forem zaměstnávání, což má sekundární dopady na oblast insolvence.

Zpřísněné tresty a jejich dopad na platby věřitelům

Novela předpokládá zpřísnění trestů za umožnění nelegální práce, s možností udělit pokutu až do výše 10 milionů korun a zákaz činnosti až na dva roky. Tyto tvrdé sankce mohou výrazně ovlivnit finanční situaci podnikatelů a právnických osob, konkrétně jejich schopnost splácet závazky vůči věřitelům. Argument: Zvýšené náklady spojené s pokutami a restrikcemi mohou vést k situacím, kdy podniky nejsou schopny dostát svým závazkům a jsou nuceny vstoupit do insolvenčního řízení. Dopad: Insolvenční řízení může být komplikovanější a delší, jelikož zvýšené pokuty snižují dostupné zdroje pro uspokojení věřitelů.

Zveřejňování na úřední desce a ztráta důvěry investorů

Novela umožňuje zveřejnění informací o podnikatelích pokutovaných za nelegální zaměstnávání na úřední desce Státního úřadu inspekce práce. Argument: Zveřejnění může poškodit reputaci podnikatele, což může v konečném důsledku odradit investory a obchodní partnery. Dopad: Snížení důvěry ze strany investorů a obchodních partnerů může vést k omezení přístupu k financování a dalším obchodním příležitostem, což opět může zvyšovat riziko insolvence.

Pro fyzické osoby může novela představovat pokutu až ve výši 5 milionů korun za umožnění nelegální práce. Tento zásadní finanční postih může mít destruktivní dopad na jejich osobní finanční situaci. Argument: Zvýšené pokuty mohou fyzické osoby tlačit do finanční tísně, což může vést k vyhlášení osobního úpadku. Dopad: Větší četnost osobních úpadků může zatížit systémy soudů a insolvenčních správců, zároveň může ovlivnit osobní majetkové poměry dotčených fyzických osob.

Sociální pojištění a ztráta pracovních příležitostí

Některé fyzické osoby mohou být přímo zaměstnány na černo, aniž by si byly vědomy důsledků. Nová opatření, včetně zpřísněných kontrol, mohou způsobit ztrátu pracovních příležitostí a zhoršit už tak náročnou finanční situaci. Argument: Ztráta zaměstnání z důvodu kontrol a pokut může tyto osoby dostat do složité finanční situace, což může vést k neschopnosti splácet stávající závazky. Dopad: Zvýšená míra nezaměstnanosti může rovněž přispět k nárůstu počtu osobních bankrotů.

Navrhovaná novela zákona o zaměstnanosti od MPSV přináší zpřísnění trestů za nelegální zaměstnávání, což bude mít významné důsledky na oblast insolvenčních řízení. Právnické osoby mohou čelit zvýšeným finančním tlakům, ztrátě důvěry investorů a obchodních partnerů, což může vést k insolvenci. Fyzické osoby mohou být naopak zasaženy vysokými pokutami a ztrátou pracovních příležitostí, což může rovněž vést k osobnímu úpadku. Tento komplexní problém vyžaduje pečlivé zohlednění všech legislativních a ekonomických aspektů s cílem minimalizovat negativní dopady na jednotlivé subjekty a zároveň účinně bojovat proti nelegálnímu zaměstnávání.

Autor: Mgr. Petr Janša, MBA, LL.M.

Foto zdroj: Canva.com

Aktuální číslo

2024 – 06

Ročníky

Reklama

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies