Reklama

Investice

Novela zákona o investičních společnostech a investičních fondech

Novela zákona o investičních společnostech a investičních fondech představuje komplexní legislativní změnu, která zásadně ovlivní právní rámec regulace investičních společností a jejich činnosti, stejně tak jako pravidla fungování investičních fondů.

Dnem 1. července 2024 nabyl své účinnosti zákon, kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Avšak, je třeba zdůraznit, že účinnost této právní normy není absolutní, jelikož se některá z jejích ustanovení neuplatní okamžitě, ale vstoupí v platnost později. Tento zákon byl publikován ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv pod číslem 163/2024 Sb.

Jak zákonodárce deklaruje, cílem této rozsáhlé novely je především reakce na nedostatky dosavadní právní úpravy, které byly identifikovány při přípravě Koncepce rozvoje kapitálového trhu v České republice na období let 2019–2023. Těžištěm této reakce je oblast financování fondů, která vyžaduje přijetí specifických opatření. Novela zákona tedy přináší celou řadu změn a úprav, které mají zajistit efektivnější a transparentnější fungování tohoto sektoru.

Jednou ze zásadních změn je úprava tzv. nelicencovaných správců. Tyto subjekty hrají významnou roli na kapitálovém trhu, a proto je nezbytné stanovit jasná pravidla pro jejich činnost a dohled nad nimi. Rovněž je důležité upravit proces vytváření podfondů, což je významný prvek pro diverzifikaci investičních strategií a optimalizaci rizik.

Novela se zaměřuje na úpravu depozitáře, především ve vztahu ke speciálním evropským fondům. Nová právní úprava zde má zajistit konzistentní a transparentní proces úschovy majetku u depozitáře a definovat jasné postavení statutu podfondů. Tyto kroky mají za cíl zvýšit důvěru investorů a posílit právní jistoty spojené s investováním do fondů.

Další významnou oblastí, kterou novela upravuje, jsou správní poplatky. Cílem je zjednodušení a racionalizace poplatkové struktury, která by měla lépe odrážet skutečné náklady na poskytování služeb a zároveň nebrzdit rozvoj trhu. Transparentní a přiměřené poplatky mají stimulovat jak domácí, tak zahraniční investory k vyšší aktivitě na českém kapitálovém trhu.

Důvodová zpráva k této novelizaci zdůrazňuje, že změny jsou nezbytné pro další rozvoj českého kapitálového trhu. Novelizace vychází z dosavadních zkušeností a navazuje na stávající výkladovou praxi. Jejím cílem je zejména posílit konkurenceschopnost českého kapitálového trhu nejen ve vztahu k rozvinutým západoevropským trhům, ale také vůči právním úpravám v sousedních státech a dalších zemích střední a východní Evropy.

Za účelem komplexního řešení problematiky investičních společností a fondů nebylo možné novelizovat pouze zákon o investičních společnostech a fondech. Bylo rovněž nutné upravit související zákony, mezi nimiž jsou zákon o daních z příjmů, zákon o správních poplatcích, zákon o nemocenském pojištění, zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Dále pak zákon o veřejném zdravotním pojištění a zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění.

Tato legislativní úprava tedy představuje komplexní soubor opatření, jejichž implementace je zásadní pro modernizaci a efektivnější fungování českého kapitálového trhu. Posílení právní jistoty, zvýšení transparentnosti a stanovení jasných pravidel jsou základními předpoklady pro vytváření příznivého investičního prostředí, které by mělo přilákat jak domácí, tak zahraniční investory.

Novela zákona představuje významný krok směrem k modernizaci českého kapitálového trhu a jeho přiblížení k nejlepším praktikám na mezinárodní úrovni. Implementace těchto změn bude vyžadovat značné úsilí všech zúčastněných stran, avšak očekávané přínosy významně převažují nad náklady spojenými s přípravou a realizací novelizace.

Autor: Mgr. Petr Janša, MBA, LL.M.

Zdroj foto: Canva.com

 

Aktuální číslo

2024 – 06

Ročníky

Reklama

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies