výtěžek zpeněžení zajištěného majetku a DPH

25.09.2020 Insolvence Placené

Na dotaz odpovídá JUDr. Kateřina Martínková, LL.M., advokátka a insolvenční správkyně se zvláštním povolením

Jsem zajištěným věřitelem dlužníka, na jehož majetek byl insolvenčním soudem prohlášen konkurz. Právo zajištění jsem měl k movitým věcem dlužníka, které užíval ke své podnikatelské činnosti. Předmět zajištění insolvenční správce dle mého pokynu jako zajištěného věřitele prodal přímému zájemci, tedy mimo dražbu. Následně mi insolvenční správce předložil ke schválení návrh na udělení souhlasu k vydání výtěžku zpeněžení zajištěnému věřiteli. Z tohoto podání jsem zjistil, že insolvenční správce považuje za výtěžek zpeněžení kupní cenu bez DPH. Částku odpovídající DPH pak ani nezapočítává do nákladů spojených se zpeněžením majetku, případně nákladů spojených s údržbou a správou zajištěného majetku. Kdyby takto postupoval, překročil by zákonný limit 4%, respektive 5%. Je způsob výpočtu insolvenčního správce správný? Mám zkušenost z jiného insolvenčního řízení, kde správce vycházel z výtěžku zpeněžení včetně DPH, takže mám za to, že jsem v nynějším řízení zkrácen.

You need to be logged in to view the rest of the content. . Nejste členem? Vytvořit účet

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

MĚSÍČNÍK V TIŠTĚNÉ A ELEKTRONICKÉ VERZI
NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K EXKLUZIVNÍMU ELEKTRONICKÉMU OBSAHU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBSAHU KONKURSNÍCH NOVIN NA WEBU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR Manažer: Dorota Pleskačová, mobil: 778 465 676, e-mail: d.pleskacova@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2023 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies