Reklama

Arca/IFIS

Reorganizace Arcy Investments, Investiční fond IFIS má jasno kdy a co udělat

Insolvenční řízení na majetek Arcy Investments je v rozhodující fázi. Arca definitivně ztratila možnost sestavit reorganizační plán, když odvolací soud odmítl její odvolaní proti zamítnutí jejího reorganizačního plánu. Co bude dál?

Insolvenční řízení na majetek Arcy Investments je v rozhodující fázi. Arca definitivně ztratila možnost sestavit reorganizační plán, když odvolací soud odmítl odvolaní proti zamítnutí jejího reorganizačního plánu. Dne 14. 2. 2024 proběhla schůze věřitelů, kde věřitelé rozhodli, že právo sestavit nový reorganizační plán má investiční fond IFIS. Soud dal IFISu na sestavení plánu lhůtu 120 dnů, které má vypršet v polovině července.

Požádali jsme zástupce IFIS, aby předestřeli plán jednotlivých kroků připravované reorganizace.
IFIS rozdělil celý proces reorganizace Arcy Investments do tří kroků:
1.krok – tzv. Před-transformace:

Zde dojde k uzavření dokumentace a přesunu důležité části aktiv v majetku zahraničních entit pod nově založenou obchodní korporaci ACH – 100 % dceřinou společnost Arca Investments, která je náhradou za korporaci NOAH, jejíž založení předpokládal reorganizační plán samotné Arcy. ACH se stane vlastníkem majetku a převoditelných aktiv ACCL (Kyperská společnost z koncernu Arca).

Založení a vznik ACH, stanovení tržní hodnoty převáděných aktiv, finalizace dokumentace a její podpis se předpokládá před 17. červencem 2024, tj. před koncem lhůty stanovené soudem pro předložení reorganizačního plánu ze strany investičního fondu IFIS

Zároveň bude průběžně připravován samotný reorganizační plán (RP). S přípravou RP se předběžně počítá ve lhůtě prodloužené o 60 dnů, tj. do září 2024. Před koncem lhůty stanovené soudem (18. 7. 2024) požádá IFIS o prodloužení lhůty, jak předpokládá insolvenční zákon.

2. krok – transformace:

Průběh hlavního insolvenčního řízení na majetek Arcy Investments, a.s. vedeného na území ČR musí být provázán s vedlejším insolvenčním řízením vedeným před slovenskými soudy. Obě řízení spolu úzce souvisí. Z tohoto důvodu transformace, tj. distribuce závazků a akcií ACH věřitelům k uspokojení jejich zjištěných pohledávek, musí odpovídat postupu navrženému v předchozím návrhu reorganizačního plánu sestaveném Arcou. Transformace bude zahrnovat převod aktiv držených ACML, jako je podíl v ACUK (společnost z koncernu Arca se sídlem ve Velké Británii) do vlastnictví ACH.

3. krok – realizace RP:

RP nabude účinnosti v okamžiku, kdy nabude právní moci usnesení insolvenčního soudu o schválení RP. RP bude realizován formou prodeje aktiv držených ACH, z výtěžku prodeje aktiv držených ACH dojde k poměrnému uspokojení věřitelů přihlášených do insolvenčního řízení na majetek AI.

Navržený postup počítá s řádnou součinností ze strany dlužníka, tj. Arca Investments. Zástupci IFIS potvrdili, že v současnosti Arca spolupracuje v rozsahu umožňujícím přípravu před-transformace a sestavení RP, tj. zejména poskytuje nezbytná data. Neposkytování řádné součinnosti ze strany Arcy by však realizaci plánu výrazně ohrozilo. To platí už pro 1. plánovaný krok – uzavření dokumentace a přesun aktiv v majetku zahraničních entit pod ACH.

Marek Indra, majoritní akcionář investičního fondu IFIS, uvedl: „IFIS je připraven soud požádat o prodloužení lhůty pro podání RP jen v případě, že dojde k uzavření smluv na základě, kterých bude provedena před-transformace, účinnost smluv bude vázána na schválení RP věřiteli, a to bude jejich jedinou odkládací podmínkou. V opačném případě by IFIS sám inicioval prohlášení konkursu na majetek Arcy Investments.“

Autor: Karolína Svobodová

Foto: Zdroj: IFIS investiční fond, se souhlasem majitele Marka Indry

Plán reorganizace ARCA
Plán reorganizace ARCA

Odkaz na plnou velikost obrázku zde: 20240620_AI – Harmonogram kroků věřitelská reorganizace_v2(448476811.3)

 

Aktuální číslo

2024 – 06

Ročníky

Reklama

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies