Reklama

Dluhy

Poslanecká sněmovna schválila zkrácení doby oddlužení

Návrh bude po dokončení legislativně technických úprav postoupen Senátu. Účinnost zákona je v souladu s přijatým pozměňovacím návrhem stanovena prvním dnem prvního kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení.

Poslanecká sněmovna dne 22. května 2024 schválila ve třetím čtení vládní návrh novely insolvenčního zákona (InsZ), občanského soudního řádu (OSŘ), zákona o soudních exekutorech a exekuční činnosti (SouVR), exekučního řádu (EŘ) a zákona o insolvenčních správcích (ZInsSpr). Tento návrh obsahuje transpozici vybraných ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2019/1023, která se týká rámců preventivní restrukturalizace, oddlužení, zákazů činnosti a opatření ke zvýšení efektivity restrukturalizačních, insolvenčních a oddlužovacích postupů.

Jednou z podstatných změn je zkrácení doby oddlužení z pěti na tři roky podle ustanovení § 412a odst. 1 písm. b) InsZ. Toto zkrácení se týká i nepodnikajících fyzických osob, což jde nad rámec požadavků směrnice. Pro dlužníky, kterým bylo přiznáno osvobození od placení pohledávek v posledních 20 letech, zůstává pětiletá doba zachována.

Insolvenční soud bude při schvalování oddlužení a posuzování plnění povinností dlužníka zohledňovat schopnosti, možnosti a majetkové poměry dlužníka. Dlužník bude povinen předkládat přehled svých příjmů, spolupracovat s Úřadem práce a informovat o svém úsilí k plnému uspokojení pohledávek. Dlužník musí během splátkového kalendáře plně využívat svůj příjmový potenciál a dosahovat adekvátní mzdy či jiného příjmu.

Pozměňovací návrhy ústavně-právního výboru upravují vyrozumění o zahájení exekuce, elektronický spis a zkoušky insolvenčních správců. Pozměňovací návrhy poslance a ministra Pavla Blažka umožňují při plnění schváleného oddlužení jednou ročně navrhnout prodloužení průběhu oddlužení nebo zrušení schváleného oddlužení na základě zpráv o stavu insolvenčního řízení a sjednocují pravidla pro srážky ze mzdy v insolvenci a exekuci (§ 279 OSŘ).

Podle přijatého pozměňovacího návrhu poslance Jakuba Michálka se arrestatorium a inhibitorium (§ 304 OSŘ) nemají vztahovat na platbu, jejímž účelem je plnění vymáhané povinnosti. Návrh bude po dokončení legislativně technických úprav postoupen Senátu. Základní účinnost zákona je v souladu s přijatým pozměňovacím návrhem poslance a ministra Pavla Blažka stanovena prvním dnem prvního kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení.

Autor: Mgr. Petr Janša, MBA, LL.M.

Foto zdroj:  pexels-jakubzerdzicki-20726170

 

Aktuální číslo

2024 – 05

Ročníky

Reklama

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies