Reklama

Právo

Slovenský Ústavní soud bude rozhodovat o zákonnosti povolení reorganizace Arca Investments

Ústavní soud Slovenské republiky přijal ústavní stížnost OBOR Europe, SE, týkající se reorganizačního plánu Arca Investments, a.s. Co to znamená?

Ústavní soud Slovenské republiky přijal dne 28. května 2024 svým usnesením č.j. II. ÚS 272/2024-18 ústavní stížnost postupníka pohledávky rakouské Wiener Privatbank SE – stěžovatelky OBOR Europe, SE (dále jen „Stěžovatelka“) v celém rozsahu řízení o zákonnosti rozhodnutí Okresného súdu Bratislava I. o povolení reorganizace (resp. reštrukturalizácie) Arca Investments, a.s.

Stěžovatelka je účastníkem vedlejšího insolvenčního řízení se slovenským emitentem dluhopisů Arca Investments, a.s. vedeným u Okresního soudu Bratislava I. v postavení popřené věřitelky. Bratislavský okresní soud dne 14. července 2022 usnesením zveřejněným ve slovenském obchodním věstníku (srov. OV 135/2022, sp.zn. 33R/5/2021) povolil reorganizaci společnosti Arca Investments, a.s. Závěrečný návrh reorganizačního plánu dlužníka (Arca Investments) schválil tehdejší věřitelský výbor na jednání 23. prosince 2022 a tento byl následně na schůzi dne 16. ledna 2023 prostou většinou přijat.

Na nesprávnost takového postupu upozornila Stěžovatelka okresní soud a dne 20. ledna 2023 podala podnět na zamítnutí reorganizačního plánu, který následně doplnila samostatným podaním o měsíc později. Okresní soud Bratislava I. usnesením (srov. OV 81/2023, sp.zn. 33R/5/2021) nicméně rozhodl dne 27. dubna 2023 tak, že ve výroku I nahradil souhlas skupiny věřitelů č. 1 – „Nezabezpečení veritelia s reštrukturalizačným plánom dlžníka“, dále pak výrokem č. II. potvrdil „reštrukturalizačný plán“ a výrokem III. takzvaně „skončil reštrukturalizáciu dlžníka“, což je slovenské specifikum, ke kterému je ještě nutno se níže jednou vrátit.

Proti tomuto usnesení podala Stěžovatelka ústavní stížnost, ve které argumentovala obdobně, že byl soud povinný reorganizační plán zamítnout, protože nesplňoval podmínku upravenou v § 154 ods. 1 písm. g) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (dále jen „ZKR“), podle které soud usnesením plán zamítne, pokud míra uspokojení kterékoliv z nezabezpečených pohledávek, s výjimkou pohledávek zařazených do skupiny podle § 137 ods. 5, je nižší než 50 %; to neplatí, pokud by dotčený věřitel vyslovil písemně svůj souhlas s nižší mírou uspokojení (což se nestalo).

Zkoumání zákonných podmínek bylo dle Stěžovatelky pro potvrzení reorganizačního plánu normativní povinností soudu s tím, že základním předpokladem úspešné reorganizace bylo nabytí účinnosti reorganizačního plánu v rámci insolvenčního řízení Arca Investments, a.s. v České republice. Jak pozorní čtenáři Konkursních novin vědí, schválil Městský soud v Praze reorganizační plán v hlavním insolvenčním řízení až 26. července 2022 (usnesením č. MSPH 98 INS 723/2021-B-639), tedy vydání usnesení Okresním soudem Bratislava I. ve vedlejším insolvenčním řízení o dvanáct dní dříve bylo dle stěžovatelky bez pochyby předčasným. Navíc odvolací Vrchní soud v Praze 20. února 2023 usnesení Městského soudu v Praze (o schválení reorganizačného plánu) zrušil a věc vrátil k dalšímu řízení.

Stěžovatelka tak namítala, že reorganizační plán v rámci hlavního insolvenčního řízení v České republice nikdy nenabyde účinnosti, což i dle samotného reorganizačního plánu Arca Investments, a.s. mělo mít za následek jeho (reštrukturalizačného plánu) nesplnění. Jinými slovy, zrušením usnesení (roz. Městského soudu v Praze), kterým byl reorganizačný plán Arca Investments, a.s. v rámci hlavního insolvenčního řízení v České republice schválen, je automaticky vyloučené, aby byl splnitelný „reštrukturalizačný plán“ v rámci „reštrukturalizačného konania“ (roz. v rámci vedlejšího insolvenčního řízení na Slovensku), a tedy i aby byla splněná podmínka na potvrzení plánu insolvenčním soudem ve smyslu ust. § 154 ods. 1 písm. g) ZKR.

Uvedený závěr vychází navíc i z premisy, že míra uspokojení nezabezpečených věřitelů podle reorganizačního plánu je ve výši cca 20 % přihlášených pohledávek a vyšší (30 %) míra jejich uspokojení měla být zabezpečená právě reorganizačnyím plánem. V další části ústavní stížnosti poukazuje nadto na část „reštrukturalizačného plánu“, která předpokladá zrušení usnesení o vyhlášení konkurzu na dceřinou společnost Silverside, a. s. v konkurze.

Z plánu totiž vyplývá, že v celkové hodnotě majetku dlužníka (99.531.285 Euro), z kterého se mají nezabezpečení věřitelé uspokojit, jsou započítané i akcie dlužníka ve společnosti Silverside, a. s. v konkurze (12.637.000 Euro) a pohledávky dlužníka vůči společnosti Silverside, a. s. v konkurze (36.316.990 Euro, tedy majetek Arcy související se Silverside, a. s. v konkurze je 48.953.990 Euro). Insolvenční správce úpadce Silverside, a. s. v konkurze ohodnotil nicméně úpadcův majetek na 13.279.165 Euro a nadto slovenský ústavní soud svým usnesením č.j. I. ÚS 685/2022-33 z 8. prosince 2022 ústavní stížnost z pera skupiny Arca (proti usnesení „o vyhlásení konkurzu“ na Silverside, a.s.) odmítl, tedy konkurs Silverside, a. s. v konkurze je konečný a nezvratitelný.

Ústavní stížnost Stěžovatelky byla slovenským ústavním soudem předběžně projednána del § 56 ods. 1 zákona č. 314/2018 Z. z. („zákon o ústavnom súde“) a naopak všechny ústavní a zákonné předpoklady na její přijetí splnila, přičemž otázku opodstatněnosti výše specifikovaných tvrzení bude slovenský ústavní soud posuzovat v tzv. řízení o věci samé, pročež ústavní stížnost v celém rozsahu přijal na další řízení dle § 56 ods. 5 „zákona o ústavnom súde“. Zásadní bude posouzení ústavně právní „udržateľnosť napadnutého uznesenia“ (roz. OV 81/2023, sp.zn. 33R/5/2021, ze dne 27. dubna 2023) či také otázku, zda-li ve vztahu ke Stěžovatelce nedošlo k takové interpretaci ve vztahu k aplikování právních norem, která by znamenala porušení jejích ústavně zaručených práv.

Predikce dalšího vývoje je prakticky nemožná, neboť obdobný případ slovenská justice nepamatuje, tedy nejde o nikterak judikovanou otázku a ústavní soud tak bude dotvářet právo nejen ve vztahu k zákonnosti rozhodnutí o reorganizaci (resp. restrukturalizaci) ve vedlejším insolvenčním řízení v rámci přeshraniční eurounijního insolvenčního řízení. Jak bylo výše odkazováno na slovenské insolvenční specifikum, výrokem III. (srov. OV 81/2023, sp.zn. 33R/5/2021) byla skončena „reštrukturalizácia“, což znamenal přechod na režim plnění reorganizačního plánu dlužníkem, (režim) odpovědnosti insolvenčního správce a (režim) dohledu věřitelů. Slovenský insolvenční soud aktuálně dohlédací činnost tedy prakticky nevykonává! V případě zrušení napadeného usnesení (roz. OV 81/2023, sp.zn. 33R/5/2021, ze dne 27. dubna 2023) tak bude otazný samotný osud majetkové (resp. konkursní) podstaty Arca Investments, a.s. v reštrukturalizácii.

Autor: Tomáš Zach LLM

Aktuální číslo

2024 – 06

Ročníky

Reklama

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies