Reklama

Muž v kanceláři s kartou

Návrh vyhlášky advokátního tarifu postupuje do dalšího kola

Ministerstvo spravedlnosti předložilo 22. března 2024 návrh novely vyhlášky advokátního tarifu do meziresortního připomínkového řízení s navrhovanou účinností k 1. červenci 2024.

Tento krok je výsledkem téměř dvouletého jednání mezi ministerstvem, vedením soudů všech stupňů, Českou advokátní komorou a zástupci neziskového sektoru. Návrh reaguje na dlouhodobou potřebu zohlednit v odměňování advokátů aktuální ekonomickou situaci, inflaci a náročnost poskytovaných právních služeb v různých oblastech, jako je trestní řízení, řízení o přestupcích, správní a daňové řízení či správní soudnictví.

„Cílem našeho návrhu je změna úpravy odměn advokátů tak, aby jejich výše byla přizpůsobena vývoji inflace, růstu minimální mzdy, průměrné mzdy v podnikatelské sféře, výdajům na odměnu soudců a státních zástupců. Je také zapotřebí vzít v úvahu odbornou náročnost vykonávaných činností a míru odpovědnosti advokáta,“ uvedl ministr Pavel Blažek.

Ministr Blažek zdůraznil, že poslední významnější valorizace odměn advokátů proběhla v letech 2006 a 2013, zatímco v období let 1997 až 2021 došlo k postupnému snížení odměn celkově o 60 %. Původní účel tohoto dočasného snížení souvisel s povodněmi v roce 1997, ale postupem času se stalo obecnou úsporou výdajů státního rozpočtu bez vazby na krizové události.

Česká advokátní komora vítá předložení návrhu a věří, že tentokrát projde, neboť reflektuje připomínky z loňského připomínkového řízení. Tajemník České advokátní komory (ČAK) Petr Čáp uvedl, že zvýšení tarifní hodnoty většiny položek zohledňuje pouze míru inflace od roku 2006 a v některých případech dochází k narovnání sazeb, jejichž výše neodpovídala náročnosti a hodnotě poskytovaných právních služeb.

Předseda ČAK Robert Němec upozornil na mimořádný inflační růst a hlubokou krizi financování státního rozpočtu, které komplikují situaci. Ocenil však snahu ministra spravedlnosti vyjít advokacii vstříc a argumenty na straně advokacie, jako jsou inflační čísla a růst jiných rozpočtových kapitol v justici.

Adekvátní nastavení odměn advokátů by mělo přispět k zajištění dostupnosti právní pomoci i v oblastech s vyšším podílem sociálně znevýhodněných obyvatel, kde je tato pomoc klíčová pro ochranu základních lidských práv a svobod. Návrh také mění způsob určení odměny zmocněnce poškozeného v trestním řízení a upravuje náhradu nákladů řízení při tzv. formulářových žalobách.

Předložení návrhu vyhlášky advokátního tarifu do dalšího kola legislativního procesu je významným krokem k narovnání odměňování advokátů a zajištění kvality a dostupnosti právních služeb v České republice. Nyní bude záležet na výsledku meziresortního připomínkového řízení a dalším postupu schvalování.

Zdroj: justice.cz , psp.cz  a cak.cz

Autor: Mgr. Petr Janša, MBA, LL.M.

Aktuální číslo

2024 – 06

Ročníky

Reklama

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies