Reklama

Hovoříme s Patrikem Knotkem, členem představenstva investičního fondu IFIS a.s.

„Kapitalismus bez bankrotů je jako křesťanství bez pekla,“ prohlásil kdysi kosmonaut Frank Borman. Problém s platební neschopností dnes má, jak se zdá, i společnost ARCA INVESTMENTS a.s. Proto jsme se člena představenstva IFIS investiční fond a.s. Patrika Knotka zeptali:

Proč se IFIS investiční fond a.s. angažuje ve výkupu pohledávek za skupinou ARCA?

Náš investiční fond se všeobecně angažuje v takových obchodních případech, které odpovídají jeho statutu. Jsme fondem, který nakupuje a realizuje rizikové pohledávky. Do takové kategorie jednoznačně patří věřitelské nároky z neproplacených směnek vydaných skupinou ARCA.

Vysvětlete mi, proč se domníváte, že je správné řešit problémy společnosti ARCA INVESTMENTS a.s. formou insolvence?

Působení v segmentu rizikových pohledávek přináší četné zkušenosti s řešením takových problémů jako má nyní skupina ARCA. Za ta léta zkušeností umíme definovat něco jako „modelového dlužníka“ v úpadku a umíme predikovat, jak se takový dlužník chová a co je pro řešení jeho situace nejlepší. Insolvenční řízení vedené v režimu insolvenčního zákona je bezpečným a systémovým řešením pro dlužníka i jeho věřitele zejména pro drobné nezajištěné věřitele, kterých je v případě skupiny ARCA obrovské množství. Nikdo nic moudřejšího a lépe fungujícího nevynalezl. A nám se z insolvenčních řízení, která jsme včas vyvolali, mnohdy vrací nemalé finanční prostředky. Je to prostě osvědčené.

Jaký je tedy rozdíl mezi dlužníkem avizovanou reorganizací a insolvenčním řízením vedeným před českým soudem? Nesnižuje insolvence hodnotu dlužníka před potenciálním investorem?

Insolvenční řízení vedené soudem je, ve smyslu účelu definovaného zákonodárcem, šancí pro dlužníka i věřitele. Úpadek dlužníka lze v rámci insolvenčního řízení řešit také reorganizací. Insolvenční zákon dává dlužníkovi i věřitelům možnost prostřednictvím reorganizace využít ekonomický potenciál dlužníka. Po ukončení reorganizace může dlužník dál normálně fungovat a být v budoucnu přínosem pro společnost. V rámci reorganizací je naprosto běžné, že do podniku dlužníka vstupuje investor, který svými prostředky uspokojuje věřitele dlužníka a současně vstupuje do podniku dlužníka. A děje se tak za dohledu soudu a insolvenčního správce, na základě věřiteli předem schváleného a soudem potvrzeného reorganizačního plánu. Je to naprosto transparentní proces podle pravidel daných insolvenčním zákonem, který mohou věřitelé on-line sledovat prostřednictvím insolvenčního rejstříku.  Nezlobte se na mě, ale ani jedno z toho nezaručuje jakési „reorganizační řízení“ vedené na vlastní pěst managementem dlužníka, který je ostatně dost možná sám původcem dlužníkových problémů. Problémy nenastaly z důvodu COVIDu, ten je jen jedním z faktorů a zřejmě pouze urychlil úpadkový proces dlužníka. Nelze očekávat, že stejný management, který dlužníka do úpadkového stavu přivedl, jej bez zásahu zvenčí z takového stavu samovolně dostane. Zásahem zvenčí mám na mysli insolvenční soud a zákonem definovaný proces insolvenčního řízení. Nemůžeme si přece myslet, že ten, kdo hrál předchozí manažerský part falešně, bude hrát ten nový bez chyby.

Jaká je zpráva pro drobné nezajištěné věřitele skupiny ARCA, co jim přinese insolvenční řízení či vyhlášení úpadku dlužníka?

Naváži na předchozí odpověď. Jestliže snahy o „spásné řešení“ organizované managementem dlužníků většinou dopadají špatně, je důležité říci, kdo na tom vždy prodělá nejvíce. Není to ani tak ten management dlužníků, který pouze vykonává svou činnost a jeden den vede jeden podnik a další den může manažersky řídit podnik jiný. Jediný, kdo v celém procesu zůstává až do konce je bohužel právě drobný a nezajištěný věřitel. Jinými slovy: management dlužníka žádá své věřitele, aby vyčkali a poskytli čas, a když se poskytnutý čas nepodaří využít, zůstanou v tom ti věřitelé sami. A nejhůře na tom budou opět nezajištění a menší věřitelé, to mi věřte! Věřitelé, kteří mají své pohledávky zajištěny majetkem dlužníka, jsou většinou uspokojeni z větší části právě z prodeje majetku, který jejich pohledávky zajistil, na nezajištěné věřitele většinou nezbude nic, v lepším případě jen velmi málo. Včas vyvolané insolvenční řízení dává nezajištěným věřitelům naději, že z majetku dlužníka na ně zbude dostatečný podíl, a nezpochybnitelnou jistotu, že proces uspokojování věřitelů bude veden spravedlivě a transparentně.

Co je tedy vaší snahou? Proč sdružujete nezajištěné věřitele dlužníků a zastupujete je?

Naší snahou je postižené věřitele sdružovat a nabízet jim pomoc. Zde opravdu platí staré dobré heslo „víc hlav víc ví a víc rukou víc dokáže“. Čím větší množství drobných věřitelů spojíme, tím bude jejich obrana efektivnější a účinnější! Z našich zkušeností víme, že při řešení krizové nebo úpadkové situace je naprosto nejdůležitějším faktorem čas! Včasné řešení formou transparentního insolvenčního řízení, například formou již zmíněné reorganizace, je pro nezajištěné věřitele nejbezpečnější a zároveň jim dává naději na jejich maximální možné uspokojení. Každé zaváhání naději na úspěšný insolvenční proces výrazně snižuje. Padne-li naděje na úspěšný ozdravný proces, nezbude než na majetek dlužníka prohlásit konkurs, v jeho rámci zpeněžit veškerý majetek dlužníka a výtěžek poměrným způsobem rozdělit mezi věřitele. I konkurs ale probíhá pod dozorem soudu, insolvenčního správce a věřitelů. A věřitelé jej opět mohou on-line sledovat prostřednictvím insolvenčního rejstříku, žádná jiná reálná cesta není. Znova zdůrazňuji, že důležité je vše udělat včas, aby bylo vůbec z čeho věřitele uspokojit. Tak hovoří strohá statistika, kterou si z těch desítek či stovek dlužníků, u kterých jsme podobné situace řešili, můžeme vyvodit. Na vaši otázku tedy odpovím jednoduše. Insolvenční řízení řízené nezávislým soudem přinese drobným věřitelům skupiny ARCA bezpečí a jistotu, že dlužník už nemůže dále bez kontroly a dohledu nezávislého soudu a soudem ustanoveného insolvenčního správce disponovat svým majetkem, majetek „odklánět“, případně se dále zadlužovat a tím ukrajovat z  krajíce určeného pro uspokojení věřitelů. Jedině v rámci insolvenčního řízení budou všichni věřitelé spravedlivě vypořádáni.

Když už jsme u toho, tak jaká je z vaší zkušenosti pozice drobných nezajištěných věřitelů v rámci insolvenčních řízení?

Podle našich mnohaletých zkušeností mají jednotliví nezajištění věřitelé v insolvenčním řízení zřejmě nejhorší postavení ze všech skupin věřitelů. V insolvenčním řízení totiž věřitelé hlasují podle výše své pohledávky – za každou korunu má věřitel jeden hlas. Osamocený věřitel nemá fakticky sílu své zájmy prosadit. Pokud ale věřitelé svůj postup koordinují a spojí své síly a hlasy, jsou schopni do průběhu insolvenčního řízení výrazně zasáhnout. To ale platí pouze v případě insolvenčního řízení, které probíhá podle insolvenčního zákona a pod dozorem insolvenčního soudu; v takovém procesu totiž musí být respektována ustanovení insolvenčního zákona.   Právě proto se věřitelskou základnu snažíme sdružit a těm, kdo do nákupu směnek za skupinou ARCA vložili mnohdy celoživotní úspory, nabízíme účinnou pomoc a právní servis zdarma. Možná pro takto postižené lidi nemáme dobrou zprávu, ale bohužel takový je život. Nebudeme nikomu malovat svět narůžovo. Platí jedno všeobecné pravidlo z naší letité zkušenosti: není čas poskytovat dlužníkovi další prostor, nedopadá to dobře, je třeba konat! Bude-li se dlužník „reorganizovat“ bez dohledu soudu, tak jak to aktuálně prezentuje, nemají nezajištění věřitelé prakticky žádnou jistotu a žádnou možnost dovolat se svých práv u nezávislého soudu.

Nemůže vaše snaha o vyvolání insolvence jaksi odradit nového investora, není toto vaším zájmem?

Absolutně není naším zájmem kohokoliv strašit a odrazovat. Toto je oblíbená rétorika všech dlužníků – totiž, že snahy o standardní řešení úpadku odradí nového „spasitele“ od jeho akvizice. Mám však jednu zásadní informaci. Takové řeči jsou nesmysl. Žádný z velkých investorů nefunguje na principu instinktivních rozhodnutí v duchu hesla „víra tvá tě uzdraví“. Všichni opravdoví velcí investiční hráči své investice provádí na základě velmi tvrdých ekonomických analýz svých budoucích akvizic. Pokud je ekonomická situace dlužníka a jeho podnikání natolik atraktivní, aby do něj „velký hráč“ vložil své peněžní prostředky, pak tak učiní bez ohledu na nějaké pocity. Manažeři těchto investorů jsou chladnokrevní hráči, kteří se ve svých úvahách řídí čísly. Pokud tedy dlužník má nějaké „nápadníky“, tak se svatba uskuteční. Praxe a naše zkušenosti z oboru rizikových pohledávek však hovoří jasně; deklarování záhadného „spásného“ investora je mnohdy jakousi labutí písní dlužníka. Obávám se, že mesiáše v tomto segmentu lidského snažení hledat nelze. Toho možná lze najít na zcela jiném pódiu, ale rozhodně ne v businessu. Rád bych se mýlil, ale management skupiny ARCA už dlouho avizuje vstup některého z investorů, výsledky této snahy nejsou prozatím žádné. Vlastně jsou, ale v negativním slova smyslu, protože zpráva, co byla zveřejněna v pátek devátého října nám svým způsobem vyrazila dech. Mám na mysli zprávu o vstupu jakési londýnské společnosti Blantyre Capital, která dlužníkovi údajně poskytne financování. Každý, kdo se podívá na jejich web, či si dá tu práci a dohledá si v britských veřejných registrech ekonomické výkazy této společnosti z posledních několika let, zjistí, že je, mírně řečeno, důvod pochybovat o možnostech této společnosti poskytnout dlužníkovi jakkoliv pomoc. Těžko lze očekávat, že dlužníka, jehož závazky jsou násobně větší nežli prostředky, kterými Blantyre Capital disponuje, takové spojení zachrání. Celkem nás to překvapilo. Neočekávali jsme, že dlužník nachystá až tak něco průhledného. Bohužel to vyvolává dojem, že ARCA hraje pouze o čas. A proč se hraje o čas? Na to ať si každý odpoví sám. Jestli tedy opravdu existuje nějaký subjekt ochotný skupině ARCA pomoci, proč už neotevřel program na odkup směnek od drobných věřitelů? Faktem je, že neexistují jednoduchá řešení a tato zpráva je toho důkazem.

Co je podle vás tedy problémem skupiny ARCA?

Jednoznačně neochota si přiznat skutečný stav věcí, tj. úpadek. Alkoholik nebo narkoman si také nejdříve musí přiznat svůj problém, a teprve pak mu lze účinně pomoci. Převedeno do obecné roviny: mnozí dlužníci používají nejrůznější rétoriku v rámci obrany jejich managementů, než aby si přiznali fakt úpadku. V takových situacích se z jejich strany většinou jedná jen o již zmíněnou hru o čas, kdy se nachází různí spásní investoři, kteří přicházejí a odcházejí, a ve finále nejsou. Přitom, ať záměrně či neúmyslně, ze strany managementu dlužníků se jejich majetkové podstaty postupem času zužují či jinými slovy ztrácejí. Mnohdy jde o jakýsi psychologický faktor neochoty přiznat si pravdu o úpadkové situaci. Za takové selhání ve finále zaplatí především nezajištění věřitelé. My se snažíme tomu předcházet, protože z chování dlužníků umíme odezírat. Z toho pohledu máme obavu, že ARCA jedná jako typický dlužník v úpadku. Naše obavy by měli sdílet především všichni drobní a nezajištění věřitelé. Máme od nich signály, že jim není plněno už téměř půl roku. U skupiny ARCA je tak z hlediska platného insolvenčního zákona dán úpadek ve formě platební neschopnosti; ARCA má velké množství věřitelů, kterým není schopna po dobu delší, jak tři měsíce hradit jejich splatné pohledávky. Ať mi nikdo neříká, že takový fatální stav je jen kvůli Covidu. To přeci musí mít daleko trvalejší a hlubší důvody. Obávám se, že podstata problému může být v nadneseném odhadu hodnoty nakupovaného majetku dlužníka, jako tomu v těchto případech obvykle bývá.

Dlužník namítá, že v úpadku se nenachází, že má dostatek majetku. Co vy na to? Jakou máte zkušenost?

Insolvenční zákon zná úpadek ve formě platební neschopnosti, jak jsem ji popsal v předchozí odpovědi, a dále ve formě takzvaného předlužení, kdy dluhy dlužníka jsou vyšší, než je hodnota majetku dlužníka. Pro úpadek ve formě platební neschopnosti je nepodstatné, že máte hromady majetku, pokud jej nejste schopni zpeněžit a získat tak prostředky k včasné a úplné úhradě svých dluhů.  Informace o majetku skupiny ARCA je z hlediska insolvenčního řízení důležitá. Ale hovořící spíše ve prospěch názoru, že je na místě okamžité zahájení insolvenčního řízení a v jeho rámci vyhlášení úpadku skupiny ARCA. Opět jsme u již opakovaně zmiňovaného faktoru času. Mnozí klienti, kteří do skupiny ARCA vložili své peníze, nám totiž říkají, že před několika lety jim bylo deklarováno, že ARCA má více než 2,5 mld. EUR majetku a nyní se podivují, že ta hodnota už má být podle vyjádření pana Veliče jen okolo 1,0 mld. EUR. Věřitelé se ptají: Kde je tedy pravda? A co se stalo? A my k tomu dodáváme ještě něco dalšího. Totiž, že pořád hovoříme o majetkové podstatě dlužníka, kterou si ocenil dlužník sám. Možná bych ani neměl čtenářům uvádět, co říká naše statistika o tom, jak dlužníci mnohdy oceňují svůj majetek. Situace bývá většinou daleko horší, než si je dlužník ochoten připustit. Jediným správným řešením je neztrácet čas. Obzvlášť máme-li dlužníka, který tvrdí, že ve firmě nemá vloženy prakticky žádné vlastní prostředky a téměř celá hodnota jeho majetku je financována krátkodobými zdroji. Jak jsem již uváděl, z naší zkušenosti víme, že majetková podstata typického dlužníka se s přibývajícím časem tak nějak zužuje a mnohdy není majetková podstata v okamžiku vyhlášení úpadku téměř žádná. Znova opakuji, že jedinou možností jak tomu zabránit je rychlé insolvenční řízení, kde má dlužník možnost disponovat svým majetkem pouze pod dohledem soudu a insolvenčního správce. Majetková podstata dlužníků, nacházejících se v platební neschopnosti, se většinou s přibývajícím časem vlastními silami dále zadlužuje a tím prakticky zmenšuje. Pokud ARCA namítá, že není v úpadku, protože má majetek, pak zcela jistě existují možnosti jak to prokázat. Pokud tedy dlužník transparentně zveřejní seznam svého majetku, k čemuž je vždy v rámci insolvenčního řízení a před prohlášením úpadku soudem vyzván, může se velmi účinně bránit a pošle světu a svým investorům jasnou zprávu. Tady se to ale neděje! Věřitelé jsou pouze uklidňováni přísliby a management dlužníka se odkazuje na Covid.

Proč se snažíte o řešení úpadku dlužníka ARCA v České republice?

Dlužník fakticky a zcela okázale podniká většinově na území České republiky, má zde většinu svých věřitelů, zejména obrovské množství drobných nezajištěných věřitelů, občanů České republiky. Dlužník má v ČR taktéž většinu svého majetku a obchodních aktivit. Také většina zprostředkovatelů, kteří zajišťovali prodej směnek a dluhopisů uvádí, že jejich obchody byly fakticky realizovány tady, a ne jinde. Směnky skupiny ARCA jsou splatné v České republice, v Praze. Sice je na nich místo vystavení v Bratislavě, v oficiálním sídle dlužníka, ale všichni zúčastnění věděli a ví, že dlužník sedí v Praze a tam také fakticky docházelo k inkasu vložených peněz a k realizaci obchodu se směnkami. Insolvenční řízení vedené v ČR je dále zárukou transparentního vyřešení problémů dlužníka na území státu, kde dlužník má podstatnou většinu svých obchodních aktivit, majetku a též valnou většinu svých věřitelů. Toto jsou právní argumenty. Mezi ty neprávní argumenty zcela jistě lze uvést i to, že úpadek skupiny ARCA bude na Slovensku velké politikum. A to určitě nebude dobré pro dlužníka, možnost jeho ozdraveného procesu a rozhodně ne pro ty četné drobné věřitele. Nedokážeme si úplně představit pro věřitele úspěšné insolvenční řízení na dlužníka vedené v cizím státě jen proto, že tam je dlužník formálně registrovaný a má tam oficiální sídlo, přičemž majetek a věřitele má v jiné zemi. Takové řízení by bylo zbytečně složité a pro věřitele nákladné. Preferujeme spravedlivý a transparentní proces insolvenčního řízení v České republice a naše snaha vede k prosazení této možnosti. S touto myšlenkou jsme šli na trh jako první a jediní. Naše konkurence tento pohled na věc neměla nebo vyčkává. I proto si děláme ambici být myšlenkovým lídrem insolvenčního řízení dlužníka ARCA INVESTMENTS a.s. Drobní věřitelé ať si potom vyberou, kdo je bude zastupovat.

Máte nějaké motto, kterým se řídíte při vašem působení v oboru rizikových pohledávek?

Ano, lze to říct jednoduše. Zázraky neexistují. A už vůbec ne v našem oboru. Existenci spasitelů nevylučuji, ale je to spíše než otázka hmatatelného výsledku otázka víry. V našem oboru se musíme řídit něčím jiným nežli je instinkt a víra. Musíme vycházet z exaktních ekonomicko-právních faktů. Převedeno do problematiky dlužníka skupiny ARCA, nerozumíme tomu, jak by mohl vstup nového investora pomoci drobným věřitelům. Naopak sdílíme jejich obavy, že z hlediska zajištění majetkem dlužníka by takový vstup nového spasitele nebyl ničím pozitivním. Takový investor by totiž určitě dlužníkovi ani jeho věřitelům „nedal nic zadarmo“. Pokud by nabídl přímý odkup věřitelských pohledávek, tak zcela jistě ne za jejich nominální hodnotu. Určitě s výrazným diskontem. A proč toto nechat v rukou managementu dlužníka, který firmu do tohoto stavu přivedl, a ještě v době vznikajících problémů si bral další půjčky? Proč nepoužít jasný instrument v podobě insolvenčního řízení, jehož výsledek může být pro drobné věřitele výrazně lepší? Oni ví, že o něco přijdou. Je otázkou, zda to bude v režii již jednou neúspěšného managementu dlužníka, nebo v režii věřitelů a soudu. Co je lepší?

Proč se snažíte o co nejrychlejší vyhlášení úpadku na dlužníka – skupinu ARCA?

Už dvakrát jsem zdůrazňoval, že čas hraje v rámci úpadku dlužníků vždy v neprospěch drobných nezajištěných věřitelů. Odkládání řešení problémů dlužníka je z hlediska našich zkušeností nedobré a vesměs má jen samá negativa. Insolvence není nic špatného, není to mor nebo nevyléčitelná nemoc, je to ozdravný proces, je to lék, který, je-li správně a včas podáván, má léčebné účinky. Dlužník tvrdí, že hledá investora, ale je jasné, že pro drobné věřitele by to znamenalo jen poskytnutí dalšího času dlužníkovi s nejistým výsledkem z hlediska výplaty vložených prostředků. Dlužník neustále disponuje svým majetkem, zadlužuje ho, přeskupuje. Toto je naprosto neakceptovatelné! A to za situace, kdy zcela bezprecedentně ještě požívá ochranu slovenského „Lex covid“. Pokud by mělo jít ve skupině ARCA o jakousi reorganizaci, tak nerozumíme tomu, proč by se měla konat v režii managementu, který dlužníka dovedl do stadia úpadku a proč by se ozdravný proces neměl dít v režimu, který pro takový případ stanovil zákonodárce v insolvenčním zákoně. Ten dává všem zúčastněným stranám záruky a jasný, transparentní systém řešení za účasti osoby pro tyto případy erudované – insolvenčního správce. Proto my radíme ten čas neztrácet a děláme vše proto, aby se dlužník ARCA dostal z režimu, kdy dále „projídá“ majetkovou podstatu, nadále se zadlužuje a tím ubírá stávajícím nezajištěným věřitelům, do režimu zákonem daného a bezpečného. Ale to už jsem vám popsal.

Co byste doporučil nerozhodnutým věřitelům skupiny ARCA?

Jednoznačně obezřetnost. Nikomu nenutíme, aby nám prodávali své věřitelské pozice, ani naše zastupování. Domníváme se ale, že je pro drobné věřitele dlužníka naše spolupráce výhodná. Nic neriskují. Každopádně chci určitě doporučit alespoň to, aby sledovali náš web a četli naše vyjádření k aktuální problematice úpadku dlužníka ARCA INVESTMENTS a.s. Snad jim to alespoň otevře oči, nebo přinejmenším poskytne jiný úhel pohledu na věc. Jedna věc je totiž mediální obraz, který se snaží vytvářet management skupiny ARCA, a druhou věcí je holá skutečnost. Sledujte naše aktivity, věříme, že čas nám dá zapravdu a ti, kdo se k nám už nyní přidali, udělali správné rozhodnutí. Program výkupu pohledávek a zastupování drobných věřitelů skupiny ARCA je otevřen pro každého.

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies