Reklama

Další evropská regulace na obzoru

22.08.2023

InsolvenceZdarma

V současné době probíhá diskuze nad prvním návrhem evropské směrnice, která má zavést evropské zjednodušené likvidační řízení pro mikro a malé podniky[1]. Návrh směrnice se snaží řešit problém, kdy naprostá většina podnikatelských insolvencí mikro a malých podniků končí absencí majetku. Byla proto zahájena diskuze nad usnadněním procesu likvidace (v našich poměrech konkursu) mikro a malých podniků. V rámci diskuze bylo akceptováno, že uvedená oblast si zaslouží celoevropské řešení.

Návrh směrnice v současné podobě počítá se zavedením zrychleného a zjednodušeného řízení, které bude i nadále možné zahájit na návrh věřitele a dlužníka. Pro návrh by měl být využitelný standardizovaný formulář a náležitostí by byl mimo jiné i seznam všech věřitelů, majetku a zajištěných věřitelů.

Řízení by mělo být určeno pro subjekty, které nepřesáhnou stanovené limity v podobě méně jak 10 zaměstnanců a obratu menšího jak 2 mil. euro. Tato kritéria se v českých poměrech dotknou značného množství konkursů. Dispoziční oprávnění by mělo zůstat ponecháno v rukou dlužníka. Přezkum pohledávek by byl usnadněn tak, že pohledávky uvedené v seznamu předloženém dlužníkem by měly být pokládány za přihlášené a pro ostatní by platila lhůta 30 dnů pro přihlášení. Pohledávky by se pokládaly za zjištěné, pokud by nebyla vznesena námitka.

V případě neexistence majetku by řízení mělo vyústit v rychlé vydání rozhodnutí, kterým se řízení skončí. Řízení by mělo vést ve zbavení se dluhů. Předmětem diskuze jsou otázky, zda pro zbavení se dluhů budou třeba další požadavky typu poctivosti apod.

Za naprosto zásadní autor pokládá změnu, podle níž by neměl být povinně ustanovován insolvenční správce. Správce by byl ustanovován jen na návrh věřitele. Soud by neměl mít právo ani povinnost dle vlastní úvahy správce ustanovit.

Majetek by byl zpeněžován dle rozhodnutí soudu. Pokud by bylo zpeněžováno dražbou, bylo by třeba zapojit elektronický portál, který by byl zřizován pro celou EU.

Členové odborné komise, kteří návrh směrnice připravovali, připouští, že návrh vyvolává poměrné silné reakce. Zejména značnou kontroverzi vyvolává absence povinného ustanovování správce. Nicméně autoři k tomu uvádí, že všechny protiargumenty byly důsledně uváženy při přípravě prvního návrhu a že by připravený návrh měl být dostatečně vyvážen, aby pro obavy nebylo místo.

Autor má záměr tímto článkem informovat odbornou veřejnost o chystané změně, neboť zadání Evropské komise na vytvoření evropské regulace v této oblasti lze vnímat jako velmi silné a současný záměr může mít pro oblast insolvenčního práva zásadní dopad. Ačkoliv konečná podoba směrnice není jistá a bude podrobená intenzivní diskuzi, lze ovšem očekávat, že naznačená problematika nalezne řešení cestou evropské regulace.

[1] Autor čerpá informace z prezentace prof. Dr. Stephana Madause a Dr. Alexandrose N. Rokase, PhD, LL.M. (Harvard) prezentované dne 15.6.2023 v Londýně na konferenci IEEI

Autor: JUDr. Jiří Voda, LL.M.

Aktuální číslo

2023 – 09

Ročníky

Reklama

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2023 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies