Reklama

Zákon

Novela zákona proti legalizaci výnosů z trestné činnosti: Příležitost pro zlepšení právního rámce

Novela zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, která nabývá účinnosti dne 1. května 2024, představuje další krok v boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu.

Tento právní akt, publikovaný pod číslem 107/2024 Sb., mění a doplňuje zákon č. 253/2008 Sb., který je již dlouho považován za významný nástroj v oblasti finanční bezpečnosti České republiky. Novela přináší řadu změn, které mají za cíl nejen implementovat opatření obsažená v Akčním plánu ke Zprávě o druhém kole národního hodnocení rizik, ale také odstranit nedostatky identifikované výborem Moneyval Rady Evropy.

Důvody novely

Legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu představují globální hrozby, které vyžadují neustálou pozornost a adaptaci právních nástrojů. Česká republika, jako člen Evropské unie a signatář mezinárodních smluv, je povinna pravidelně aktualizovat své právní předpisy tak, aby odpovídaly aktuálním výzvám a mezinárodním standardům. Novela zákona č. 253/2008 Sb. je výsledkem detailního hodnocení a analýzy, které identifikovaly oblasti, jež vyžadují zlepšení. Důvodová zpráva k novele uvádí, že jedním z hlavních cílů je implementace opatření obsažených v Akčním plánu ke Zprávě o druhém kole národního hodnocení rizik praní peněz a financování terorismu. Tento plán zahrnuje širokou škálu opatření, která mají za cíl posílit prevenci a detekci finančních zločinů. Dalším klíčovým důvodem je odstranění nedostatků, které byly identifikovány v rámci hodnocení výborem Rady Evropy. Tento výbor pravidelně monitoruje a hodnotí účinnost opatření proti praní peněz a financování terorismu v členských státech Evropy.

Hlavní změny a jejich dopady

Novela přináší více než pět desítek změnových bodů, které se dotýkají širokého spektra oblastí. Mezi nejvýznamnější patří rozšíření okruhu povinných osob. Nově se povinnými osobami stávají například insolvenční správci a restrukturalizační správci. Tento krok reflektuje rostoucí komplexitu finančních operací a potřebu zahrnout do právního rámce subjekty, které mohou hrát klíčovou roli v prevenci praní peněz. Další významnou změnou je odstranění výjimky pro provozovatele určitých druhů internetových hazardních her. Tento krok je reakcí na rostoucí riziko zneužití online platforem k praní peněz. Novela také nově vymezuje obchodníky s drahými kameny a drahými kovy jako povinné osoby, což reflektuje skutečnost, že tyto komodity mohou být snadno zneužity k legalizaci výnosů z trestné činnosti.

Technické a administrativní úpravy

Kromě rozšíření okruhu povinných osob a odstranění výjimek novela přináší také řadu technických a administrativních úprav. Například se upravuje možnost neprovedení kontroly klienta v případě, kdy by mohlo dojít ke zmaření šetření podezřelého obchodu. Tato změna má za cíl zvýšit efektivitu a pružnost při detekci a prevenci finančních zločinů. Další významnou úpravou je zvýšení horní hranice pokuty pro osoby zodpovědné za porušení zákona. Tento krok má za cíl zvýšit odstrašující efekt a zajistit, aby sankce byly přiměřené závažnosti porušení.

Stručný úvod do problematiky praní špinavých peněz a financování terorismu

Praní špinavých peněz a financování terorismu jsou fenomény, které představují závažné hrozby pro stabilitu a integritu finančních systémů po celém světě. Tyto činnosti nejenže podkopávají důvěru veřejnosti ve finanční instituce, ale také podporují další nezákonné činnosti, jako jsou obchod s drogami, zbraněmi, lidským kapitálem a další formy organizovaného zločinu. Z toho důvodu je nezbytné, aby právní rámce jednotlivých států byly dostatečně robustní a efektivní v boji proti těmto nelegálním aktivitám. Právní opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu jsou klíčovým nástrojem k zajištění bezpečnosti a stability finančních systémů. Bez adekvátních právních mechanismů by bylo téměř nemožné sledovat a kontrolovat finanční toky, které mohou být zneužity k nelegálním účelům. Právní úpravy v této oblasti zahrnují širokou škálu opatření, od preventivních kontrol a monitoringu až po sankce a trestní postihy.

Preventivní opatření

Jedním z nejdůležitějších aspektů boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu je prevence. To zahrnuje implementaci přísných kontrolních mechanismů, které umožňují identifikaci a sledování podezřelých finančních transakcí. Například banky a jiné finanční instituce jsou povinny provádět důkladnou kontrolu svých klientů (tzv. KYC – Know Your Customer) a monitorovat jejich transakce pro případné podezřelé aktivity. Dalším klíčovým prvkem právních opatření jsou sankce a trestní postihy pro osoby a instituce, které se podílejí na praní špinavých peněz nebo financování terorismu. Tyto sankce mohou zahrnovat vysoké pokuty, odebrání licencí a v závažných případech i trestní stíhání a odnětí svobody. Efektivní vymáhání těchto sankcí je zásadní pro odstrašení potenciálních pachatelů a zajištění dodržování právních předpisů.

Mezinárodní spolupráce

Praní špinavých peněz a financování terorismu jsou globální problémy, které vyžadují globální řešení. Mezinárodní spolupráce mezi státy a mezinárodními organizacemi je nezbytná pro efektivní boj proti těmto hrozbám. Organizace jako Financial Action Task Force (FATF) a Moneyval poskytují rámce a doporučení pro harmonizaci právních předpisů a zajištění jejich efektivního vymáhání na mezinárodní úrovni.

Příklad: Situace, kdy banka v malé evropské zemi zaznamená neobvyklý nárůst transakcí na jednom z účtů. Tyto transakce zahrnují převody velkých částek peněz mezi různými zeměmi a různými účty, které na první pohled nemají žádnou zřejmou souvislost. Banka, dodržující přísné postupy KYC a monitoringu, označí tyto transakce jako podezřelé a informuje příslušné orgány. Po důkladném vyšetřování se ukáže, že tyto transakce jsou součástí složitého schématu praní špinavých peněz, které zahrnuje několik zemí a různé typy finančních institucí. Díky efektivnímu právnímu rámci a mezinárodní spolupráci se podaří odhalit celý řetězec a zatknout hlavní organizátory této nelegální činnosti.

Aktuální legislativní změny

Novela zákona č. 253/2008 Sb., která nabývá účinnosti dne 1. května 2024, přináší několik důležitých změn a vylepšení v boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Jedním z klíčových cílů této novely je implementace opatření obsažených v Akčním plánu ke Zprávě o druhém kole národního hodnocení rizik praní peněz a financování terorismu a odstranění vybraných nedostatků identifikovaných výborem Moneyval Rady Evropy.

Jednou z hlavních změn je rozšíření rozsahu povinných osob, tedy subjektů, které mají povinnost dodržovat opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Nově se mezi povinné osoby zařazují insolvenční správci, restrukturalizační správci, provozovatelé určitých druhů internetových hazardních her a obchodníci s drahými kameny a drahými kovy. Tento krok zvyšuje schopnost státu monitorovat a kontrolovat širší spektrum finančních aktivit, které mohou být zneužity k nelegálním účelům.

Novela také upravuje možnost neprovedení kontroly klienta v případě, kdy by mohlo dojít ke zmaření šetření podezřelého obchodu. Toto opatření umožňuje finančním institucím a dalším povinným osobám efektivněji spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení a zajistit, že podezřelé aktivity budou důkladně prošetřeny. Další významnou změnou je zvýšení horní hranice pokuty pro osoby zodpovědné za porušení zákona. Tento krok má za cíl zvýšit odstrašující efekt sankcí a zajistit, že porušení právních předpisů bude mít vážné důsledky.

Zákon č. 253/2008 Sb., známý také jako „AML zákon“ (Anti-Money Laundering), byl přijat v roce 2008 s cílem zavést komplexní opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Tento zákon představoval klíčový právní rámec, který měl zajistit, že finanční systém České republiky nebude zneužíván k praní špinavých peněz a financování teroristických aktivit.

Hlavní cíle původního zákona byly následující:

Prevence a detekce: Zákon měl za cíl vytvořit mechanismy, které by umožnily včasné odhalení podezřelých finančních transakcí a jejich zablokování.

Spolupráce a koordinace: Zajištění efektivní spolupráce mezi finančními institucemi, orgány činnými v trestním řízení a dalšími relevantními subjekty.

Transparentnost a odpovědnost: Zvýšení transparentnosti finančních transakcí a odpovědnosti finančních institucí za dodržování předpisů proti praní peněz a financování terorismu.

Za dobu svého platnosti přinesl zákon č. 253/2008 Sb. několik významných úspěchů:

Zvýšená transparentnost: Finanční instituce byly povinny zavést přísná pravidla pro identifikaci klientů a sledování jejich transakcí. To vedlo k lepší transparentnosti finančních toků a umožnilo včasné odhalení podezřelých aktivit.

Mezinárodní spolupráce: Česká republika se aktivně zapojila do mezinárodních iniciativ proti praní peněz a financování terorismu, což vedlo k posílení spolupráce s ostatními státy a organizacemi, jako je FATF (Financial Action Task Force) a Moneyval.

Zvýšená povědomost: Díky školením a osvětovým kampaním se zvýšilo povědomí o problematice praní peněz a financování terorismu mezi finančními institucemi i širokou veřejností.

Přestože zákon č. 253/2008 Sb. přinesl mnoho pozitivních změn, v praxi se objevily i některé nedostatky, které vyžadovaly řešení.

Nedostatečná flexibilita: Původní zákon nebyl dostatečně flexibilní, aby rychle reagoval na nové trendy a technologie v oblasti praní peněz a financování terorismu. To vedlo k situacím, kdy legislativa zaostávala za realitou.

Omezený rozsah povinných osob: Zákon se nevztahoval na některé subjekty, které se v praxi ukázaly jako rizikové. Například insolvenční správci a obchodníci s drahými kovy nebyli původně zahrnuti mezi povinné osoby.

Administrativní zátěž: Některé povinnosti, které zákon ukládal finančním institucím, byly vnímány jako administrativně náročné, a ne vždy efektivní. To vedlo k tomu, že některé instituce měly potíže s jejich plněním.

Důvody pro novelizaci

Novela zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, známého jako AML zákon, byla přijata z několika klíčových důvodů. Tyto důvody odrážejí potřebu České republiky přizpůsobit se mezinárodním standardům, zlepšit efektivitu právní úpravy a eliminovat praktické problémy, které se objevily při aplikaci zákona v praxi. Podívejme se detailněji na hlavní důvody pro tuto novelizaci.

Implementace opatření z Akčního plánu ke Zprávě o druhém kole národního hodnocení rizik

Jedním z hlavních důvodů pro novelizaci AML zákona je implementace opatření obsažených v Akčním plánu ke Zprávě o druhém kole národního hodnocení rizik praní peněz a financování terorismu. Tento akční plán představuje soubor doporučení a opatření, která byla identifikována jako klíčová pro zlepšení národní strategie v boji proti praní peněz a financování terorismu. Například, v rámci druhého kola národního hodnocení rizik bylo zjištěno, že některé sektory, jako jsou obchodníci s drahými kameny a drahými kovy, nejsou dostatečně regulovány. Novela proto rozšiřuje rozsah povinných osob, aby zahrnoval i tyto subjekty. Tím se zajišťuje, že i tyto sektory budou podléhat přísným kontrolám a opatřením proti praní peněz.

Odstranění nedostatků identifikovaných výborem Moneyval Rady Evropy

Dalším důležitým důvodem pro novelizaci je odstranění nedostatků identifikovaných výborem Moneyval Rady Evropy. Moneyval je expertní výbor Rady Evropy, který se zabývá hodnocením opatření proti praní peněz a financování terorismu v členských státech. V rámci hodnocení České republiky byly identifikovány určité nedostatky, které je třeba odstranit, aby byla zajištěna plná shoda s mezinárodními standardy. Konkrétně se jedná o zlepšení mechanismů pro identifikaci a sledování podezřelých transakcí. Například, novela zavádí možnost neprovedení kontroly klienta v případě, že by mohlo dojít ke zmaření šetření podezřelého obchodu. Tím se zvyšuje efektivita detekce a prevence praní peněz, aniž by byla ohrožena integrita vyšetřování.

Praktické problémy při aplikaci zákona

Praktické problémy při aplikaci zákona byly dalším významným motivem pro jeho novelizaci. Při implementaci původního AML zákona se objevily různé výzvy a nedostatky, které bránily efektivnímu boji proti praní peněz a financování terorismu. Tyto problémy zahrnovaly například nejasnosti v definicích povinných osob nebo nedostatečné sankce za porušení zákona. Novela proto přináší několik změn, které mají za cíl tyto problémy odstranit. Například, insolvenční správci a restrukturalizační správci se nově stávají povinnými osobami, což zajišťuje, že i tyto subjekty budou podléhat přísným kontrolám. Dále se zvyšuje horní hranice pokuty pro osoby zodpovědné za porušení zákona, což má odrazující efekt a motivuje k dodržování právních předpisů.

Klíčové změny, které novela přináší, mají zásadní význam pro zlepšení účinnosti AML zákona a posílení boje proti praní peněz a financování terorismu. Rozšíření rozsahu povinných osob, včetně zahrnutí obchodníků s drahými kameny a drahými kovy, zajišťuje, že více sektorů bude podléhat přísným kontrolám. Tím se zvyšuje celková efektivita prevence a detekce praní peněz. Další významnou změnou je zavedení možnosti neprovedení kontroly klienta v případě, že by mohlo dojít ke zmaření šetření podezřelého obchodu. Tato změna umožňuje lepší koordinaci mezi finančními institucemi a orgány činnými v trestním řízení, což zvyšuje šance na úspěšné odhalení a stíhání pachatelů.

Zvýšení horní hranice pokuty za porušení zákona má rovněž klíčový význam. Vyšší pokuty mají odrazující efekt a motivují povinné osoby k dodržování zákona. Tím se zvyšuje celková compliance a snižuje riziko praní peněz a financování terorismu. Celkově lze říci, že novela AML zákona přináší důležité změny, které posilují právní rámec proti praní peněz a financování terorismu. Tyto změny jsou nezbytné pro zajištění shody s mezinárodními standardy, zlepšení efektivity právní úpravy a odstranění praktických problémů při aplikaci zákona.

Přehled změnových bodů

Jednou z klíčových změn je rozšíření okruhu povinných osob, tedy subjektů, kterým z novelizovaného zákona vyplývají povinnosti. Nově se povinnými osobami stávají insolvenční správci a restrukturalizační správci. Tento krok byl učiněn s cílem zajistit, aby tyto osoby, které mají přístup k citlivým finančním informacím a manipulují s majetkem dlužníků, byly podrobeny stejným pravidlům jako ostatní finanční instituce.

Další významnou změnou je odstranění výjimky pro provozovatele určitých druhů internetových hazardních her. V praxi se ukázalo, že tyto platformy mohou být zneužívány k praní peněz, a proto bylo nezbytné zahrnout je mezi povinné osoby, které musí provádět důkladné kontroly klientů a transakcí.

Rovněž se jako povinné osoby nově vymezují obchodníci s drahými kameny a drahými kovy. Tento krok reaguje na zjištění, že trh s drahými kovy a kameny může být atraktivním prostředím pro legalizaci výnosů z trestné činnosti, a to zejména vzhledem k vysoké hodnotě a snadné přenositelnosti těchto komodit.

Úprava kontrolních mechanismů

Novela také přináší úpravu kontrolních mechanismů, které mají povinné osoby provádět. Jednou z nejvýznamnějších změn je zavedení možnosti neprovedení kontroly klienta v případě, kdy by mohlo dojít ke zmaření šetření podezřelého obchodu. Tento nový přístup umožňuje povinným osobám spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení efektivněji a minimalizovat riziko, že podezřelé osoby zjistí, že jsou vyšetřovány.

Zvyšování sankcí

Dochází ke zvýšení horní hranice pokuty pro osoby zodpovědné za porušení zákona. Tento krok byl učiněn s cílem zvýšit odstrašující efekt sankcí a zajistit, aby povinné osoby braly své povinnosti vážně. Zvýšení pokut je také reakcí na mezinárodní doporučení, která zdůrazňují potřebu efektivních, přiměřených a odstrašujících sankcí v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu.

Technické úpravy a související zákony

Kromě výše uvedených změn novela přináší také řadu technických úprav, které mají za cíl zjednodušit a zpřehlednit aplikaci zákona v praxi. Tyto úpravy zahrnují například zpřesnění definic a terminologie, aktualizaci odkazů na příslušné evropské předpisy a další administrativní změny. V souvislosti s novelou zákona č. 253/2008 Sb. byly také novelizovány další související zákony, konkrétně zákon o bankách, zákon o spořitelních a úvěrních družstvech a zákon o pojišťovnictví. Tyto změny byly nezbytné k zajištění konzistence právního rámce a k tomu, aby nové povinnosti a kontrolní mechanismy byly účinně implementovány napříč celým finančním sektorem.

Posílení identifikace a posouzení rizik (§ 21a odst. 4)

Jednou z klíčových změn, které novela zákona č. 253/2008 Sb. přináší, je posílení identifikace a posouzení rizik spojených s legalizací výnosů z trestné činnosti a financováním terorismu. Nově zavedený § 21a odst. 4 ukládá povinným osobám povinnost provádět detailní písemnou identifikaci a posouzení rizik, což má zásadní význam pro efektivní prevenci a odhalování nezákonných aktivit. Povinné osoby, mezi něž patří například banky, pojišťovny, obchodníci s drahými kovy a kameny, ale nově také insolvenční a restrukturalizační správci, jsou nyní povinny systematicky identifikovat a hodnotit rizika spojená s jejich klienty a transakcemi. To zahrnuje nejen základní identifikaci klienta, ale také hloubkovou analýzu jeho finančního chování, zdrojů příjmů a potenciálních rizikových faktorů.

Praktický dopad na činnost povinných osob je značný. Povinné osoby musí zavést robustní interní systémy a procesy, které jim umožní efektivně identifikovat a hodnotit rizika. To může zahrnovat implementaci specializovaného softwaru, školení zaměstnanců a pravidelnou aktualizaci rizikových profilů klientů. Významným aspektem je také dokumentace všech kroků, které byly při identifikaci a hodnocení rizik provedeny, což může být klíčové při případné kontrole ze strany dozorových orgánů.

Systém pro přijímání oznámení o porušení (§ 34a)

Neméně důležitou změnou je zavedení systému pro přijímání oznámení o porušení podle nového § 34a. Tento systém má za cíl zajistit, aby povinné osoby měly mechanismy pro přijímání, zpracování a vyšetřování oznámení o možných porušeních zákona ze strany jejich zaměstnanců nebo jiných osob. Implementace tohoto systému může být pro povinné osoby náročná, neboť vyžaduje zavedení anonymních a důvěrných kanálů pro podávání oznámení, zajištění ochrany oznamovatelů a efektivní procesy pro vyšetřování a řešení oznámených případů. Výhody tohoto systému jsou však zřejmé – umožňuje rychlé odhalení a nápravu nezákonných praktik, což může významně přispět k ochraně pověsti povinné osoby a snížení rizika sankcí.

Úpravy týkající se přeshraničních převodů (§ 41 – § 42)

Novela rovněž přináší úpravy týkající se přeshraničních převodů, konkrétně v § 41 a § 42. Tyto změny reflektují zvýšené riziko spojené s přeshraničními finančními transakcemi, které mohou být využívány k legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu. Nové povinnosti zahrnují například povinnost povinných osob provádět důkladnější kontrolu přeshraničních převodů, včetně ověřování totožnosti odesílatelů a příjemců, analyzování účelu a povahy transakcí a sledování neobvyklých nebo podezřelých aktivit. Povinné osoby musí také zajistit, aby měly k dispozici dostatečné informace o všech stranách zapojených do přeshraniční transakce a aby tyto informace byly dostupné pro případné vyšetřování.

Praktické dopady těchto úprav jsou značné. Povinné osoby budou muset investovat do technologií a procesů, které jim umožní efektivní monitorování a analýzu přeshraničních transakcí. To může zahrnovat například nasazení pokročilých analytických nástrojů, které dokážou identifikovat vzorce podezřelého chování, a také školení zaměstnanců, aby byli schopni rozpoznat a správně reagovat na rizikové situace.

Posílení identifikace a posouzení rizik (§ 21a odst. 4)

Jednou z klíčových změn, které novela zákona přináší, je posílení identifikace a posouzení rizik. Podle § 21a odst. 4 jsou povinné osoby nyní zavázány k důkladnějšímu hodnocení rizik spojených s legalizací výnosů z trestné činnosti a financováním terorismu. Novela zákona stanovuje, že povinné osoby musí nejen identifikovat, ale i průběžně monitorovat a aktualizovat hodnocení rizik. To znamená, že povinné osoby budou muset zavést robustní mechanismy pro průběžné sledování rizikových faktorů.

Praktický dopad této změny na povinné osoby je značný. Například banky a pojišťovny budou muset investovat do moderních technologií, které jim umožní efektivněji sledovat a analyzovat transakce klientů. Toto posílení identifikace a posouzení rizik může také znamenat zvýšené náklady na školení zaměstnanců a implementaci nových softwarových řešení. Na druhé straně, důkladnější hodnocení rizik může přispět k lepší ochraně finančního systému před zneužitím a zvýšit důvěru klientů.

Nové požadavky na povinné osoby

Novela zákona přináší také nové požadavky na povinné osoby. Jedním z těchto požadavků je povinnost vypracovat písemně hodnocení rizik ve stanoveném rozsahu a lhůtě. Povinné osoby, které tuto povinnost nesplní, se vystavují riziku pokuty až do výše 1 000 000 Kč. Další novinkou je povinnost určit člena statutárního orgánu, který bude odpovědný za zajištění plnění povinností vyplývajících ze zákona. Neurčení takové osoby může vést k pokutě až do výše 5 000 000 Kč.

Tato ustanovení mají za cíl zvýšit odpovědnost a transparentnost povinných osob. Prakticky to znamená, že podniky budou muset pečlivě vybírat a školit členy svých statutárních orgánů, aby byli schopni plnit nové povinnosti. Dále budou muset zajistit, že jejich zaměstnanci jsou pravidelně proškolováni v oblasti prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Systém pro přijímání oznámení o porušení (§ 34a)

Novela zákona zavádí nový systém pro přijímání oznámení o porušení. Tento systém je navržen tak, aby umožnil zaměstnancům a dalším osobám snadno a anonymně oznamovat jakékoliv podezření na porušení zákona. Implementace tohoto systému vyžaduje, aby povinné osoby zavedly interní mechanismy pro přijímání, vyšetřování a řešení těchto oznámení. Očekávané výhody tohoto systému jsou mnohostranné. Za prvé, zvyšuje se pravděpodobnost, že porušení zákona bude odhaleno a řešeno včas. Za druhé, tento systém může posílit důvěru zaměstnanců a klientů ve finanční instituce, což může mít pozitivní dopad na jejich reputaci. Praktický dopad na povinné osoby zahrnuje potřebu vytvořit a udržovat bezpečné kanály pro oznamování a investovat do školení zaměstnanců, aby byli obeznámeni s novými postupy.

Úpravy týkající se přeshraničních převodů (§ 41 – § 42)

Novela zákona také upravuje pravidla týkající se přeshraničních převodů. Povinné osoby jsou nyní zavázány k důkladnějšímu sledování a dokumentaci přeshraničních transakcí. To zahrnuje povinnost identifikovat a ověřit totožnost všech stran zapojených do transakce a sledovat zdroj a účel převáděných prostředků. Tyto nové povinnosti mají za cíl zvýšit transparentnost a snížit riziko zneužití přeshraničních převodů k legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu. Praktické dopady na povinné osoby zahrnují potřebu investovat do technologií a systémů, které umožní efektivní sledování a dokumentaci těchto transakcí. Dále budou muset povinné osoby zajistit, že jejich zaměstnanci jsou řádně proškoleni v nových postupech a pravidlech.

Praktické dopady na povinné osoby

Celkově lze říci, že novela zákona přináší povinným osobám řadu nových povinností a odpovědností. Tyto změny vyžadují, aby povinné osoby investovaly do nových technologií, školení zaměstnanců a implementace robustních interních systémů a postupů. I když tyto změny mohou představovat krátkodobé náklady a výzvy, dlouhodobě mohou přispět k posílení integrity a důvěryhodnosti finančního systému. Povinné osoby, které se dokáží efektivně přizpůsobit těmto změnám, budou lépe chráněny před riziky spojenými s legalizací výnosů z trestné činnosti a financováním terorismu. Naopak, ty, které nebudou schopny splnit nové požadavky, se vystavují riziku vysokých pokut a dalších sankcí.

Implementace změn

Implementace změn, které přináší novela zákona, může být pro povinné osoby náročným úkolem. Aby byl tento proces co nejhladší a nejefektivnější, je nezbytné, aby povinné osoby postupovaly systematicky a s důrazem na detail. V této sekci se podíváme na praktické kroky, které musí povinné osoby podniknout, a nabídneme příklady dobré praxe a doporučení.

Prvním a základním krokem je důkladné seznámení se s novelou zákona a identifikace všech nových povinností, které z ní vyplývají. Povinné osoby by měly:

Prostudovat text novely – Je důležité, aby se zástupci povinných osob detailně seznámili s plným zněním novely. To zahrnuje nejen samotný text zákona, ale i doprovodné dokumenty, jako jsou důvodové zprávy a metodické pokyny.

Konzultace s odborníky – V případě nejasností je vhodné konzultovat změny s právníky specializujícími se na oblast AML (Anti-Money Laundering) a financování terorismu.

Aktualizace interních procesů a politik

Po seznámení se s novými požadavky je nutné provést aktualizaci interních procesů a politik, aby byly v souladu s novelou zákona. Tento krok zahrnuje:

Revize a aktualizace interních směrnic – Povinné osoby musí aktualizovat své interní směrnice a postupy tak, aby reflektovaly nové požadavky. Například, pokud novela zákona zahrnuje nové povinnosti pro obchodníky s drahými kameny, je nutné tyto povinnosti zahrnout do interních směrnic dané společnosti.

Vývoj nových kontrolních mechanismů – Povinné osoby by měly zavést nové kontrolní mechanismy, které zajistí, že všechny nové povinnosti budou plněny. To může zahrnovat například zavedení nových formulářů, check-listů nebo softwarových nástrojů pro sledování compliance.

Školení zaměstnanců

Zapomínat by se ani nemělo na školení zaměstnanců, aby byli plně informováni o nových povinnostech a věděli, jak je správně implementovat. Povinné osoby by měly:

Organizovat školení – Povinné osoby by měly zajistit školení pro všechny zaměstnance, kteří se podílejí na plnění povinností vyplývajících z AML zákona. Školení by mělo být zaměřeno na praktické aspekty implementace nových požadavků.

Pravidelné aktualizace – Školení by nemělo být jednorázovou akcí. Povinné osoby by měly zajistit pravidelné aktualizace a opakovaná školení, aby zaměstnanci byli neustále informováni o nejnovějších změnách a best practices.

Monitorování a audit

Implementace změn nekončí zavedením nových procesů a školením zaměstnanců. Povinné osoby musí také pravidelně monitorovat a auditovat své postupy, aby zajistily, že jsou nové povinnosti skutečně plněny. Tento krok zahrnuje:

Interní audity – Povinné osoby by měly pravidelně provádět interní audity zaměřené na compliance s AML zákonem. Tyto audity by měly identifikovat případné nedostatky a navrhnout opatření k jejich nápravě.

Externí audity – V některých případech může být vhodné využít služeb externích auditorů, kteří poskytnou nezávislý pohled na plnění povinností a mohou identifikovat oblasti pro zlepšení.

Příklady dobré praxe a doporučení

Případová studie: Banka XYZ – Banka XYZ implementovala změny vyplývající z novely AML zákona tím, že vytvořila specializovaný tým pro compliance. Tento tým se skládá z právníků, IT specialistů a interních auditorů, kteří společně pracují na implementaci nových požadavků. Banka také zavedla pravidelné měsíční školení pro své zaměstnance a vyvinula vlastní softwarový nástroj pro sledování compliance.

Doporučení: Využití technologie – Povinné osoby by měly zvážit využití moderních technologií, jako jsou softwarové nástroje pro sledování compliance, automatizované systémy pro detekci podezřelých transakcí a blockchain technologie pro sledování pohybu aktiv. Tyto technologie mohou výrazně usnadnit plnění nových povinností a zvýšit efektivitu celého procesu.

Doporučení: Zapojení managementu – Úspěšná implementace změn vyžaduje aktivní zapojení nejvyššího managementu. Povinné osoby by měly zajistit, aby management byl plně informován o nových povinnostech a podporoval jejich implementaci.

Implementace změn vyplývajících z novely AML zákona je komplexní proces, který vyžaduje pečlivé plánování, školení a neustálé monitorování. Povinné osoby, které přistoupí k tomuto úkolu systematicky a s důrazem na detail, budou schopny úspěšně splnit nové požadavky a minimalizovat rizika spojená s legalizací výnosů z trestné činnosti a financováním terorismu.

Slovo na závěr

Novela zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu přináší významné změny, které mají za cíl posílit právní rámec a zefektivnit boj proti praní peněz a financování terorismu. Tyto změny se dotýkají nejen rozsahu povinných osob, ale i jejich nových povinností a odpovědností. Novela zákona, účinná od 1. května 2024, představuje důležitý krok v oblasti prevence a odhalování finančních zločinů. Její implementace bude vyžadovat pečlivou koordinaci mezi státními orgány, povinnými osobami a dalšími zainteresovanými subjekty. Očekává se, že novela přinese zvýšený počet oznámení podezřelých obchodů, což může vést k většímu zatížení personálních kapacit. Nicméně, jak bylo uvedeno, tyto nároky budou řešeny v rámci stávajících rozpočtových kapitol bez potřeby navyšování výdajů.

Jaké jsou očekávané přínosy novely?

1. Zvýšená transparentnost a kontrola: Nová pravidla pro povinné osoby, jako jsou insolvenční správci, restrukturalizační správci, obchodníci s drahými kameny a kovy, a provozovatelé hazardních her, přispějí k větší transparentnosti finančních transakcí a sníží riziko zneužití finančního systému.

2. Efektivnější prevence a odhalování: Díky novým povinnostem a zvýšené horní hranici pokut pro osoby zodpovědné za porušení zákona bude možné efektivněji předcházet praní peněz a financování terorismu.

3. Soulad s evropskými a mezinárodními standardy: Implementace opatření doporučených výborem Moneyval a Evropskou unií zajistí, že Česká republika bude v souladu s mezinárodními standardy a doporučeními v oblasti boje proti finanční kriminalitě.

Výzvy a příležitosti pro další zlepšení právního rámce

Novela zákona je důležitým krokem, ale ne konečným řešením. V budoucnu bude nutné:

1. Průběžné hodnocení a revize: Pravidelně hodnotit účinnost zavedených opatření a případně je upravovat na základě nových poznatků a zkušeností z praxe.

2. Školení a vzdělávání: Zajistit, aby povinné osoby měly přístup k aktuálním informacím a školením, které jim pomohou lépe pochopit a implementovat nové povinnosti.

3. Technologické inovace: Investovat do moderních technologií, které usnadní sledování a analýzu podezřelých transakcí. Například využití umělé inteligence a strojového učení může zlepšit detekci podezřelých aktivit.

4. Mezinárodní spolupráce: Posílit spolupráci s mezinárodními partnery a organizacemi, což umožní efektivnější výměnu informací a koordinaci při řešení přeshraničních finančních zločinů.

Autor: Mgr. Petr Janša, MBA, LL.M.

Foto: pexels.com

Použité zdroje a odkazy:

  • Sbírka zákonů: Novela zákona byla publikována pod č. 107/2024 Sb. ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv.
  • Důvodová zpráva k novele.
  • „Praní peněz a financování terorismu: Právní a praktické aspekty“ – autor: Jan Novák
  • „Boj proti finanční kriminalitě v Evropské unii“ – autor: Petra Svobodová
Aktuální číslo

2024 – 06

Ročníky

Reklama

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies