Reklama

Zrušení Rejstříku trestů

03.11.2023

PrávoZdarma

Zrušení Rejstříku trestů jako samostatné organizační složky státu a jeho začlenění do struktury Ministerstva spravedlnosti je jedním z hlavních bodů schválené novely zákona.

Tento krok přináší řadu výhod a možností, které jsou v souladu s moderními trendy a směry v řízení a správě veřejné správy. Na prvním místě stojí optimalizace procesů a zefektivnění správy. V současném státním aparátu dochází k častému duplikování funkcí a nákladů na provoz různých institucí. Integrace Rejstříku trestů do struktury Ministerstva spravedlnosti umožní eliminovat tyto redundance a přispěje k efektivnějšímu využití zdrojů.

Druhou výhodou je zajištění lepšího propojení mezi různými složkami justice. Ministerstvo spravedlnosti bude mít přímý přístup k datům a informacím z rejstříku, což usnadní práci soudů, státních zástupců a dalších orgánů činných v trestním řízení.

Dalším klíčovým bodem novely je možnost poskytování anonymizovaných nebo pseudo-anonymizovaných údajů z evidence rejstříku trestů a evidence přestupků vybraným osobám a subjektům pro výzkumné účely. Toto je významný krok především pro vědeckou komunitu, která tak bude moci využít tyto data k provádění rozsáhlých studií a analýz, například v oblasti kriminologie, sociologie nebo právních věd.

Novelou je také zajištěno, že ve výpisech z evidence rejstříku trestů týkajících se občanů České republiky budou odsouzení soudy jiných členských států Evropské unie a Spojeného království nově vykazována automaticky v příloze výpisu z evidence rejstříku trestů. Tato změna zvyšuje transparentnost a umožňuje lepší sledování trestné činnosti na mezinárodní úrovni.

Zrušení Rejstříku trestů jako samostatné organizační složky státu a jeho začlenění do Ministerstva spravedlnosti představuje významný krok k modernizaci a efektivitu veřejné správy. Tato změna otevírá nové možnosti pro výzkum a zlepšuje koordinaci a spolupráci mezi různými složkami justice. Novela tak představuje významný pokrok v oblasti správy a použití dat v trestním právu.

Autor: Mgr. Petr Janša, MBA, LL.M.

Foto: pexels.com

Aktuální číslo

2024 – 04

Ročníky

Reklama

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies