Reklama

Změna vyhlášky o poskytování údajů z katastru nemovitostí

Nová vyhláška o katastru nemovitostí má významný dopad na profesní oblasti, jako jsou insolvence a konkurzy, změny v přístupu k údajům a úpravy poplatků.

Tato nová vyhláška o poskytování údajů z katastru nemovitostí má dopad na široké spektrum profesí a činností, včetně těch, které jsou přímo nebo nepřímo spojené s procesy insolvence, konkurzu a vyrovnání. Změny v přístupu k údajům a úpravách poplatků za poskytované služby mohou ovlivnit právní strategie i finanční rozhodnutí při řešení insolvencí a konkurzů.

Vyhláška č. 50/2024 Sb. přináší důležité změny pro všechny, kteří pracují s údaji z katastru nemovitostí, ať už se jedná o profesionály v oblasti nemovitostí, jako jsou notáři, právníci, či realitní makléři, tak pro občany nebo podnikatele. Tyto změny vstupují v platnost dne 1. července 2024 a mají za cíl zpřehlednit a zjednodušit procesy spojené se šířením a přístupem k údajům katastru nemovitostí. Dopadají jak na digitální služby, tak na ceny za poskytované údaje a výstupy z katastru.

Dálkový přístup a šíření údajů

Zavádí se nový § 11a, který upravuje šíření údajů získaných dálkovým přístupem. Je umožněno, že šiřitel (osoba s uděleným souhlasem k šíření údajů) může tyto údaje předávat uživatelům prostřednictvím speciální webové aplikace. Důraz je kladen na individuální poskytnutí údajů pro každého uživatele a na zabezpečení procesu šíření, včetně požadavků na identifikaci uživatelů.

Změny v šíření údajů za úplatu a bezúplatně

Detailní úprava podmínek pro šíření údajů poskytovaných za úplatu (§ 15b) i bezúplatně (§ 15c) rozšiřuje možnosti uživatelů a zároveň stanoví jasné rámce pro vznik a rozsah souhlasů se šířením údajů.

Bezúplatná webová služba dálkového přístupu

Vyhláškou je zaveden § 14a, který zpřístupňuje vybrané základní údaje souboru popisných informací a údaje o řízeních prostřednictvím bezúplatné webové služby. Změna reaguje na potřebu zvýšit dostupnost důležitých údajů pro veřejnost bez nutnosti úhrady poplatků.

Úpravy úplat za poskytování údajů

Došlo k významným úpravám v přílohách č. 4 a 5, které mění měrné jednotky a úplaty za poskytnutí určitých údajů z katastru nemovitostí. Příkladem je změna úplaty za výpis z katastru z původních 50 Kč na 100 Kč za list vlastnictví nebo úprava poplatků pro výstupy týkající se parcel, staveb, jednotek a práv stavby.

Sdělení pro veřejnost

Tato vyhláška nastavuje nový právní rámec pro přístup a šíření údajů katastru nemovitostí v České republice. Je důležité, aby si všichni potenciální uživatelé těchto údajů byli vědomi novinek a podmínek, které vyhláška přináší, zajistili si tak správné postupy při využívání dat katastru pro svoje potřeby. Veřejně dostupné zdroje, webové služby a formuláře budou aktualizovány tak, aby odrážely změny v zákoně.

Je doporučeno, aby si každý, kdo se připravuje na využívání katastrálních údajů po 1. červenci 2024, prostudoval novou vyhlášku a případně se obrátil na Český úřad zeměměřický a katastrální pro další informace a vyjasnění.

Procesy přímo nebo nepřímo spojené s insolvencí a konkurzem

Tato nová vyhláška č. 50/2024 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí má dopad na široké spektrum profesí a činností, včetně těch, které jsou přímo nebo nepřímo spojené s procesy insolvence, konkurzu a vyrovnání. Změny v přístupu k údajům a úpravách poplatků za poskytované služby mohou ovlivnit právní strategie i finanční rozhodnutí při řešení insolvencí a konkurzů.

Přístup k detailním informacím o nemovitostech, které mohou být předmětem insolvence nebo konkurzního řízení, je klíčový pro řadu zúčastněných stran – od insolvencích správců přes věřitele až po notáře a právní zástupce. Zefektivnění a zlevnění procesů získání těchto dat může ulehčit identifikaci majetku dlužníka a jeho hodnotu, což je zásadní pro spravedlivé rozdělení majetkových hodnot v rámci konkurzních řízení.

Kromě toho úpravy v cenách za poskytované údaje z katastru mohou mít vliv na náklady spojené s konkurzním řízením a vyrovnáním, a tím i na celkovou efektivitu a spravedlnost těchto procesů. Dostupnost bezúplatné webové služby k základním údajům zvyšuje transparentnost a snižuje bariéry pro získání důležitých informací potřebných v konkurzu nebo při vyrovnání.

Autor: Mgr. Petr Janša, MBA, LL.M.

Foto: https://www.canva.com/cs_cz/

 

Aktuální číslo

2024 – 04

Ročníky

Reklama

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies