Reklama

Sberbank CZ vstoupila do likvidace

20.06.2022

InsolvenceZdarma

Podle informací Garančního systému a v návaznosti na rozhodnutí České národní banky o odnětí licence Sberbank CZ, a.s., které nabylo právní moci dne 30.4.2022, vstoupila Sberbank CZ, a.s. do likvidace a soud jmenoval likvidátora banky. 

Městský soud v Praze dne 2.5.2022 jmenoval likvidátorem Sberbank CZ, a.s. JUDr. Jiřinu Lužovou. Ta má již zkušenosti s likvidací ERB bank, a.s. Likvidátorka následně oznámí vstup do likvidace všem známým věřitelům Sberbank CZ, a.s., přičemž toto oznámení zároveň zveřejní a vyzve věřitele, aby přihlásili své pohledávky do likvidace.

To se bude týkat i vkladatelů u Sberbank CZ, a.s., jejichž pohledávka není pojištěna podle zákona o bankách nebo přesáhla zákonný limit pro náhradu pohledávky z vkladu vyplácenou Garančním systémem finančního trhu. Likvidátor zároveň posoudí ekonomickou situaci banky a zhodnotí, zda bude pokračovat likvidace nebo bude podán insolvenční návrh.

Peníze, které firmám uvízly ve Sberbank CZ, jim pomohou získat Natland, LitFin a Asociace malých a středních firem. Tyto subjekty spolu s podporou advokátní kanceláře Glatzová & Co. se rozhodly, že společně vstoupí do řešení situace kolem české Sberbank.

„Už několik týdnů se na nás obracejí zájemci z řad podnikatelů, malých a středních firem, kterým ve Sberbank zůstaly peníze, pro radu a pomoc, jak mají postupovat. Jsme připraveni poškozeným klientům ušetřit čas a peníze. Poskládali jsme proto silný tým, prostřednictvím kterého hodláme konsolidovat věřitele, tak abychom měli reálný vliv na řešení složité situace Sberbank. Cílem je takto získat firmám jejich finance zpět v co nejvyšší míře,“ uvedl Václav Žalud, Head of Restructuring and Litigation skupiny Natland a advokát kanceláře Glatzová & Co.

„V tuto chvíli se v bance hromadí hotovost. Likvidátorka bude mít na účtech možná miliardy korun,” tvrdí Lukáš Mikeska, ředitel úseku restrukturalizací Ernst & Young , ale zároveň varuje před přílišným optimismem: „Ty samozřejmě nebudou ani zdaleka stačit na uspokojení všech věřitelů.” S ním souhlasí také advokát Michal Žižlavský, zakládající partner AS ZIZLAVSKY, která je jednou z mála společností, která má zvláštní povolení Ministerstva spravedlnosti, potřebné k řešení úpadku bank, finančních institucí a korporací. „Tvrdit, že hodnotu aktiv Sberbank neovlivní ztráta bankovní licence, je asi stejně logické, jako tvrdit, že na hodnotu auta nemá vliv to, že s ním narazíte do zdi. Odnětí bankovní licence je zkrátka zásadní,“ tvrdí Žižlavský. „Sberbank teď nemůže jen čekat na postupné splácení hypotečních a jiných úvěrů, které poskytla. Tato její aktiva musí někdo zpeněžit, a musí také proběhnout formální proces přezkoumání pohledávek věřitelů. Teprve až se to stane, a podle toho, jak rychle a dobře se to podaří, uvidíme, kdy a kolik peněz kdo dostane,” dodal advokát.

Žižlavský také upozornil na odpovědnost osob, které mají postavení správců cizího majetku, typicky např. jednatele nebo členy představenstev obchodních společností a družstev, kteří musí plnit své povinnosti při správě svěřeného majetku – což se týká především řádné správy pohledávek vůči Sberbank ve specifickém právním rámci likvidace a insolvence. Podle Žižlavského musí správce cizího majetku jednat s péčí řádného hospodáře, jinak nastupuje jeho osobní odpovědnost, ale stejně tak to platí pro členy orgánů územních samosprávných celků. V praxi to bude mimo jiné znamenat nejen ostré soudní spory, ale také vysoce pravděpodobně i ostré politické kampaně.

 

Kauza Sberbank se potáhne celé roky

Městský soud poslal Sberbank CZ do likvidace, podle posouzení solventnosti banky pak rozhodne likvidátor o likvidaci či insolvenčním řízení. „Uspokojení pohledávek z nepojištěných vkladů je často poslední na řadě. Může jít o roky řešení a předpokládáme, že někteří věřitelé mohou své peníze potřebovat dříve než čekat na konec likvidace či insolvence, kde není jasný výsledek,“ dodal Václav Žalud.
Společným postupem chce skupina v čele s Natlandem a LitFinem docílit toho, aby se podniky nepouštěly do prodeje svých pohledávek za zlomek hodnoty. „Ve spojení můžeme být v případném insolvenčním řízení jedním z největších hráčů a společným postupem je možné garantovat klientům z řad SME i například municipalit jejich práva v co největší míře, a mít rozhodný hlas,“ uvedl managing partner LitFinu Maroš Kravec.
Vedle drobných klientů, kteří jsou v současné době vypláceni z garančního fondu do výše částky 100 000 EUR, je mnoho klientů, jejichž pohledávky jsou vyšší. Od začátku krize spjaté se Sberbank CZ jejich zájem o pomoc při získání svých finančních prostředků registruje Asociace malých a středních podniků. „Víme, že ve spolupráci mohou mít firmy větší šanci. Chceme proto vyzvat i ostatní naše členy a další podnikatele, aby se ozvali, pokud mají o společné řešení zájem,“ doplnil předseda představenstva ASMP Josef Jaroš důvod, proč se Asociace rozhodla pro spolupráci.
Cílem společného projektu je pochopit a co nejvíce vyhovět poptávce klientů, která může být různorodá. Vedle klasického převzetí nákladů vymáhání individuálních nároků ve spolupráci s renomovanou advokátní kanceláří (litigační financování) se chystá také program překlenovacího financování ve spolupráci s finančními institucemi.

(pb)

 

Garanční systém finančního trhu

Garanční systém finančního trhu (GSFT) je od 1.1. 1996, kdy vznikl 2016 přeměnou z Fondu pojištění vkladů na základě zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu (publikovaný ve sbírce zákonů pod číslem 374/2015 Sb.) zákonem zřízená instituce pro zajištění, správu a použití finančních prostředků k zabezpečení a udržení stability finančního trhu v České republice. Je řízen pětičlennou správní radou, kterou jmenuje a odvolává ministr financí, a tříčlennou výkonnou radou, která je statutárním orgánem. GSFT spravuje dva fondy: prvním je Fond pojištění vkladů, do kterého povinně přispívají všechny banky, stavební spořitelny a družstevní záložny se sídlem v České republice a pobočky bank z jiných než členských zemí EU- tento je používán při krachu finanční instituce. Druhým fondem ve správě GSFT je pak Fond pro řešení krize, který slouží ke shromažďování finančních prostředků, které mohou být použity v případě ohrožení stability některé z finančních institucí – tak aby nebylo nutné ukončit její existenci a zahájit výplatu náhrad vkladů jejím klientům. V rámci zákonného pojištění vkladů jsou pojištěny zejména kreditní zůstatky na běžných, termínovaných či vkladových účtech nebo vkladních knížkách, vklady potvrzené vkladovým certifikátem, vkladním listem či jiným obdobným dokumentem. Pojištění vkladů u GSFT garantuje náhrady za vklady vedené u bank, stavebních spořitelen a družstevních záložen se sídlem v ČR a u poboček bank se sídlem mimo Evropskou unii ve výši 100 % vkladu, maximálně však do výše odpovídající částce 100 000 EUR na jednoho klienta v jedné bance. GSFT rovněž uzavřel dohodu o přeshraniční spolupráci se Slovenskem, Rakouskem, Maďarskem a Polskem, což pro klienty zahraničních bank v Česku z těchto zemí znamená jistotu rychlé a hladké výplaty ze zákona pojištěných peněz.

Aktuální číslo

2024 – 04

Ročníky

Reklama

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies