Reklama

Rozhovor s Ing. Janou Dudkovou, daňovou poradkyní kanceláře Rödl & Partner

Daňové zákony v české republice mohou být nepřehledné a jejich znění nejednoznačné

V rámci českého právního pořádku a tvorby zákonů u nás existuje celá řada právních norem, ve kterých se často nevyznají ani odborníci. ba co víc, jejichž výklad je rozporuplný. Mezi ně a jejich paragrafy patří také zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmu (č. 593/1992 sb. ve znění pozdějších novelizací), a to konkrétně jeho osmý paragraf. „Kvůli vyjasnění otázky daňové uznatelnosti hodnoty pohledávky za dlužníkem v insolvenčním řízení při jejím odpisu v případě, kdy je tato pohledávka postoupena se ztrátou, se musela sejít komora daňových poradců české republiky se zástupci ministerstva financí,“ popsala nám řešení jedné z mnoha takových nejednoznačností Ing. Jana Dudková, daňová poradkyně Rödl & Partner. 
Říká se, že zákonné normy by měly být natolik jasné, že je nelze vykládat různými způsoby. Jenže ne nadarmo se také říká, že když se potkají dva právníci, mají na tu samou věc tři různé názory. Jaký je podle vás v praxi rozpor třeba v případě problémů s postoupením pohledávky za dlužníkem v insolvenčním řízení? Ptám se na to s ohledem na existenci § 8 zákona č. 593/1992 Sb. na straně jedné, resp. závěry jednání mezi Ministerstvem financí a Komorou daňových poradců v rámci Koordinačního výboru na straně jedné a Doplnění zápisu z jednání tohoto výboru s Komorou daňových poradců ze dne 5. ledna 2000. V čem se tedy oba tyto právní postoje podle vás liší?

Víte, nemohu hovořit za všechny zákonné normy, ale v případě daňových zákonů se s možností jejich jednoznačného výkladu ne vždy setkáváme. Často je situace nepřehledná, a to i z důvodu jejich poměrně časté novelizace. Finanční správa pak vydává různá sdělení a informace, pokyny či odpovědi na dotazy k aktuálně řešené problematice s cílem tu danou problematiku vyjasnit. Dále také existuje vámi zmiňované pravidelné setkávání zástupců Komory daňových poradců České republiky a zástupců státní správy v rámci tzv. koordinačního výboru, kde jsou projednávány problémové okruhy ve výkladech zákonů. Předmětem jednoho takového jednání bylo právě vyjasnění otázky daňové uznatelnosti hodnoty pohledávky za dlužníkem v insolvenčním řízení při jejím odpisu v případě, kdy je tato pohledávka postoupena (prodána) se ztrátou. Pokud bychom vyšli čistě z dikce zákona o daních z příjmů, je možné odpis takovéto pohledávky, ke které je vytvořena 100procentní daňová opravná položka, považovat za daňově účinný v celé výši. Podle praktických zkušeností však byl postup finančních úřadů odlišný a ztráta nebyla uznávána jako daňový náklad. Finanční správa argumentovala tím, že 100procentní daňovou opravnou položku vytvořenou k pohledávce z důvodu, že dlužník je v insolvenci, nelze použít ke krytí ztráty z postoupení pohledávky. Toto však ze zákona o daních z příjmů dle mého názoru primárně nevyplývá. Správce daně to však dovodil ze znění § 8 zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů (zákon o rezervách) a uvedl, že přímá vazba mezi tímto ustanovením a ustanovením zákona o daních z příjmů, které umožňuje uznat ztrátu z postoupení pohledávek do výše vytvořené daňové opravné položky jako daňový náklad, zde není. Daňové opravné položky dle paragrafu 8 zákona o rezervách slouží podle názoru správce daně toliko ke krytí ztráty vzniklé na základě odpisu pohledávky z důvodu skončení konkurzu, nikoliv však ke krytí ztráty vzniklé při postoupení pohledávky.

O deset let později se k věci vyjádřil také Nejvyšší správní soud, a to svým rozsudkem 8 Afs 54/2010-155 ze dne 29. 12. 2010. Oč se v něm jednalo, a na jakou stranu se Nejvyšší správní soud v tomto sporu přiklonil?

Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku uvedl, že v případě postoupení pohledávky se opravné položky zruší nikoliv dle § 8 zákona o rezervách, ale dle obecnějšího § 4 odst. 3 zákona o rezervách. Dle tohoto ustanovení slouží opravné položky ke krytí ztrát z odpisu pohledávek, k nimž jsou tvořeny, nebo ke krytí rozdílu mezi jmenovitou hodnotou pohledávky a její pořizovací cenou sjednanou při postoupení postupníkovi. Nejvyšší správní soud uvedl, že opravné položky k pohledávkám za dlužníky v konkurzním a vyrovnacím řízení jsou vytvářeny za obdobným účelem jako jiné opravné položky a že § 8 odst. 2 zákona o rezervách neobsahuje úplný výčet právních skutečností, s nimiž tento zákon spojuje nutnost zrušení vytvořené opravné položky dle § 8 tohoto zákona. Pokud tedy došlo k postoupení pohledávky, ke které poplatník natvořil opravnou položku dle § 8 zákona o rezervách, je třeba ji zrušit dle obecného § 4 odst. 3 zákona o rezervách, přičemž žádné zákonné ustanovení nebrání poplatníkovi, aby příjem z postoupení pohledávky zvýšil o v souladu se zákonem vytvořenou opravnou položku. Tím tedy Nejvyšší správní soud uzavřel, že příjem plynoucí z postoupení pohledávky je možné zvýšit o opravnou položku vytvořenou v souladu se zákonem a tudíž, že ztráta z postoupení pohledávky, ke které byla natvořena 100procentní daňová opravná položka dle § 8 zákona o rezervách, je daňovým nákladem.

Je od té doby v tomto směru „vyřešeno“ nebo se stále vyskytují v praxi nějaké problémy v souvislosti s výše uvedeným postojem ministerstva financí?

Podle informace, kterou mám z praxe k dispozici, většinou správci daně reflektují rozsudek Nejvyššího správního soudu a ztrátu z postoupení pohledávky za dlužníkem v insolvenčním řízení uznávají jako daňový náklad do výše vytvořené daňové opravné položky.

Existuje v těchto výše zákonných normách nebo v insolvenčním zákoně č. 182/2006 Sb. podle vás ještě nějaké jiné nesrovnalosti ve výkladu?

Za dobu platnosti zákona o rezervách se řada nesrovnalostí vyjasnila. Závěry koordinačních výborů na toto téma, byť některé byly přijaty v době, kdy platil zákon o konkurzu a vyrovnání (zákon č. 328/1992 Sb. platný do 31.12.2007), jsou použitelné i dnes, kdy se již řídíme insolvenčním zákonem. I tak se ale občas v praxi objeví problematika, u níž je třeba vyjasnit postup a pohled obou stran. Tedy jak státní správy na straně jedné, tak zástupců Komory daňových poradců České republiky na straně druhé.

Je ještě něco, na co jsem se nezeptal a co by podle vás mělo v této věci zaznít?

Víte, daňové zákony platné v rámci České republiky mohou být nepřehledné a jejich znění nejednoznačné. Navíc nestačí znát pouze samotný text zákona, ale je třeba se zabývat také jeho výklady a související judikaturou. Pro to, aby mohlo vedení společnosti přijmout odpovědný závěr při řešení složitější daňové problematiky, je třeba se spojit s odborníky v této věci, kteří navrhnou pro společnost nejlepší možné řešení.

Autor: Petr Blahuš

Foto: Archív KN

Aktuální číslo

2023 – 11

Ročníky

Reklama

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2023 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies