Reklama

%%tb-image-alt-text%%

Právo účastníků řízení vyjádřit se k zamýšlenému přenosu příslušnosti opatrovnického soudu

23.04.2021

  1. Úvod
   Na stránkách šestého čísla Konkursních novin v roce 2018 byl publikován článek podepsaného autora na téma místní příslušnosti soudů v řízení ve věcech péče soudu o nezletilé, v němž se autor mimo jiné zabýval otázkou přenosu (místní) příslušnosti podle ustanovení § 5 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „z.ř.s.“ či „zákon o zvláštních řízeních soudních“)[1], v řízeních ve věcech péče soudu o nezletilé, ve věcech opatrovnických a v řízení o svéprávnosti. Bylo poukázáno na specifika řízení ve věcech péče soudu o nezletilé a v návaznosti na to i prolamování zásady perpetuatio fori (§ 11 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů), a to tím, že zmiňované ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních (§ 5) umožňuje, aby (místní)  příslušnost byla rozhodnutím (usnesením) soudu přenesena na jiný soud za podmínek uvedených v tomto ustanovení, a to jak během probíhajícího řízení, tak i v době, kdy v opatrovnickém spise žádné konkrétní řízení neprobíhá.

   Ustanovení § 5 z.ř.s. se významně dotýká nález Ústavního soudu ze dne 23. 2. 2021, sp. zn. IV. ÚS 2732/20 (dále jen „nález“), přičemž cílem tohoto článku je poukázat na jeho obsah a případná úskalí s ním spojená.

You need to be logged in to view the rest of the content. . Nejste členem? Vytvořit účet
Aktuální číslo

2024 – 04

Ročníky

Reklama

  1. Úvod
   Na stránkách šestého čísla Konkursních novin v roce 2018 byl publikován článek podepsaného autora na téma místní příslušnosti soudů v řízení ve věcech péče soudu o nezletilé, v němž se autor mimo jiné zabýval otázkou přenosu (místní) příslušnosti podle ustanovení § 5 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „z.ř.s.“ či „zákon o zvláštních řízeních soudních“)[1], v řízeních ve věcech péče soudu o nezletilé, ve věcech opatrovnických a v řízení o svéprávnosti. Bylo poukázáno na specifika řízení ve věcech péče soudu o nezletilé a v návaznosti na to i prolamování zásady perpetuatio fori (§ 11 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů), a to tím, že zmiňované ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních (§ 5) umožňuje, aby (místní)  příslušnost byla rozhodnutím (usnesením) soudu přenesena na jiný soud za podmínek uvedených v tomto ustanovení, a to jak během probíhajícího řízení, tak i v době, kdy v opatrovnickém spise žádné konkrétní řízení neprobíhá.

   Ustanovení § 5 z.ř.s. se významně dotýká nález Ústavního soudu ze dne 23. 2. 2021, sp. zn. IV. ÚS 2732/20 (dále jen „nález“), přičemž cílem tohoto článku je poukázat na jeho obsah a případná úskalí s ním spojená.

You need to be logged in to view the rest of the content. . Nejste členem? Vytvořit účet

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies