Reklama

Povinnosti platit místní poplatky za odvoz odpadu

Veřejný ochránce práv se potřetí musel zabývat problematikou místních poplatků za odvoz odpadů, které se týkají cizinců. Každý, kdo je přihlášen k pobytu v obci, je povinen uhradit tento poplatek. To zahrnuje i cizince ubytované v ubytovnách, kde odpad zajišťuje provozovatel.

Město Dobrovice se obrátilo na ombudsmana s dotazem ohledně této problematiky. Ve městě je stanoven místní poplatek za obecní odpadové hospodářství, který musí platit všechny osoby, které jsou v obci přihlášeny k pobytu. Odvoz odpadu se týká celé obce, nikoliv konkrétního místa bydliště. Podle zákona o místních poplatcích jsou cizinci s dočasným pobytem delším než tři měsíce také považováni za přihlášené k pobytu. Ombudsman Stanislav Křeček upozorňuje, že fakt, že cizinci bydlí v ubytovnách, kde je zajištěn svoz odpadu, nijak neovlivňuje vznik poplatkové povinnosti.

Majitelé ubytoven a podnikatelé poskytující ubytování prostřednictvím Airbnb nebo Booking musí zajistit odstraňování odpadu buď smlouvou s obcí nebo přímo se svozovou společností. Pokud by cizinci bydleli v nájmu, pronajímatel by neměl povinnost zajistit odvoz odpadu. Cizinci v nájmu nebo majitelé dočasné ochrany z Ukrajiny ubytovaní u soukromníků musí také platit za odvoz odpadu, protože jsou přihlášeni v obci a mají právní vztah k obci, nikoliv k ubytovateli. Poplatek se vztahuje na celou obec, nejen na ubytovací zařízení.

I když majitel ubytovny musí zajistit odvoz odpadu, poplatek musí platit ubytovaný. Platba poplatku se vztahuje na celý systém odpadového hospodářství provozovaný obcí, včetně košů na veřejných místech, sběrného dvora atd. Obec může cizincům odpustit poplatky vyhláškou, stejně jako tomu bylo v případě Ukrajinců ubytovaných u soukromníků. Další možností je individuální prominutí na základě žádosti poplatníka.

Vyplývá tak, že základním problémem je neznalost a nepochopení souvisejících právních předpisů ze strany jak cizinců, tak i provozovatelů ubytovacích zařízení. Z hlediska exekucí a insolvencí je toto téma velmi důležité, protože neplacení místních poplatků za odvoz odpadu může vést k vážným finančním problémům jednotlivců.

Je zřejmé, že veřejný ochránce práv má klíčovou roli v osvětě a vysvětlování těchto záležitostí veřejnosti. Jeho úkol je pomoci lidem porozumět, jakými právy a povinnostmi jsou vázáni ve vztahu k místním poplatkům. To zahrnuje vysvětlení faktů, jako je ten, že cizinci ubytovaní v obci, ať už v ubytovnách nebo v soukromí, jsou povinni platit místní poplatky a nemohou se vyhnout platbě těchto poplatků tím, že svoz odpadu zajišťuje provozovatel ubytování.

Zajímavým aspektem je také to, že obec má možnost odpustit poplatek cizincům na základě žádosti nebo vyhlášky, avšak neexistuje právní nárok na takovou výjimku. Toto může vést k nerovnému zacházení s cizinci v různých obcích a městech, což může vyvolat další otázky týkající se spravedlnosti a rovnosti.

Hlavním závěrem tedy je, že je nezbytné zlepšit informovanost jak cizinců, tak provozovatelů ubytovacích zařízení o povinnosti platit místní poplatky za odvoz odpadu, aby se předešlo možným komplikacím s dluhy a následnými exekucemi. Možností, jak toho dosáhnout, může být například vytvoření srozumitelných a přístupných materiálů v různých jazycích nebo organizování informačních seminářů a workshopů pro zainteresované strany.

[1] Obecně závazná vyhláška je dostupná ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů na https://sbirkapp.gov.cz/.

[2] Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích.

[3] Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech.

[4] Informační leták je dostupný z https://www.ochrance.cz/letaky/sdilena-ekonomika_ubytovaci-sluzby/sdilena-ekonomika_ubytovaci-sluzby.pdf , současně jej přikládám do přílohy.

[5] Viz obecně závazná vyhláška města Dobrovice č. 4/2021, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Dobrovice. Obecně závazná vyhláška je dostupná ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů na https://sbirkapp.gov.cz/.

[6] Ombudsman, poplatek za komunální odpad: https://eso.ochrance.cz/Nalezene/Edit/12040 .

Autor: Mgr. Petr Janša, MBA, LL.M

Foto: pexels.com

Aktuální číslo

2024 – 04

Ročníky

Reklama

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies