Reklama

%%tb-image-alt-text%%

Platba na dítě umístěné do ústavní, nebo ochranné výchovy a její uplatnění v insolvenci

19.02.2021

Přednostní pohledávky uspokojované v rámci oddlužení plněním splátkového kalendáře definuje § 279 odst. 1 a 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „OSŘ“). Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) (dále jen „IZ“), jakožto lex specialis k OSŘ stanoví, že v insolvenčním řízení jsou takto přednostně uspokojovány pohledávky za majetkovou podstatou dle § 168 odst. 1 a 2 IZ, pohledávky postavené jim na roveň dle § 169 odst. 1 IZ a takové pohledávky, které výslovně označují jiná ustanovení IZ. Jejich výčet je taxativní a tyto se neuplatňují v insolvenčním řízení přihláškou, ale postupem podle § 203 odst. 1 a 2 IZ písemně vůči osobě s dispozičním oprávněním. Na rozdíl od pohledávek podléhajícím jejich uplatnění přihláškou jsou přednostní pohledávky osobou s dispozičním oprávněním uspokojovány v plné výši kdykoli po rozhodnutí o úpadku z majetkové podstaty (§ 168 odst. 3, 169 odst. 2 a § 203 odst. 3 IZ). Naopak přihlašované pohledávky musí být dle § 173 odst. 1 IZ podány u insolvenčního soudu ve stanovené lhůtě, jinak k nim soud nepřihlíží a v insolvenčním řízení se neuspokojují.

You need to be logged in to view the rest of the content. . Nejste členem? Vytvořit účet
Aktuální číslo

2024 – 04

Ročníky

Reklama

Přednostní pohledávky uspokojované v rámci oddlužení plněním splátkového kalendáře definuje § 279 odst. 1 a 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „OSŘ“). Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) (dále jen „IZ“), jakožto lex specialis k OSŘ stanoví, že v insolvenčním řízení jsou takto přednostně uspokojovány pohledávky za majetkovou podstatou dle § 168 odst. 1 a 2 IZ, pohledávky postavené jim na roveň dle § 169 odst. 1 IZ a takové pohledávky, které výslovně označují jiná ustanovení IZ. Jejich výčet je taxativní a tyto se neuplatňují v insolvenčním řízení přihláškou, ale postupem podle § 203 odst. 1 a 2 IZ písemně vůči osobě s dispozičním oprávněním. Na rozdíl od pohledávek podléhajícím jejich uplatnění přihláškou jsou přednostní pohledávky osobou s dispozičním oprávněním uspokojovány v plné výši kdykoli po rozhodnutí o úpadku z majetkové podstaty (§ 168 odst. 3, 169 odst. 2 a § 203 odst. 3 IZ). Naopak přihlašované pohledávky musí být dle § 173 odst. 1 IZ podány u insolvenčního soudu ve stanovené lhůtě, jinak k nim soud nepřihlíží a v insolvenčním řízení se neuspokojují.

You need to be logged in to view the rest of the content. . Nejste členem? Vytvořit účet

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies