Reklama

Ostře sledované exekuce

24.01.2020 Editorial Zdarma

Podle Mapy exekucí je v České republice v exekuci 821 tisíc osob. Analytici společnosti InsolCentrum ale tento údaj zpochybňují. Obávají se, že data Exekutorské komory ČR nejsou věrohodná. Podle nich se veřejnost musí spoléhat pouze na její výstupy a nikdo si nemůže správnost dat ověřit. Proto v minulých dnech zkoumali jak na tom někteří konkrétní zadlužení jsou. Z jejich „Exekuční loterie“ vyplynulo, že aktuální počty exekučních dlužníků ve třech vylosovaných obcích se zhruba tisíci obyvateli jsou výrazně nižší než uvádí mapa exekucí. Podobně dopadly předchozí výsledky zkoumání tří malých obcí, ve kterých se reálná data také značně lišila. Testy prokázaly, že skutečné údaje o množství exekučních dlužníků se u všech šesti prověřovaných sídel od mapy exekucí lišily, někde dokonce o 62 nebo dokonce 82 procent.

V diskusi nad výsledky těchto testů ředitel Poradny při finanční tísni David Šmejkal prohlásil, že „…exekuce jsou vážný problém pro jednotlivce i společnost a bez správných dat nelze dělat správná rozhodnutí jak na úrovni individuálního poradenství, tak státní správy a samosprávy“. Ředitel spolku Lighthouse Petr Schneedörfler zas řekl: „Nesprávná data mapy exekucí, vycházející z dat Exekutorské komory ČR, byla v posledních letech stěžejní pro přijetí nových zákonů. Mapa exekucí by měla být odstraněna a nahrazena prověřenými daty EK ČR.“ Jednatelka InsolCentra Jarmila Veselá se zamýšlela nad významem exekučních dat pro státní instituce i celou českou veřejnost. Údaj o milionu hluboce zadlužených lidí se objevoval v médiích, ve vládních dokumentech, v připravovaných sociálních, regionálních i investičních programech, akademických studiích, připravovaných legislativních návrzích. Podle výzkumu veřejného mínění Sociologického ústavu ČAV začala většina českých občanů vnímat exekuci jako vážný společenský problém. Problémem exekucí byla také zasažena odborná právní veřejnost i justice. Přesné údaje o exekucích jsou v této době klíčové pro připravované legislativní úpravy Exekučního řádu a implementaci Evropské směrnice o restrukturalizaci a druhé šanci. „V této souvislosti vyzýváme EK ČR, aby vydala údaje Centrální evidence exekucí Ministerstvu spravedlnosti ČR ke kontrole. Jen tak můžeme ověřit pravdivost exekučních výstupů,“ prohlásila Jarmila Veselá.

Člen prezídia Exekutorské komory ČR Martin Tunkl se proti vyznění diskuse ohradil: „Odmítáme zpochybňování údajů Exekutorské komory ČR na základě dat, která se liší odstupem dvou let a jsou malým vzorkem. Za údaje v mapě exekucí nemůžeme odpovídat, protože autoři mapy data dezinterpretují.“ Podrobně popsal, jaké kroky Exekutorská komora ČR připravuje pro zpřesnění a zpřístupnění údajů a dodal, že při těchto činnostech spolupracuje s Ministerstvem spravedlnosti ČR. Jednání skončilo ve smírném duchu, když Martin Tunkl na výzvu InsolCentra podotkl, že pro Exekutorskou komoru ČR není žádný problém dát Ministerstvu spravedlnosti ČR ke kontrole údaje tří okresů – Mostu, Sokolova a Chomutova. InsolCentrum by prověření tří okresů s nejvyšším počtem exekučních dlužníků považovalo za dostatečné.

Karel Žítek

šéfredaktor

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

MĚSÍČNÍK V TIŠTĚNÉ A ELEKTRONICKÉ VERZI
NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K EXKLUZIVNÍMU ELEKTRONICKÉMU OBSAHU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBSAHU KONKURSNÍCH NOVIN NA WEBU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2023 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies