Reklama

Odpis nedobytných pohledávek v rámci insolvenčního řízení

Daňový odpis představuje pro věřitele důležitý nástroj, jak se vyrovnat s finančními ztrátami vzniklými v důsledku neschopnosti dlužníka splácet své závazky.

Tento proces je regulován jak zákonem o daních z příjmů, tak i dalšími specifickými právními předpisy, které stanovují přesné postupy a podmínky pro jeho realizaci. Věřitelé, kteří čelí situaci, kdy jejich odběratelé nejsou schopni uhradit fakturované částky kvůli svému úpadku, musí postupovat strategicky a v souladu s právními normami, aby mohli využít možnosti tvorby opravných položek a následného odpisu nedobytných pohledávek.

Odpis nedobytné pohledávky v insolvenčním řízení představuje jednu z klíčových fází řízení finančního zdraví podniku, který se musí vypořádat s nedobytnými pohledávkami vůči dlužníkům, jež se ocitli v insolvenčním řízení. V souladu se zákonem o daních z příjmů lze za určitých podmínek v rámci daňové evidence uznat za daňově uznatelný náklad tvorbu opravných položek k těmto pohledávkám. K tomu však musí být splněny přísně dané podmínky stanovené zvláštním zákonem, konkrétně zákonem o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů.

Nepromlčenou pohledávku je nezbytné nejprve přihlásit do insolvenčního řízení dlužníka v příslušné lhůtě stanovené rozhodnutím o úpadku, které vydá insolvenční soud. Tento krok je fundamentální, neboť bez něj nelze pohledávku vůbec uvažovat v kontextu tvorby opravné položky. Po přihlášení pohledávky a jejím přezkoumání insolvenčním správcem jako zjištěné může věřitel vytvořit opravnou položku, kterou vede ve svém účetnictví po celou dobu trvání insolvenčního řízení dlužníka. Rozpuštění této opravné položky nastane v okamžiku ukončení insolvence.

Z hlediska účetního je nutné zaznamenat tvorbu opravné položky v souladu s účetními zásadami, konkrétně na daňově účinný účet 558 – tvorba a zúčtování zákonných opravných položek v provozní činnosti a na účet 391 – opravné položky k pohledávkám. Po ukončení insolvence a vyrozumění o výši uspokojení pohledávek insolvenčním správcem následuje účtování, které reflektuje reálný výsledek řízení.

Další aspekt, který je třeba vzít v úvahu, se týká DPH. V případě nedobytné pohledávky má věřitel právo provést opravu základu daně, pokud byla pohledávka řádně přihlášena do insolvenčního řízení a insolvenční soud rozhodl o prohlášení konkursu. Oprava základu daně musí být provedena do 3 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se uskutečnilo zdanitelné plnění.

V praxi je odpis nedobytné pohledávky v insolvenčním řízení komplexním procesem, který vyžaduje nejen důkladné právní a účetní znalosti, ale také pečlivé sledování legislativních změn a jejich aplikaci v konkrétních případech. Pro úspěšné zvládnutí této problematiky je nezbytná spolupráce s odborníky v oblasti účetnictví a daní, aby bylo zajištěno správné a efektivní řešení každého jednotlivého případu v souladu s platnými právními normami.

Autor: Mgr. Petr Janša, MBA, LL.M.

Foto: Archív KN

Aktuální číslo

2024 – 04

Ročníky

Reklama

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies