Reklama

Nezabavitelná částka v roce 2024, dlužníkům zbyde méně

Vstupujeme do roku 2024 s novými pravidly ohledně nezabavitelné částky, což je významný termín pro dlužníky podléhající exekuci či insolvenci.

Nezabavitelná částka představuje tu část příjmu, kterou exekutor nemůže dlužníkovi zabavit a která má zaručit jeho základní životní potřeby. Od ledna 2024 došlo k důležité změně: ukončení mimořádného navýšení normativních nákladů na bydlení má za následek snížení nezabavitelné částky. Základní nezabavitelná částka pro dlužníka se snižuje o 933 Kč na částku 12705,-Kč. Pro každou vyživovanou osobu v domácnosti dlužníka pak dochází ke snížení o 234 Kč na částku 3 176 Kč.

Dále se mění i limitní částka, tedy částka, nad kterou je možné příjem dlužníka zabavit úplně. Nově je stanovena na 28 585,50 Kč. Tyto změny mohou mít pro některé dlužníky zásadní dopad na jejich finanční situaci, neboť jim z výplaty zbyde méně peněz.

Jak se změny projeví v praxi? Pokud dlužník obdrží výplatu ze zaměstnání, změny se na jeho výplatní pásce projeví v únoru 2024, kdy dostane mzdu či plat za leden. To znamená, že dlužníci si budou muset počínat ještě obezřetněji ve svých finančních rozhodnutích a plánování rozpočtu.

Je důležité, aby se dlužníci s touto změnou seznámili a přizpůsobili jí svůj měsíční rozpočet. V případě, že by dlužníkům zůstávaly finanční potíže, je vhodné hledat další možnosti řešení dluhů, například poradenství v oblasti osobních financí, restrukturalizaci dluhů, nebo v případě potřeby i oficiální cesty oddlužení.

Je zřejmé, že změna v nezabavitelných částkách může vést k většímu zatížení dlužníků, kteří jsou již v obtížné finanční situaci. Proto je nutné, aby se dlužníci co nejdříve se změnou seznámili a připravili se na ni, aby mohli své finanční závazky řídit co nejefektivněji.

V souvislosti se zvyšujícím se počtem insolvencí a změnami v nezabavitelných částkách je třeba vést kritickou diskusi o dopadech těchto nových opatření na dlužníky a celkovou ekonomickou situaci občanů. Úvaha nad tímto problémem by měla reflektovat nejen aktuální legislativní změny, ale i širší ekonomický kontext a sociální dopady.

Začněme s nezabavitelnou částkou. Tato částka je klíčovým nástrojem ochrany dlužníků před sociálním vyloučením a chudobou. Její snížení, jak je nastíněno v textu, může vést k větším finančním obtížím pro ty, kteří se již nacházejí v těžké situaci. Toto snížení přichází v době, kdy se zvyšují životní náklady a inflace, což zvyšuje finanční tlak na nízkopříjmové skupiny obyvatelstva. Je otázkou, zda je toto rozhodnutí eticky správné a zda stát neměl hledat jiné cesty, jak vyvážit potřeby dlužníků a věřitelů, aniž by zatěžoval ty nejzranitelnější.

Z pohledu ekonomického je důležité zdůraznit, že snižování nezabavitelné částky může mít negativní dopad na celkovou spotřebu, na níž je naše ekonomika postavena. Dlužníci, kteří mají méně peněz k dispozici pro své základní potřeby, budou méně utrácet, což může zpomalit ekonomický růst. To je zvláště důležité v kontextu pandemie COVID-19, kdy mnoho ekonomik po celém světě čelí recesi nebo velmi pomalému oživení.

Polemika by neměla opomenout i sociální aspekt. Finanční tíseň a dluhové pasti mají hluboký dopad na duševní zdraví jedinců a mohou vést k rozpadu rodin, zvýšení kriminality, nebo dokonce bezdomovectví. Snížení nezabavitelné částky tedy není jen otázkou peněz, ale také otázkou lidské důstojnosti a sociální stability.

Je třeba připomenout, že dlužníci nejsou homogenní skupinou. Mnozí z nich se do finančních potíží dostali kvůli nepředvídatelným životním událostem, jako jsou nemoci, rozvod nebo ztráta zaměstnání, a ne kvůli finanční nezodpovědnosti. Jejich ochrana by proto měla být prioritou demokratické společnosti, která si klade za cíl být spravedlivá a solidární.

Autor: Mgr. Petr Janša, MBA, LL.M.

Foto: Archív KN

Aktuální číslo

2024 – 06

Ročníky

Reklama

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies