Reklama

Návrh omezit dispozici advokáta s penězi na úschovním účtu

Zpronevěry peněz klientů jsou vážným problémem, kterému čelí právní profese. Čtěte článek o návrhu Mgr. Jiřího Kučery na efektivní řešení tohoto problému a zvýšení důvěry v právní systém.

Zpronevěry peněz klientů z advokátních úschov představují dlouhodobě přetrvávající a velice závažný problém, který má dalekosáhlé důsledky jak pro advokátní stav jako celek, tak především pro samotné klienty.

Tento nežádoucí jev vážně poškozuje důvěryhodnost a pověst advokacie v očích veřejnosti. Zpronevěry úschov však mají i velmi bolestivý přímý dopad na klienty, kteří v důsledku podvodného jednání některých advokátů přicházejí o značné finanční částky, nezřídka o celoživotní úspory. Jde o alarmující situaci volající po systémovém řešení.

Mgr. Jiří Kučera, partner advokátní kanceláře Kučera & Associates, přichází v Právním Prostoru s návrhem, jak těmto zpronevěrám účinně předcházet. Jádro problému spatřuje v neomezené dispoziční pravomoci advokáta s peněžními prostředky složenými na úschovním účtu. Advokát může s těmito prostředky, které mu nepatří, v podstatě libovolně nakládat – převést je na jakýkoli jiný účet nebo je vybrat v hotovosti. A to přesto, že k takovému nakládání nemá z povahy a účelu advokátní úschovy žádný legitimní důvod. Pokušení zneužít svého postavení je pak pro některé advokáty zřejmě příliš velké.

Mgr. Kučera proto navrhuje omezit dispozici advokáta s penězi na úschovním účtu. Advokát by měl možnost zaslat svěřené peníze pouze na předem určené bankovní účty kupujícího a prodávajícího. Neměl by naopak možnost peníze z úschovního účtu vybrat v hotovosti. Celý proces advokátní úschovy by probíhal podle jasně stanovených pravidel:

  • Kupující, advokát a prodávající nejprve uzavřou písemnou smlouvu o advokátní úschově.
  • Advokát následně založí speciální úschovní účet, kde zadá čísla bankovních účtů obou smluvních stran a nastaví bezpečnostní lhůty pro platby.
  • Banka poté zašle všem stranám úschovní smlouvy i České advokátní komoře notifikaci s parametry nově zřízeného úschovního účtu.
  • Kupující složí sjednanou částku na zřízený úschovní účet, ale pouze za předpokladu, že údaje uvedené v notifikaci od banky zcela odpovídají ustanovením úschovní smlouvy.
  • Advokát bez zbytečného odkladu podá příslušnému katastrálnímu úřadu návrh na vklad vlastnického práva ve prospěch kupujícího.

Pokud katastrální úřad pravomocně rozhodne o povolení vkladu a zároveň jsou splněny veškeré další podmínky sjednané v úschovní smlouvě, advokát neprodleně zašle deponované peníze na účet oprávněného příjemce – prodávajícího. V opačném případě, při zamítnutí vkladu katastrem, vrátí advokát peníze zpět kupujícímu.

Klíčovým prvkem navrhovaného řešení jsou přitom bezpečnostní lhůty pro dispozice s penězi na úschovním účtu. Advokát by nemohl peníze vyplatit zpět kupujícímu dříve než po uplynutí dvou měsíců, a to ani v případě, že by se s ním za tím účelem zločinně spolčil. Prodávající by tak měl dostatek času k tomu, aby stihl zahájit potřebné právní kroky k vymožení peněz od nepoctivého advokáta, typicky podáním žaloby s návrhem na vydání předběžného opatření. Peníze by po celou dobu zůstávaly deponovány na úschovním účtu, nedostupné pro advokáta.

Pokud by smluvní strany z jakéhokoli důvodu potřebovaly změnit parametry úschovy, například vyplatit peníze ještě před provedením vkladu do katastru nemovitostí, musely by se společně dostavit na pobočku banky a prostřednictvím advokáta podat pokyn ke změně, která by byla promítnuta do příslušného dodatku úschovní smlouvy. Banka by řádně ověřila totožnost obou stran a teprve poté provedla požadovanou operaci. Riziko zpronevěry by tak bylo minimalizováno.

Pro banky představují úschovní účty velmi atraktivní produkt, neboť peněžní prostředky na nich deponované leží na účtu obvykle po dobu 4-5 týdnů, a to při takřka nulovém úročení. Při kvalifikovaném odhadu 60 000 realizovaných úschov ročně a průměrné výši úschovy 3 miliony Kč by čistý úrokový zisk bank mohl dosahovat stovek milionů korun. Razantní snížení rizika zpronevěr by nadto umožnilo výrazně výhodnější pojištění úschovních účtů.

Příležitost prosadit navrhované řešení se naskýtá právě nyní, kdy se v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR projednává novela zákona o advokacii. Pozměňovacím návrhem by bylo možné vtělit navrhovanou úpravu do právního řádu. Advokátní stav by si tak mohl zásadním způsobem vylepšit svou reputaci v očích veřejnosti, a především účinně předcházet podvodům, v jejichž důsledku klienti přicházejí o své mnohdy celoživotní úspory. Je na zákonodárcích, zda tuto příležitost využijí.

Autor: Mgr. Petr Janša, MBA, LL.M.

Zdroj: PRÁVNÍ PROSTOR

Foto: https://www.canva.com/cs_cz/

Aktuální číslo

2024 – 04

Ročníky

Reklama

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies