Reklama

Dlouhodobě vedené bezvýsledné exekuce, v nichž soudní exekutoři objektivně nemohou nic vymoci z důvodu například nemajetnosti povinného, představují nepřiměřenou historickou zátěž pro celý systém vymáhání – pro soudní exekutory a také pro povinné. Soudní exekutoři nemohou sami o své vůli taková bezvýsledná řízení zastavit, přičemž náklady na tyto exekuce nehradí ani povinný ani oprávněný.

V této souvislosti vzbudila mezi exekutory velké rozpaky loňská vyhláška Ministerstva spravedlnosti ČR, která některé příjmy exekutorů ještě snížila. Proto skupina deseti senátorů podala návrh na zrušení tří jejích pasáží. V minulých dnech však Ústavní soud ČR ponechal vyhlášku svým rozhodnutím v platnosti.

„Rozhodnutí Ústavního soudu respektujeme,“ řekl ČTK prezident Exekutorské komory Vladimír Plášil. Soudní exekutor Lukáš Jícha z Exekutorského úřadu Přerov z rozhodnutí Ústavního soudu cítí zklamání. „Byl potvrzen stav, kdy minimální odměna exekutora je 22,5krát nižší než garantovaná minimální odměna insolvenčních správců. Přitom odpovědnost exekutora a rozsah rozhodovací činnosti v řízení je mnohem širší,“ prohlásil.

Exekutorská komora ČR ve svém prohlášení mimo jiné uvádí, že rozhodnutí Ústavního soudu bohužel nijak nepřispělo k nalezení spravedlivé rovnováhy mezi dlužníky a věřiteli, nijak nezvrátilo fakt, že zajištění vymahatelnosti práva není pro stát prioritou. To všechno je, jak Komora tvrdí, negativní zpráva pro občany. Systém právních vztahů v moderní společnosti založený na normách hmotného práva se může uplatňovat pouze a jen, jestliže k jejich prosazení stát poskytuje možnost použití účinných donucujících prostředků. Bez účinných prostředků, ke kterým patří také institucionální a materiální zabezpečení výkonu exekuční činnosti, není možné zajistit právní ochranu občanů – není možné zajistit efektivní vymáhání výživného pro nezletilé děti, náhrady škody způsobené například trestným činem, vymožení v dobré víře zapůjčených peněžních prostředků.

Exekutorská komora ČR dlouhodobě usiluje o úpravu exekučního řízení a jeho zjednodušení. Konkrétní návrhy na koncepční řešení bezvýsledných exekucí, místní příslušnosti soudních exekutorů či řešení záloh na náklady exekuce předkládala již minulé vládě a předložila tyto návrhy i vládě současné. Proto vítá iniciativu ministra spravedlnosti Jana Kněžínka, na jejímž základě by byla zakotvena možnost zastavovat bezvýsledné exekuce i povinnost oprávněného uhradit předem zálohu na náklady exekuce. Odpovídající návrhy ostatně Exekutorská komora ČR vládě sama opakovaně předkládala.

Vzhledem k tomu, že problematika exekucí je stále živá a například názory na to, zda je exekutor úřední osobou, nebo podnikatelem, se v rozporu s judikaturou Nejvyššího soudu často liší, věnujeme těmto otázkám v zářijových Konkursních novinách větší prostor.

Karel Žítek

šéfredaktor

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies