Je exekutor úřední osobou? Jak kdy

Dlouhodobě vedené bezvýsledné exekuce, v nichž soudní exekutoři objektivně nemohou nic vymoci z důvodu například nemajetnosti povinného, představují nepřiměřenou historickou zátěž pro celý systém vymáhání – pro soudní exekutory a také pro povinné. Soudní exekutoři nemohou sami o své vůli taková bezvýsledná řízení zastavit, přičemž náklady na tyto exekuce nehradí ani povinný ani oprávněný.

V této souvislosti vzbudila mezi exekutory velké rozpaky loňská vyhláška Ministerstva spravedlnosti ČR, která některé příjmy exekutorů ještě snížila. Proto skupina deseti senátorů podala návrh na zrušení tří jejích pasáží. V minulých dnech však Ústavní soud ČR ponechal vyhlášku svým rozhodnutím v platnosti.

„Rozhodnutí Ústavního soudu respektujeme,“ řekl ČTK prezident Exekutorské komory Vladimír Plášil. Soudní exekutor Lukáš Jícha z Exekutorského úřadu Přerov z rozhodnutí Ústavního soudu cítí zklamání. „Byl potvrzen stav, kdy minimální odměna exekutora je 22,5krát nižší než garantovaná minimální odměna insolvenčních správců. Přitom odpovědnost exekutora a rozsah rozhodovací činnosti v řízení je mnohem širší,“ prohlásil.

Exekutorská komora ČR ve svém prohlášení mimo jiné uvádí, že rozhodnutí Ústavního soudu bohužel nijak nepřispělo k nalezení spravedlivé rovnováhy mezi dlužníky a věřiteli, nijak nezvrátilo fakt, že zajištění vymahatelnosti práva není pro stát prioritou. To všechno je, jak Komora tvrdí, negativní zpráva pro občany. Systém právních vztahů v moderní společnosti založený na normách hmotného práva se může uplatňovat pouze a jen, jestliže k jejich prosazení stát poskytuje možnost použití účinných donucujících prostředků. Bez účinných prostředků, ke kterým patří také institucionální a materiální zabezpečení výkonu exekuční činnosti, není možné zajistit právní ochranu občanů – není možné zajistit efektivní vymáhání výživného pro nezletilé děti, náhrady škody způsobené například trestným činem, vymožení v dobré víře zapůjčených peněžních prostředků.

Exekutorská komora ČR dlouhodobě usiluje o úpravu exekučního řízení a jeho zjednodušení. Konkrétní návrhy na koncepční řešení bezvýsledných exekucí, místní příslušnosti soudních exekutorů či řešení záloh na náklady exekuce předkládala již minulé vládě a předložila tyto návrhy i vládě současné. Proto vítá iniciativu ministra spravedlnosti Jana Kněžínka, na jejímž základě by byla zakotvena možnost zastavovat bezvýsledné exekuce i povinnost oprávněného uhradit předem zálohu na náklady exekuce. Odpovídající návrhy ostatně Exekutorská komora ČR vládě sama opakovaně předkládala.

Vzhledem k tomu, že problematika exekucí je stále živá a například názory na to, zda je exekutor úřední osobou, nebo podnikatelem, se v rozporu s judikaturou Nejvyššího soudu často liší, věnujeme těmto otázkám v zářijových Konkursních novinách větší prostor.

Karel Žítek

šéfredaktor

Sdílet: