Reklama

Jak se kontrolují dražby, aneb když úředník zaklekne na dražebníka

20.06.2022

DražbyZdarma

Pojem zakleknutí na úředníka známe z médií při provádění finančních kontrol. „Osobně jsem takovéto zakleknutí nepoznal“, říká RNDr. Jiří Bureš, Ph.D., předseda představenstva Komory dražebníků ČR, z.s. „Naopak, v případě problémů či nejasností mně referentka z FÚ zavolá a vše vyřešíme k oboustranné spokojenosti. I v případě kontroly může být zvolen postup konstruktivní nebo destruktivní. Bohužel Komora dražebníků ČR (KD ČR) eviduje několik případů zakleknutí úředníků na dražebníka,“ sdělil Konkursním novinám RNDr. Jiří Bureš.

Když jsem se snažil po účinnosti zákona o veřejných dražbách (zák. č. 26/2000 Sb., zákon o veřejných dražbách – ZVD) v roce 2000 navázat, jako tehdejší místopředseda představenstva České asociace dražebníků (ČAD), vztah konstruktivní spolupráce dražebníků s pracovníky Oddělení veřejných dražeb MMR (OVD MMR – je pověřeno výkonem státního dozoru), JUDr. Miloslav Oliva, tehdejší předseda ČAD, mě varoval: „s úředníkem se stejně nedomluvíš“. Přesto se nám podařilo s OVD MMR uspořádat několik seminářů a workshopů.

Bohužel vše se změnilo v roce 2007, když na MMR nastoupila nová ředitelka OVD MMR, Ing. Zdeňka Niklasová. Je absolventkou Vysoké školy zemědělské a přišla na MMR z postu obchodní ředitelky Asociace realitních kanceláří a makléřky RAK CZ., a.s. Údajně tomuto svému bývalému zaměstnavateli zprostředkovala v roce 2015 provedení dražby bývalého klášteru na nám. Republiky v Praze za 790 mil. Kč. Navrhovatelem této kamenné dražby byl Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Nechci nikomu podsouvat zlovolné úmysly. Avšak již před mnoha lety se údajně nechala Ing. Zdeňka Niklasová slyšet, že „Bureš stejně jednoho dne přijde o koncesi“. Domnívám se, že moje několikaletá kritika dražebních úředníků i můj článek v Konkursních novinách 9/2021 „Jak se kontrolují dražby“, přispěly k tomu, že dražební úředníci zaklekli na moji společnost – dražebníka BFT Management, a.s. Dokonce po vyjití tohoto článku OVD MMR zahájilo „paralelní“ kontrolu dvou dražeb provedených tímto dražebníkem. Kontroly trvaly cca 7 měsíců s výsledkem závažných porušení povinností dražebníka.

Nepředstavoval jsem si, že na konci své dražební kariéry se budu muset zabývat i správním řízením, které na základě výše uvedených kontrol dražeb podala na Živnostenský odbor MČ Praha 10 Ing. Zdeňka Niklasová. Paradoxem bylo, že současně, s oznámením o zahájení správního řízení ve věci pozastavení dražební koncese, jsem obdržel od starostky MČ Praha 10 gratulaci k mým sedmdesátinám, spolu s poděkováním za přispění k rozvoji této městské části.

Svým způsobem výše uvedený krok ředitelky OVD MMR chápu také jako ocenění mého dlouholetého boje proti neschopným dražebním úředníkům. Nebýt našeho přílepku k novele obč. soudního řádu (OSŘ) v roce 2012, který zavedl možnost provádění elektronických dražeb, dodnes bychom museli provádět pouze tzv. kamenné dražby. Dle mých informací, Ing. Zdeňka Niklasová se snažila přesvědčit zástupce předkladatele – ministerstvo spravedlnosti, aby tento přílepek byl stažen. Naštěstí bylo pozdě a novela byla v tisku. Jak jsem uvedl v rozhovoru pro Konkursní noviny č. 4/2022, elektronické dražby jsou jedním z nejdůležitějších nástrojů proti pletichám.

 „Kdo chce dražebníka bíti, důvod si vždy najde.“ Na kontrolu první dražby byla nasazena trojice dražebních úředníků, a to Mgr. Ing. Hana Cucuová (vedoucí kontrolní skupiny), Mgr. Zuzana Grundzová a Tomáš Grundza. Protože jsem tušil, že nepůjde o běžnou kontrolu, jaké jsem zažil ze strany OVD MMR několik, dražebník BFT Management, a.s. (kontrolovaná osoba) se nechala v tomto řízení zastupovat advokátem, který je specialistou na dražební legislativu, kontrolní a správní řízení.

Podání týkající se podjatosti Ing. Zdeňky Niklasové (přímé nadřízené členů kontrolující skupiny), Mgr. Ing. Hany Cucuové a Grundzových bylo nakonec rozhodnutím bývalé ministryně MMR Klárou Dostálovou zamítnuto. Neobstál ani argument, že Ing. Zdeňka Niklasová je mnou kritizována z pozice předsedy ČAD i KD ČR. Dokonce KD ČR podala na Ing. Zdeňku Niklasovou trestní oznámení v souvislosti s možným zprostředkováním výše uvedené dražby bývalého klášteru na nám. Republiky v Praze. Námitka, že Mgr. Ing. Hana Cucuová je podjatá, protože jsem se za KDČR několikrát vyslovil v médiích, že pod její odbornou gescí vznikl legislativní paskvil – návrh nového ZVD (Tisk 913), nebyla akceptována. Ani námitka, že Mgr. Zuzana Grundzová a Tomáš Grundza jsou osoby blízké (údajně matka se synem), nebyla ze strany MMR vypořádána.

Výsledkem kontroly po cca 7 měsících je následující tabulka z kontrolního protokolu první dražby:

K výše uvedeným kontrolním zjištěním podal advokát kontrolované osoby námitky, které byly všechny (jak jinak) ještě za vlády minulé ministryně MMR zamítnuty. Prezentujme je, aby čtenáři KN sami mohli posoudili jejich závažnost či oprávněnost:

Dražebník:

Stanovisko dražebníka: dle ust. § 10 odst. 1 ZVD se „písemnosti zasílají poštou formou listovní zásilky dodávané do vlastních rukou s doručenkou; lze je předat i jiným prokazatelným způsobem do vlastních rukou osoby, které jsou určeny“. Z povahy věci se dle ZVD předpokládá doručování prostřednictvím držitele poštovní licence, jako je Česká pošta, s.p. Avšak v době vyhlášení ZVD (rok 2000) nebyla k dispozici možnost doručovat dokumenty prostřednictvím informačního systému datových schránek (ISDS). Při doručování prostřednictvím ISDS není možné, aby byla datová zpráva s relevantním dokumentem doručena jinému adresátovi, než na kterého je evidována příslušná datová schránka, do níž byla datová zpráva odeslána. V případě ISDS má význam volba doručování do vlastních rukou pouze tehdy, pokud odesílatel požaduje, aby písemnosti – datová zpráva po svém dodání do datové schránky adresáta byla předána např. členovi statutárního orgánu adresáta.

Poučení: Napříště bude dražebník při zasílání dražebních dokumentů prostřednictví ISDS zaškrtávat pole „do vlastních rukou“, s tím že toto pole nebude vyplňovat. Předejde tak zbytečné šikaně ze strany dražebních úředníků.

Dražebník:

Stanovisko dražebníka: V ust. § 39 odst. 2 ZVD je uvedeno, že Smlouva o provedení dražby musí obsahovat označení, že jde o dražbu nedobrovolnou, označení navrhovatele, dražebníka a předmětu dražby, nejnižší podání, výši odměny nebo způsob jejího určení či ujednání o tom, že dražba bude provedena bezúplatně. Dále pak musí smlouva o provedení dražby obsahovat i označení vlastníka předmětu dražby, zástavce, je-li osobou odlišnou od vlastníka předmětu dražby a dlužníka, důvod, pro který je navrhováno provedení dražby, a lhůtu, v níž bude odesláno oznámení o uzavření smlouvy o provedení dražby nedobrovolné (dále jen „oznámení o dražbě“).“ Tedy není zde požadavek, aby přílohou této smlouvy byla smlouva zástavní. Prokázání vzniku zástavního práva bylo doloženo přílohou této smlouvy – aktuálním výpisem z katastru nemovitostí – listem vlastnictví (LV), kde je uveden i vlastník.  Ve smlouvě je dále uveden explicitně dlužník s tím, že dlužník je i vlastníkem, jak je doloženo ve výše uvedeném LV. V tomto případě jde dle názoru kontrolované buď o neznalost nebo zlovůli dražebních úředníků.

Poučení: Do vzoru smlouvy bude explicitně uveden, jako je tomu i v dražební vyhlášce, mj. dlužník, vlastník a zástavce. Vezme se tak „vítr z plachet“ dražebním úředníkům. Požadavek, aby přílohou smlouvy o provedení dražby byla zástavní smlouva, nemá oporu v ZVD.

Zajímavá diskuze je ve věci dalšího porušení povinnosti dražebníka:

Kontrolující konstatuje, že „Lze souhlasit s tvrzením kontrolované osoby, že požadavkům ustanovení § 43 odst. 1 písm. c) ZVD by vyhovovalo uvedení adresy konání dražby ve standardizovaném formátu Uniform Resource Locator (dále také jako „URL“). Avšak v tomto případě dražební kontroloři požadují, aby místo konání dražby www.prodej-drazbou.cz bylo v souladu s technickým standardu URL, které je vydáno pod identifikátorem RFC 1738 a je dostupné z adresy https://datatracker.ietf.org/doc/rfc1738/ mělo tvar:  [protokol]://[server].[doména druhého řádu].[doména nejvyššího řádu]:[port]/[cesta]/[název souboru]?[formulářová data metody GET]#[kotva], kde některé prvky lze v případě výchozích hodnot vynechat (např. port) a některé prvky lze vynechat v případě, že nenesou žádná data (např. formulářová data metody GET). Úplné znění technického standardu URL je vydáno pod identifikátorem RFC 1738 a je dostupné z adresy https://datatracker.ietf.org/doc/rfc1738/.

Zajímavý je i další názor kontrolujícího: „Uvedení pouhé domény dražebního systému v dražební vyhlášce (tj. www.prodej-drazbou.cz) namísto uvedení přesné adresy ve veřejné datové síti ve standardizovaném formátu URL lze přirovnat k situaci, kdy by dražebník při dražbě, ve které se licitátor obrací na předem neurčený okruh osob přítomných na předem určeném místě (tzv. kamenná dražba), v dražební vyhlášce místo konání dražby vymezil uvedením pouze obce a ulice místa, kde se dražba bude konat, a opomenul by uvést číslo popisné, případně číslo orientační (pokud je přiděleno) budovy, kde se dražba bude konat.“

Stanovisko dražebníka: Důvodem neuvedení celého „linku“ ve výše uvedené struktuře na odkaz e-dražby je skutečnost, že výše uvedený technický požadavek není v platné legislativě vymezen (mj. ani ve Vyhlášce č. 18/2014 Sb., o stanovení podmínek postupu při elektronické dražbě – dále jen „Vyhláška“). Zhruba polovina organizátorů e-dražeb konaných dle ZVD takto postupuje. I v tomto případě lze OVD MMR vytknout, že nebyla Vyhláška (obsahuje i další nepřesnosti a možnost různého výkladu) novelizována. MMR nevydalo ani jednotnou metodiku pro provádění e-dražeb dle platné legislativy, jako tomu bylo např. pro elektronické zadávání veřejných zakázek, které má také MMR ve své gesci.

Poučení: Napříště bude dražebník v dražebních dokumentech uvádět kromě internetové adresy www.prodej-drazbou.cz i celý „link“ ve výše uvedeném URL formátu.

Kontrolující i bazíruje na požadavku, který je pro elektronické dražby v případě skládání jistot převyšujících 270 000 Kč, nemožnosti složit dražební jistotu v hotovosti k rukám dražebníka, naprosto irelevantní. Dražebník:

Kontrolovaný na svoji obhajobu uvedl, že způsob úhrady dražební jistoty je v dražební vyhlášce explicitně uveden. Protože

však dražební jistota nemohla být dle platné legislativy složena v hotovosti k rukám dražebníka, dražebník kontroloval její úhradu online přístupem k účtu, který je pro skládání dražebních jistot určen. Je třeba si uvědomit, že se jedná o dražbu elektronickou, kde žádný její účastník nepředkládá dražebníkovi při zápisu do dražby jakoukoliv „bumážku“ o úhradě dražební jistoty.

Dražební úředníci jsou i nadáni pravomocí výkladu práva. Totiž údajně Dražebník

Marně se kontrolovaný dovolával pravomocného rozsudku Soudu pro Prahu 10 v této věci. Dražební úředníci považují tento rozsudek za irelevantní, jelikož podle § 159a odst. 1 OSŘ je tento rozsudek závazný pouze pro účastníky tohoto řízení, v tomto případě žaloby na neplatnost dražby. Dále pak stanovisko dražebních úředníků je, že v daném případě se jedná o soukromoprávní rozhodování konkrétní věci, zatímco kontrola dodržování podmínek pro organizování a provádění dražeb spadá do oblasti práva veřejného.

Poučení: Je tedy třeba rozlišovat mezi výkladem soudu a výkladem dražebního úředníka, který nemusí přihlédnout k rozsudku soudu. Dražebník se v případě zahájení správního řízení musí se svojí žalobou obrátit na správní soud.

Další porušení povinností dražebníka je velmi zajímavé, protože je založeno na odlišném výkladu textu Vyhlášky. Bohužel podobně jako v případě místa konání e-dražby, i zde je možný různý výklad.

Stanovisko dražebníka: Ve Vyhlášce je v § 5 odst. 6 uvedeno:

(6) Je-li v posledních 5 minutách před uplynutím doby, během které lze činit podání, učiněno podání účastníkem dražby, posouvá se čas pro příjem dalších podání o 5 minut od okamžiku posledního podání, a to i opakovaně. Uplyne-li od posledního podání 5 minut, aniž by bylo učiněno další podání, příjem podání je zastaven.

Příklad: Dražba je na www.prodej-drazbou.cz zahájena ve 12:00 hod., její ukončení je stanoveno na 12:30 hod. Doba pro příjem podání je tedy 30 minut. Jestliže je učiněno podání v čase 12:29 hod., tj. doba do ukončení dražby činí 1 minutu, posouvá se doba pro příjem dalších podání o 5 minut, tj. celkem o 5+1, možnost podání je až do 12:35 hod. Dle výkladu OVD MMR lze činit podání po tomto posunutí pouze do 12:34 hod.

Je zajímavé, že kontroly dražebního portálu Prodej-drazbou.cz, které MMR v minulosti několikrát provedlo, včetně možnosti provést testovací dražby, výše uvedené porušení neodhalilo. Pokud skutečně se tímto postupem navýšila možnost činit podání dražitelům na dražbě, nebyla tím porušena zásada stanovená v ZVD, že se draží, pokud dražitelé činí svá podání.

Zcela jiná situace by byla, pokud by ve Vyhlášce bylo uvedeno: „Je-li v posledních 5 minutách před uplynutím času (tj. 12:30 hod dle výše uvedeného příkladu) doby, do během kterého lze činit podání, učiněno podání účastníkem dražby, posouvá se činí doba čas, během které lze činit podání 5 minut od času okamžiku posledního podání (tj. 12:29 hod.)  …“  Ano, v tomto případě by ve výše uvedeném příkladu dražba byla ukončena ve 12:29 hod. + 5 minut, tj. ve 12:34 hod., pokud by nebylo učiněno žádné další podání.

Avšak stačilo by i stručně stanovit: Pokud je v dražbě 5 minut před jejím ukončením učiněno podání, potom je možné na dražbě činit podání dalších 5 minut po tomto podání. Totiž je třeba rozlišovat čas (je jednou ze základních fyzikálních veličin soustavy SI) a dobu, což je interval mezi dvěma body na časové ose. Tj. např. čas je zahájení dražby ve 12:30 hod., doba trvání dražby je 30 minut (zahájení ve 12:00 hod., ukončení ve 12:30 hod.)

Opět se jedná o zcela zbytečnou diskuzi, která je důsledek toho, že OVD MMR není schopno (možná úmyslně) od roku 2012 (našeho přílepku k novele OSŘ v roce 2012 – implementace e-dražeb do ZVD) vydat jednotnou metodiku pro e-dražby, popř. aktualizovat Vyhlášku z roku 2014, nemluvě o zavedení elektronických formulářů. Namísto toho v návrhu nového ZVD se předpokládalo, že MMR se stane provozovatelem tzv. Centrální evidence dražeb, jehož pořízení v hodnotě mnoha miliónů Kč by bylo „pod taktovkou dražebních úředníků“. Inu každý si chce „smočit zobáček“. Moje kritika, že by šlo o plýtvání státních peněz, když obdobný systém provozuje k plné spokojenosti dražebníků Česká pošta, s.p. již od roku 2000, možná „pohněvala“ nejenom členy kontrolní skupiny.

Poučení: Systém e-dražeb na www.prodej-drazboiu.cz byl přenastaven tak, že pokud je v dražbě 5 minut před jejím ukončením učiněno podání, potom je možné na dražbě činit podání dalších 5 minut po tomto podání.

Dražebník:

Stanovisko dražebníka: Podobně jako při požadavku dražebních úředníků, že v e-dražbě, kde je vyloučena možnost složit dražební jistotu v hotovosti k rukám dražebníka, není uvedeno v dražební vyhlášce, co je dokladem složení dražební jistoty v hotovosti k rukám dražebníka, i zde se ukazuje zcela formální a scholastické uvažování dražebních úředníků. Dívají se totiž na e-dražbu jako by to byla dražba kamenná. V prvé řadě je třeba uvést, že v elektronickém dražebním systému (EDS) dražebník žádné úkony neprovádí, vyjma zápisu dražitelů před dražbou.

Vlastní průběh e-dražby (dražebního jednání) řídí licitátor, který ani e-dražbu nezahajuje, protože to za něho učiní EDS. Dle Vyhlášky (viz § 5 odst. 1), e-dražba je zahájena prohlášením o zahájení dražby, které se zobrazí v EDS. Povinností licitátora je dle ust. § 5 odst. 5 Vyhlášky pouze provádět v průběhu e-dražby kontrolu dostupnosti adresy, kde e-dražba probíhá. V případě omezení přístupu k EDS v délce přesahující jednu minutu, je licitátor povinen prodloužit dobu, během které lze činit podání, o jednu hodinu. O této skutečnosti je licitátor povinen bez zbytečného odkladu informovat každého dražitele emailem.

Licitátor ani „nemá žádné tlačítko“ pro výzvy „ Poprvé …“, „Podruhé …“ atd, to vše je opět provedeno EDS. Licitátor má v EDS pouze tři „tlačítka“. První je pro udělení příklepu. Druhé tlačítko je pro ukončení dražby v případě, že žádný dražitel neučinil podání. V obou případech musí být EDS dostupný po celou dobu trvání dražby. Třetí „tlačítko“ je na prodloužení doby, během které lze činit podání a zaslání datové zprávy všem dražitelům, jak je výše uvedeno. Pokud do dražby není zapsán žádný její dražitel, EDS automaticky po zahájení dražby ji ukončí a přesune do archivu.

Jediným „dražebním zločinem“ je poslední bod kontrolního protokolu:

Stanovisko dražebníka: Pouze výše uvedené porušení povinnosti, v případě první kontrolované dražby, je jediným důvodem uvedeným v návrhu Ing. Zdeňkou Niklasovou na zahájení správního řízení ve věci pozastavení dražební koncese pro BFT Management, a.s. A to je dobrá zpráva. Očividná podjatost kontrolujících dražebních úředníků a nepravdivá triviální tvrzení, že předmětná smlouva o provedení dražby je neplatná z důvodu neuvedení vlastníka předmětu dražby a zástavní smlouvy, tedy neplatnosti této smlouvy, tedy povinnosti upustit od dražby, jsou zcela zřejmá. Předpokládám, že příslušný živnostenský úřad toto podání zamítne. Seznámením se spisem prokázalo, že tento návrh má i zcela zásadní formální nedostatky.

O této a další kauze byl dne 25.04.2022 informován formou stížnosti a podnětu ke kontrole OVD MMR i ministr MMR Ivan Bartoš (Piráti). Dne 30. 5. 2022 přišla odpověď od vrchního kontrolora MMR, že je vše v pořádku, a že dražební úředníci nepochybili. Naopak je vyzdvihnuta jejich činorodá aktivita (konání seminářů workshopů, poradenství, práce na nové legislativě aj.) viz podrobně na www.komora-drazebniku.eu.

Kdo si myslel, že pod pirátskou vlajkou bude i jiná posádka úředníků a změní svůj kurs, zmýlil se.

(kž)

Aktuální číslo

2024 – 05

Ročníky

Reklama

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies