Reklama

Insolvenční poradna – chyby při vyplňování přihlášky pohledávky do insolvenčního řízení

Na dotaz odpovídá JUDr. Pavel Berger, advokát, insolvenční správce 
Otázka: Jako věřitel jsem do insolvenčního řízení přihlásil několik pohledávek. Na jednu jsem ovšem zapomněl a současně jsem u dvou pohledávek chyboval. Jak mám v takové situaci postupovat? Děkuji.

Obecně je nezbytné uvést, že chybám při vyplňování přihlášky pohledávky do insolvenčního řízení se dá předejít, a to jak tím, že přihlášení přenecháme odborníkovi, tak tím, že využijeme standardizovaný formulář, který je k dispozici každému bez omezení, a to online prostřednictvím webových stránek Ministerstva spravedlnosti, potažmo portálu justice.cz, na němž lze nalézt i vyplněný vzor této přihlášky a pokyny k jejímu vyplnění. Pro úplnost uvádím, že přihlášku pohledávky lze podat pouze na tomto formuláři (srov. § 176 IZ).

Výhodou této právní úpravy bezpochyby je, že tato přihláška, resp. formulář obsahuje náležitosti vyžadované zákonem a věřitel se tedy může soustředit na jeho obsahové vyplnění, nikoliv na formální náležitosti zákonem vyžadované. Dle platné právní úpravy platí, že za správnost údajů uvedených v přihlášce jeho pohledávky odpovídá věřitel (srov. § 176 odst. 1, věta první IZ).

Pokud jde o lhůty k přihlášení pohledávky, tak je insolvenční zákon velice striktní, neboť v § 173 odst. 1 stanoví, že věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. Pokud bude přihláška podána po uplynutí stanovené lhůty, insolvenční soud k ní nebude přihlížet a takto uplatněné pohledávky se neuspokojují.

V případě schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty a jeho řádného a včasného splnění, kdy insolvenční soud spojí s rozhodnutím o splnění oddlužení rozhodnutí, jímž dlužníka osvobodí od placení pohledávek, zahrnutých do oddlužení, v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny (srov. § 414 odst. 1 IZ), je nutné uvést, že dle ust. § 414 odst. 2 IZ se osvobození vztahuje i na věřitele, k jejichž pohledávkám se v insolvenčním řízení nepřihlíželo a na věřitele, kteří své pohledávky do insolvenčního řízení nepřihlásili, ač tak měli učinit.

Pokud by byl způsobem řešení úpadku konkurs, tak Vámi uváděné pochybení může znamenat, že po ukončení konkursu již žádný majetek k uspokojení Vaší nepřihlášené pohledávky dlužník již mít nebude, pokud jde o dlužníka fyzickou osobu a u právnické osoby dojde k jejímu zániku.

Pokud jde o postup s přihláškami pohledávek, tak insolvenčním soudem jmenovaný insolvenční správce sestaví seznam přihlášených pohledávek a tyto pohledávky podle § 188 insolvenčního zákona přezkoumá a vyzve dlužníka, aby se k nim vyjádřil.

Mimo jiné je povinností insolvenčního správce, je-li to důvodné, pohledávku popřít co do pravosti, výše (a případně co do pořadí) a ze strany věřitele je tedy nutné přihlašovanou pohledávku řádně podložit doklady, smlouvou či jiným titulem, na jehož základě se věřitel svého nároku dovolává tak, že z dokladů bude zřejmá výše pohledávky a důvod jejího vzniku. U vykonatelných pohledávek je nutné doložit i veřejnou listinu, která vykonatelnost osvědčuje. V opačném případě bude taková pohledávka popřena ze strany insolvenčního správce, případně ze strany dlužníka.

Toto ještě neznamená, že je pohledávka ztracena a uspokojena nebude (na rozdíl od jejího nepřihlášení ve lhůtě). Je možné vyvolat tzv. incidenční spor podáním popěrné žaloby proti insolvenčnímu správci, dlužníkovi, anebo oběma, a to v případě popření nevykonatelné pohledávky. V případě vykonatelné pohledávky (tj. pohledávky podložené exekučním titulem) by šlo o žalobu insolvenčního správce na její vykonatelnost. V reakci na popěrnou žalobu věřitele může být popěrný úkon insolvenčního správce/dlužníka vzat zpět, anebo podloží-li věřitel v rámci vyvolaného civilního řízení sporného svou pohledávku, výsledkem bude soudní rozhodnutí o tom, že jeho pohledávka je po právu a bude se s ní v rámci insolvenčního řízení počítat i nadále.

Nicméně je třeba připomenout, že věřitel v zásadě nemá v řízení o popěrných žalobách právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci a je tedy bez pochyby efektivnější, přihlásit svou pohledávku řádně a včas, než se jakkoli snažit vady přihlášky zhojit dodatečně.

S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát a insolvenční správce

Aktuální číslo

2024 – 06

Ročníky

Reklama

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies