Reklama

Insolvenční poradna

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, mám oddlužení, které poctivě splácím a zbývá mi ještě rok. Teď se mi naskytla možnost začít pracovat jako OSVČ. Mohu v době trvání oddlužení začít podnikat?

Dobrý den, obecně lze uvést, že zahájení podnikání v době trvání schváleného oddlužení žádná právní překážka nebrání. Ani insolvenční zákon nezakazuje podnikání v době trvání schváleného oddlužení a s dlužníky podnikateli i počítá. To, že začnete podnikat je však nezbytné, bez zbytečného odkladu, oznámit insolvenčnímu správci. V případě podnikání splácíte tzv. zálohovou splátku, která se stanovuje jako rozdíl mezi reálnými příjmy a výdaji. Pokud teprve začínáte podnikat, tak se zálohová splátka stanoví z průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství.

Zálohové splátky podléhají pravidelnému zúčtování. Na konci zdaňovacího období je dlužník povinen předložit insolvenčnímu správci účetnictví nebo daňovou evidenci, přiznání k dani z příjmů a výpisy z účtů, případně jiné listiny svědčící o jeho příjmech a výdajích.

Na základě této dokumentace insolvenční správce provádí následně kontrolu tak, aby zjistil skutečně dosažený zisk podnikatele v předchozím období. Následně insolvenční správce určí tzv. referenční srážku, což je částka, kterou měl dlužník podle svých příjmů skutečně na oddlužení platit. Porovnáním zálohové splátky a referenční srážky insolvenční správce zjistí, zda byla zálohová splátka dostatečná, nebo zda měl dlužník (podnikatel) vyšší příjmy a mohl uhradit svým věřitelům více. V tomto případě určí insolvenční správce dlužníkovi doplatek na splátkách pro oddlužení. Současně určí novou zálohovou splátku pro další období.

Je zřejmé, že zahájení podnikatelské aktivity v době trvání schváleného oddlužení je nezbytné pečlivě uvážit a uvědomit si veškerá rizika s tím spojená. Zejména je nezbytné si předem vyhodnotit, jaký vliv bude mít zahájení podnikatelské aktivity na plnění Vašich povinností v rámci oddlužení.

V souvislosti se zahájením podnikatelských aktivit byste měl znát základní povinnosti, které jako OSVČ budete povinen plnit. Mezi tyto povinnosti náleží zejména:

 1. povinnost registrace na živnostenském úřadě,
 2. povinnost registrace na zálohy na sociální a zdravotní pojištění a jejich platby,
 3. povinnost registrace u příslušného správce daně,
 4. povinnost vést účetnictví, daňovou evidenci, popř. evidenci příjmu z cílem zjištění základu pro výpočet daně z příjmu fyzických osob,  odvodu DPH, odvodu příspěvku  na sociální a zdravotní pojištění za sebe i své zaměstnance
 5. povinnost umožnit kontroly státních orgánů (z živnostenského úřadu, České obchodní inspekce, z hygieny atd.) v provozovnách, kde se provádí podnikatelské činnost,
 6. povinnost mít označenu řádně provozovnu,
 7. povinnost chránit životní a pracovní prostředí apod.

 

V souvislostmi s povinnostmi dlužníka – podnikatele je nezbytné rovněž uvést, že jej tíží, kromě povinností shora uvedených, stejné povinnosti jako dlužníka – nepodnikatele. Tedy povinnost uvedené v ust. § 412 IZ, kterými zejména jsou povinnost vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost či o ni usilovat, nezatajovat žádný ze svých příjmů, hodnoty získané dědictvím či darem zpeněžit a výtěžek použít pro mimořádné splátky věřitelům, zasílat soudu a správci dvakrát ročně přehled o svých příjmech a informovat je o změně bydliště či zahájení nebo ukončení podnikání.

Pokud Vám do konce oddlužení zbývá pouze rok, tak bych doporučoval nic neměnit a rozhodnutí o Vašem podnikání posunout až do doby po skončení oddlužení.

S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce

Foto zdroj: Archív KN

Aktuální číslo

2024 – 04

Ročníky

Reklama

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

 • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
 • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
 • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

 • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
 • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies