Legislativa

Dne 9. února 2016 vydal Ústavní soud České republiky klíčový nález (sp. zn. Pl. ÚS 17/15), podle kterého je insolvenční správce op...

19.10.2018 Legislativa Placené

1) Insolvenční návrh, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo neurčitý, insolvenční soud odmítne,...

22.09.2018 Legislativa Placené

Insolvenční soud je povinen učinit do 10 dnů od podání insolvenčního návrhu úkony směřující k rozhodnutí věci. O insolvenčním návr...

17.08.2018 Legislativa Placené

Insolvenční správce se může dostat do situace, kdy bude pro vedení insolvenčního řízení potřebovat vypovědět nájemní smlouvy, kter...

22.06.2018 Legislativa Placené

1. Úvod Mezi řízení, která jsou upravena zákonem č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů (dá...

22.06.2018 Legislativa Placené

(1) Správou majetkové podstaty se rozumí zejména činnost, jakož i právní úkony a opatření z ní vyplývající, pokud směřuje k tomu,...

22.06.2018 Legislativa Placené

Je-li to účelné, může insolvenční soud ustanovit insolvenčnímu správci zástupce pro případ, že by ze závažných důvodů nemohl přech...

26.05.2018 Legislativa Placené

Novela insolvenčního zákona, která byla schválena Poslaneckou sněmovnou v prvním čtení, není podle České asociace věřitelů (ČAV) a...

20.04.2018 Legislativa Placené

I. Úvod Do čtvrté části – její hlavy druhé – zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ...

20.04.2018 Legislativa Placené

V březnu Poslanecká sněmovna schválila v prvním čtení vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsob...

20.04.2018 Legislativa Placené

Pohledávka manžela dlužníka vzniklá po prohlášení konkurzu vypořádáním společného jmění manželů se považuje za přihlášenou pohledá...

20.04.2018 Legislativa Placené

V dubnu 2016 bylo Evropským parlamentem přijato obecné nařízení o ochraně osobních údajů, (General data Protection Regulation, tzv...

22.03.2018 Legislativa Placené

(1) Přijme-li schůze věřitelů usnesení o odvolání ustanoveného insolvenčního správce, aniž se usnese na ustanovení insolvenčního s...

22.03.2018 Legislativa Placené

Vláda ČR předložila dne 29. 1. 2018 Poslanecké sněmovně k projednání návrh zákona, kterým má dojít k novelizaci dosavadního insolv...

28.02.2018 Legislativa Placené

(1) Insolvenční správce se ustanovuje ze seznamu insolvenčních správců, který vede Ministerstvo spravedlnosti ČR (dále jen "minist...

28.02.2018 Legislativa Placené

O tom, co přinesla novela insolvenčního zákona č. 64/2017 Sb., účinná od 1.7.2017, potažmo novela č. 291/2017 Sb., účinná od 1.12....

Ve třetím pokračování[1] miniseriálu „Co soudce, to názor“, se autoři rozhodli věnovat problematice formulářů používaných v počáte...

21.01.2018 Legislativa Placené

   (1) Není-li dále stanoveno jinak, zajištění věřitelé, kteří mají právo, aby jejich pohledávka byla uspokojena v průběhu insolve...

Od prosince 2016 je účinný nový zákon o spotřebitelském úvěru, který zavedl mnoho opatření posilujících postavení spotřebitelů. Po...

21.01.2018 Legislativa Placené

   Pohledávky orgánu příslušného k řešení krize vyplývající z úvěrů poskytnutých povinné osobě podle zákona upravujícího ozdravné...

22.12.2017 Legislativa Placené

Ve svém minulém článku se autoři věnovali rozdílnému přístupu soudů a soudců k postihování příjmu podnikajících osob v oddlužení p...

22.12.2017 Legislativa Placené

Uspokojování pohledávek zajištěných věřitelů ve světle novely insolvenčního zákona V řadě série článků o novelizaci zákona č. 182/...

21.11.2017 Legislativa Placené

   (1) Přezkoumání přihlášených pohledávek se děje, není-li způsobem řešení úpadku oddlužení, na přezkumném jednání nařízeném inso...

21.11.2017 Legislativa Placené

   Odměňování insolvenčních správců Úvodem do dalšího v sérii článků o zákonu č. 64/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb....

20.10.2017 Legislativa Placené

   (1) Pravost, výši a pořadí všech přihlášených pohledávek mohou popírat insolvenční správce, dlužník a přihlášení věřitelé; popř...

20.10.2017 Legislativa Placené

Dne 1. 7. 2017 nabyla účinnosti významná novela insolvenčního zákona[1]. Touto novelou dochází rovněž k další úpravě pravidel pro...

20.10.2017 Legislativa Placené

   Nový zákon o spotřebitelském úvěru pročistil trh úvěrových společností. Spotřebitel by tak již neměl narazit na pochybnou „gará...

20.10.2017 Legislativa Placené

Drobnohled Ministerstva spravedlnosti ČR Úvodem do dalšího v sérii článků o zákonu č. 64/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 182/200...

22.09.2017 Legislativa Placené

Má se za to, že dlužník, který je podnikatelem a vede účetnictví, je schopen plnit své peněžité závazky, jestliže rozdíl mezi výší...

22.09.2017 Legislativa Placené

Ochrana před šikanózními návrhy Úvodem do dalšího v řadě sérií článků o zákonu č. 64/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb...

21.08.2017 Legislativa Placené

IV. senát Ústavního soudu (soudkyně zpravodajka Milada Tomková) částečně vyhověl ústavní stížnosti čtyř stěžovatelů a zrušil rozsu...

21.08.2017 Legislativa Placené

Senát na své červencové schůzi podpořil kritické stanovisko své ústavní komise ke sněmovnímu postupu projednávání novely zákona o...

21.08.2017 Legislativa Placené

   (1) Soupis se předkládá pouze na elektronickém formuláři, jehož náležitosti a formát stanoví prováděcí právní předpis.    (2) S...

21.08.2017 Legislativa Placené

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

MĚSÍČNÍK V TIŠTĚNÉ A ELEKTRONICKÉ VERZI
NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K EXKLUZIVNÍMU ELEKTRONICKÉMU OBSAHU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBSAHU KONKURSNÍCH NOVIN NA WEBU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR Manažer: Dorota Pleskačová, mobil: 778 465 676, e-mail: d.pleskacova@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2023 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies