Reklama

Insolvence

Na dotaz odpovídá JUDr. Kateřina Martínková, LL.M., advokátka a insolvenční správkyně se zvláštním povolením Věřitelský výbor je volen schůzi věřitelů, která je nejvyšším orgánem věřitelů v insolvenčn...

20.03.2020

InsolvencePlacené

Dne 1. 10. 2019 nabyla účinnosti novela insolvenčního zákona, která reaguje na vysoký počet takzvaných dětských exekucí, přičemž novela bude působit s retroaktivní účinností, tedy pro všechna insolven...

20.03.2020

InsolvencePlacené

Úvod    Dle ustanovení § 98 odst. 1) Insolvenčního zákona má dlužník v úpadku na sebe podat insolvenční návrh bez zbytečného odkladu. Níže připojené příklady popisují insolvenční návrhy na právnickou...

20.03.2020

InsolvencePlacené

V tomto článku se věnuji problematice socioekonomického vlivu na průměrného dlužníka v oddlužení, kdy srovnávám insolvenční případy (oddlužení) z Městského soudu v Praze a z Krajského soudu v Ostravě...

21.02.2020

InsolvencePlacené

1. Úvod Pravidelně nás kontaktují věřitelé, kteří nemají zaplacené pohledávky ani dlouho po termínu splatnosti a tvrdí, že na jejich písemné upomínky zákazník - dlužník nereaguje a nebere telefony. My...

21.02.2020

InsolvencePlacené

Lidé loni podali přes 30 tisíc žádostí o insolvenci. Meziročně jde o nárůst o téměř polovinu, odborníci ale čekali větší čísla. Důvodem skokového zvýšení zájmu o vstup do insolvence je novela zákona,...

21.02.2020

InsolvencePlacené

V negativním Registru fyzických osob SOLUS bylo ke konci roku zapsáno 567 tisíc osob s dluhem po splatnosti. Je to o 53 tisíc osob méně, než na konci roku 2018. Zápis v registru SOLUS motivuje dlužník...

21.02.2020

InsolvencePlacené

V lednu letošního roku bylo vyhlášeno 58 bankrotů obchodních společností, 743 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 1 799 osobních bankrotů. Zároveň bylo podáno 78 návrhů na bankrot obchodních společn...

21.02.2020

InsolvencePlacené

Insolvenční řízení je součástí právního řádu České republiky od roku 1991. A přestože od té doby uplynulo přes 25 let, i přes četné přijaté změny, jsou stále ve spojitosti s insolvenčním řízením otázk...

24.01.2020

InsolvencePlacené

Na dotaz odpovídá JUDr. Pavel Berger, advokát a insolvenční správce Společně s manželkou jsme si požádali o oddlužení a podepsali prohlášení se souhlasem, aby náš majetek byl považován za majetek ve s...

24.01.2020

InsolvencePlacené

1. Úvod Věřitelé, kteří poskytují svá plnění na fakturu, si často prověřují zákazníka a zjišťují jeho finanční situaci a personální vazby. V níže uvedeném článku je popsaný případ, ve kterém personáln...

24.01.2020

InsolvencePlacené

V roce 2019 bylo vyhlášeno 680 bankrotů obchodních společností, 7 940 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 18 493 osobních bankrotů. Počet bankrotů vzrostl poprvé po šesti letech ve všech třech sledo...

24.01.2020

InsolvencePlacené

V listopadu letošního roku bylo vyhlášeno 66 bankrotů obchodních společností, 890 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 2 064 osobních bankrotů. Zároveň bylo podáno 80 návrhů na bankrot obchodních spo...

20.12.2019

InsolvencePlacené

V případě zpeněžovaní nemovité věci ve vztahu k užívacím právům je možno v obecné rovně rozlišovat dvě situace. Nemovitá věc, která náleží do majetkové podstaty dlužníka, je užívána dlužníkem případně...

22.11.2019

InsolvencePlacené

Tento článek má za cíl seznámit čtenáře s institutem hostujícího insolvenčního správce a s jeho významným praktickým dopadem, který nezůstal jen na teoretické rovině. Právní úprava České insolvenční p...

22.11.2019

InsolvencePlacené

I. Úvod. Stejně jako americký film s hercem Dustinem Hoffmanem dostal název Malý velký muž, tak i níže uvedené insolvenční řízení s panem K.N. můžeme nazvat Velký nepatrný konkurz. Velký dle vysokého...

22.11.2019

InsolvencePlacené

V negativním Registru Fyzických osob SOLUS bylo ke konci září zapsáno 578 tisíc osob s dluhem po splatnosti – to je o 43 tisíc osob méně, než ke konci září 2018. Dlužná částka po splatnosti klesla mez...

22.11.2019

InsolvencePlacené

Úvod Česká asociace věřitelů dne 26. 7. 2019 zařadila do Monitoringu médií pro své členy článek od JUDr. Michala Žantovského s názvem „Insolvenčních návrhů na korporace přibývá, další krize klepe na d...

22.08.2019

InsolvencePlacené

Počet osobních bankrotů a bankrotů fyzických osob podnikatelů vzrostl po účinnosti novely insolvenčního zákona na dvojnásobek. V červenci letošního roku bylo vyhlášeno 54 bankrotů obchodních společnos...

22.08.2019

InsolvencePlacené

V České republice vzniklo v prvním pololetí tohoto roku 15 589 obchodních společností a 8 262 jich naopak zaniklo. Počet zaniklých společností přitom byl vůbec nejvyšší v historii. Zároveň opět klesl...

22.08.2019

InsolvencePlacené

V negativním Registru Fyzických osob SOLUS bylo ke konci června zapsáno 586 tisíc osob. Je to téměř o 10 tisíc osob méně, než ke konci prvního čtvrtletí 2019, a o 34 tisíc osob méně než před rokem. Dl...

22.08.2019

InsolvencePlacené

Pro insolvenčního správce není ničím výjimečným, když v majetkové podstatě identifikuje pohledávky za zahraničními subjekty. I tito dlužníci se mohou ocitnout ve finančních obtížích, což může vyústit...

19.07.2019

InsolvencePlacené

Věřitelé, kteří dodávají svá plnění zákazníkům na fakturu, mají několik možností jak získat o zákazníkovi kreditní informace včetně informací varovných. Věřitelé, kteří tyto možnosti využívají, mají o...

19.07.2019

InsolvencePlacené

Během prvního měsíce, kdy začala platit novela insolvenčního zákona, lidé podali 3 135 nových žádostí o osobní bankrot. Ačkoli jde o 87% meziroční nárůst, údaje zůstávají daleko za očekáváním odborník...

19.07.2019

InsolvencePlacené

V červnu letošního roku bylo vyhlášeno 32 bankrotů obchodních společností, 420 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 927 osobních bankrotů. Počet bankrotů obchodních společností byl nejnižší za celou...

19.07.2019

InsolvencePlacené

Sdružení SOLUS slaví 20 let své existence. Vzniklo v červnu 1999 díky unikátní dohodě o spolupráci v oblasti odpovědného úvěrování mezi klíčovými hráči na trhu nebankovního financování. Po připojení b...

19.07.2019

InsolvencePlacené

Uplatnění pohledávek věřitelů prostřednictvím přihlášek v rámci insolvenčního řízení může být pro věřitele často obtížné. Projev vůle k takovému uplatnění musí splňovat zákonem stanovené náležitosti,...

24.05.2019

InsolvencePlacené

Evropské právo podle nařízení č. 2015/848, o insolvenčním řízení (dále jen „Nařízení“), zavádí přímou účinnost práva, podle kterého bylo zahájeno insolvenční řízení, po celé Evropské unii s výjimkou D...

24.05.2019

InsolvencePlacené

Inkasní agentury zpracovaly během loňského roku v České republice pohledávky v objemu 23,5 mld. Kč. Průměrná výše pohledávky řešená inkasní agenturou v roce 2018 klesla o 5 551 Kč na 16 053 Kč. Pohled...

24.05.2019

InsolvencePlacené

1. Úvod Věřitelé často sledují osud svých pohledávek přihlášených do insolvenčního řízení a zjišťují, že jednatel dlužníka v průběhu insolvenčního řízení působí v další společnosti, která rovněž vstup...

24.05.2019

InsolvencePlacené

V dubnu letošního roku bylo vyhlášeno 53 bankrotů obchodních společností, 392 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 1 021 osobních bankrotů. Zároveň bylo podáno 78 návrhů na bankrot obchodních společn...

24.05.2019

InsolvencePlacené

Nejvíce rizikových firem z celé České republiky podniká v Jihomoravském kraji a Praze. Tyto společnosti mají nepříznivý skóring, v rámci kterého se dá předpokládat horší platební schopnost či dokonce...

18.04.2019

InsolvencePlacené

Aktuální číslo

2024 – 05

Ročníky

Reklama

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies