To, že disponuji pohledávkou, ještě neznamená, že získám očekávané plnění

20.1.2017
Rubrika: Dražby, Ostatní

   To, že disponuji pohledávkou, ještě neznamená, že získám očekávané plnění

   Česká asociace věřitelů je sdružením fyzických a právnických osob, jehož hlavním cílem je chránit práva věřitelských subjektů v České republice. Byla založena v roce 2013 a její vznik byl motivován především skutečností, že zde - na rozdíl od velkého množství organizací bojujících za práva spotřebitelů, zadlužených či předlužených osob - doposud neexistoval subjekt, který by svým zaměřením a komplexním přístupem přispíval ke zvýšení ochrany oprávněných zájmů všech věřitelů bez ohledu na jejich velikost, právní formu, profesní či oborové zaměření.

   TEXT: KŽ, FOTO: KN
   Záměrem asociace je pomáhat věřitelům nejen z řad velkých korporací, ale i drobným podnikatelům a řadovým občanům. V pozici věřitele se totiž v dnešní době může velmi snadno ocitnout každý z nich. Jsou to například spotřebitelé, kteří neobdrželi předem zaplacené zboží či služby. Zaměstnanci, kterým nebyl řádně vyplacen plat či mzda. Samoživitelé a jejich děti, kteří neúspěšně nárokují zákonné výživné od druhého rodiče.

Občané, kteří jiným osobám poskytli půjčku. Živnostníci, firmy a instituce, které jsou postižené platební neschopností, nespolehlivostí či nepoctivostí svých obchodních partnerů.

Společnosti a instituce, které se stávají věřiteli z povahy své činnosti.

   Cílem asociace je spravedlivé uspořádání vztahů mezi věřiteli a dlužníky zefektivnění právního systému, vyšší dostupnost, vymahatelnost, vykonatelnost a rychlost práva,

socializace legislativy a zjednodušení právních norem, ochrana před úřední šikanou, humanizace exekucí a zvýšení finanční a právní gramotnosti českých občanů.

    Problémy s dobytností pohledávek

    To, že jako věřitel disponuji, nebo budu disponovat pohledávkou, ještě automaticky neznamená, že získám očekávané plnění. Nejsou všichni lidé poctiví a navíc může nastat i situace, že by dlužník třeba i rád svoji povinnost splnil, objektivně však nemůže.

   Při vstupu do jakéhokoli smluvního vztahu je velmi důležité vážit nejen stávající bonitu a důvěryhodnost smluvního partnera, ale v ideálním případě si jeho závazky „pojistit“. Takovou pojistkou pak může být zřízení nějakého zajišťovacího instrumentu, kterým si zajistíme „dobytnost“ naší pohledávky.

   Nesmíme totiž zaměňovat pojem „vymahatelnost“ a „dobytnost“. Pojem právní vymahatelnosti pohledávky znamená, že naši pohledávku můžeme úspěšně (například soudně či v rozhodčím řízení) uplatnit a získat tak vykonatelné (exekuovatelné) rozhodnutí. Ač by se mohlo zdát, že v tomto případě již máme vyhráno, opak bývá, nikoli zřídka, pravdou. Dobytnost pohledávek, tedy jejich skutečná inkasovatelnost, totiž bývá v mnoha případech problémem a často dokonce neřešitelným.

   Ve většině případů jde zajistit nejen závazky existující, ale i závazky, které mají vzniknout nebo vzniknou teprve v budoucnu (například typicky u smlouvy o úvěru – banka nebo jakýkoli věřitel se zaváže, že poskytne úvěr, ale jeho výplatu podmíní zřízením zástavního práva k nějaké hodnotě, a teprve po zřízení zástavy k zajištění budoucího závazku vrátit poskytnuté prostředky, přislíbený úvěr poskytne) či eventuálně i pohledávky vázané na podmínku - například typicky u ručení, kdy ručitel pro případ, že by plnil za dlužníka, chce mít zajištěnu návratnost svých takto vynaložených prostředků.

   Zajištění závazků však nemusí nutně vzniknout pouze dobrovolnou (svobodnou) volbou (dohodou) smluvních účastníků nebo jednostranným úkonem dlužníka či věřitele. Existují samozřejmě případy, kdy zajištění vzniká takzvaně „ze zákona“, eventuálně na základě rozhodnutí nějakého orgánu (typicky soudu či správního orgánu).

 

    Semináře pro věřitele

    Mezi členy České asociace věřitelů patří i inkasní agentura DC GROUP, spol. s r.o. Uvedení členové  se mimo jiné zaměřují na dlouhodobou i krátkodobou přípravu zaměstnanců společností formou vzdělávacích seminářů.

   Jak nám řekl a ekonomický poradce ing. Josef Petříček DC GROUP, spol. s r.o., první část semináře se týká prevence - prověřování finančního zdraví zákazníků ve fázi před prodejem na fakturu. Na semináři se pomocí internetové aplikace ukázkově řeší konkrétní příklady z praxe. Účastníkům semináře je proveden rozbor několika insolvenčních řízení, ve kterých věřitelé s přihlášenými pohledávkami měli při prodeji dlužníkovi možnost zjistit existenci jeho platebních problémů a mohli si svoji pohledávku lépe zajistit. Část přihlášených věřitelů často prodává na fakturu  dlužníkovi v době, kdy jsou  u něho  zahájené exekuce, kdy dlužník neplatí faktury jiných dodavatelů, kdy je předlužen.

   Ve druhé části semináře jde o řešení pohledávek formou mimosoudního i soudního inkasa. Toto vymáhání společnost DC GROUP, spol. s r.o. zajišťuje pro věřitele z podnikatelské i nepodnikatelské sféry i pro insolvenční správce.

   Spolupráce s insolvenčními správci

   Inkasní služby využívají  insolvenční správci z celé České republiky pro řešení obtížně vymahatelných pohledávek zapsaných v majetkové podstatě dlužníků. Pro správce se řeší i pohledávky bez důkazních listin, bez účetní evidence, pohledávky za zahraničními dlužníky a v České republice i pohledávky promlčené.

   Ve výsledku může správce při využití této služby získat lepší finanční efekt než při prodeji pohledávek za nejvyšší nabídku nebo při vyloučení pohledávek z majetkové podstaty. Správci mohou rovněž získat  nové písemné uznání pohledávky, splátkový kalendář.

   "Snažíme se semináře pořádat každý měsíc mimo letní prázdniny. Je určen pro věřitele, kteří přihlašují své pohledávky do insolvečního řízení i pro samotné insolvenční správce. Na semináři ukazujeme něco z prevence a něco z řešení pohledávek ve fázi, kdy dlužník ještě není v insolvenčním řízení i ve fázi po zahájení insolvenčního řízení," řekli nám jednatel společnosti ing. Petr Slapnička a ekonomický poradce ing. Josef Petříček. "Věřitelům s pohledávkami přihlášenými do insolvenčního řízení doporučujeme takzvanou aktivní správu přihlášených pohledávek. To znamená spolupracovat s insolvenčním správcem a sledovat průběh jeho činnosti. Nerozlišujeme odvětví ani region. Na semináře k nám jezdí lidé z celé České republiky. Jsou to většinou věřitelé, kteří mají zkušenosti s přihlašovanými pohledávkami v rámci insolvenčního řízení. Vědí, jak to probíhá, vědí o kolik přicházejí peněz a  prevenci považují za nezbytnou."

  Insolvenční zákon není tak špatný

  A na závěr uvedli: "Při naší práci zjišťujeme, že insolvenční zákon v České republice není tak špatný, jak někteří odborníci tvrdí, ale spousta zákonných povinností se bez postihu neplní. Například zveřejňování účetních závěrek. Na toto téma se píše a mluví již několik let, ale k žádnému zlepšení nedošlo. Velká část dlužníků v insolvenci má zveřejněné účetní závěrky ze staršího  období, ale za poslední dva roky před zahájením insolvenčního řízení závěrky nezveřejňuje. I z tohoto důvodu je pak počet přihlášených věřitelů větší než by při plnění této zákonné povinnosti mohl být. S tím souvisí i neplnění povinnosti dlužníka v insolvenci při předkládání soupisu majetku insolvenčnímu správci. Pokud by měl dlužník zveřejněnou účetní závěrku i za roky před zahájením insolvenčního řízení, tak by měli insolvenční správci více informací pro soupis majetkové podstaty. A to i v případě, že ve funkci statutárního orgánu dlužníka je po zahájení insolvenčního řízení nově evidována osoba vyššího věku z cizího státu.“