Věřitel a insolvenční řízení

20.2.2017
Rubrika: Insolvence

Věřitel a insolvenční řízení

 

   1. Úvod

   Mezi věřiteli zjišťujeme následující názory:

 

   I. Věřitelé, kteří nemají risk management.

   a) prověřování zákazníků je časově náročné a pracné

   b) při zjištění varovných informací o zákazníkovi s ním nemůžeme zastavit spolupráci

   c) roční finanční ztráty způsobené pohledávkami přihlášenými do insolvence jsou v porovnání s celkovým obratem nízké

   d) nevíme, kdo by v naší společnosti zajišťoval administrativní práce spojené s prověřováním

 

   II. Věřitelé, kteří mají risk management.

   a) prověřování je rychlé a jednoduché, může být i součástí informačního systému ERP, CRM

   b) u zastavených dodávek, kde následně bylo u zákazníka zahájeno insolvenční řízení jsme zachránili mnohem vyšší finanční částku, než jsou roční náklady na prověřování

   c) k prověřování mají přístup všichni obchodníci i pracovníci finančního úseku

   d) zákazníkům, u kterých evidujeme dluhy, exekuce apod. nabídneme dodávku za hotové, nebo po platbě předem, nebo zkusíme navrhnout některý nástroj k zajištění dobytnosti pohledávky

 

   Věřiteli důvěřuj, ale prověřuj!

 

   2. Příklad

   Insolvenční řízení ve společnosti Vavřík stavby s.r.o., IČ 29121957

   Insolvenční návrh podali bývalí zaměstnanci dne 25. 2. 2016.

Soud rozhodl o úpadku dne 5. 5. 2016 a konkurz prohlásil dne 30. 8. 2016.

   Věřitelé podali 88 přihlášek s pohledávkami v celkové výši 19,9 mil. Kč.

 

   2.1. Informace o dlužníkovi před podáním insolvenčního návrhu.

   a) od listopadu 2014 je dlužník evidován v dlužnických databázích

   b) v listopadu 2015 bylo proti dlužníkovi zahájeno exekuční řízení 

   c) dle poslední zveřejněné účetní závěrky za rok 2013 má dlužník vlastní kapitál nižší než základní kapitál, v roce 2013 se zvýšily závazky z 6 mil. Kč na 12 mil. Kč, v roce 2013 vytvořena ztráta, doba obratu pohledávek 47 dnů, doba obratu závazků 145 dnů

   d) za roky 2014 ani 2015 již dlužník své roční účetní závěrky do sbírky listin nepředal

   e) společník a zároveň jednatel dlužníka spoluzakládá dne 13. 5. 2014 novou společnost LOUDA STAVBY s.r.o.

  

   2.2. Informace o dlužníkovi po podání insolvenčního návrhu.

   Dlužník předal seznam pohledávek (saldo) s 22 dlužníky (list A-10).

   Na přezkumném jednání (list B-6) dlužník a insolvenční správce uvádějí, že pohledávky dlužníka budou v maximální výši 4 mil. Kč. IS v rámci insolvenčního řízení provede pokus o jejich prodej či vymožení tak, aby byli uspokojeni v maximální míře věřitelé.

 

   2.3. Průběh insolvenčního řízení.

   Insolvenční správce požádal insolvenční soud, který je současně v pozici věřitelského orgánu o souhlas s prodejem pěti pohledávek za 70.000,-Kč bez DPH konkrétnímu zájemci, který již projevil o odkup zájem. Pohledávky byly před tím doplněny do soupisu majetkové podstaty a správcem neúspěšně mimosoudně vymáhány (B-5). Správce neprovedl zvláštní inzerci k odkupu pohledávek.

   Soud místo souhlasu s prodejem uvedenému zájemci doporučil správci zajistit, aby o možnosti koupit majetkovou podstatu vědělo co možná nejvíce subjektů (A-18,20,23,24,25).

   3. Internetová aplikace poskytující věřitelům firemní data o obchodních partnerech uváděla před insolvenčním návrhem a stále uvádí o dlužníkovi informace uvedené výše v odstavci 2.1.

 

   4. Dotazy věřitelů

   V insolvenčním řízení dlužníka Vavřík stavby s.r.o. insolvenční správce uvádí na straně 110 listu B-4, že sepíše pohledávky do majetkové podstaty až k nim obdrží od dlužníka relevantní podklady.

   V jiném insolvenčním řízení dlužníka NAVLOG s.r.o., IČ 29453259 uvádí insolvenční soud na listu B-45, že pohledávky, které nejsou zapsány do majetkové podstaty nelze vymáhat.

   U dlužníka Vavřík stavby s.r.o. dosud nedošlo k zapsání všech pohledávek uvedených na listu A-10 do MP, tudíž je nelze vymáhat. Výjimkou je pět pohledávek do soupisu doplněných (B-5).

   Co doporučíte věřitelům s přihlášenou pohledávkou v tomto případě, kdy se pohledávky bez podkladů nevymáhají a hrozí jejich promlčení nebo prodej za symbolickou cenu.

   Na toto téma jsme řešili již v Konkursních novinách č. 6 z roku 2016 jiné otázky.

 

   5. Odpověď advokáta a insolvenčního správce

   Ze strany věřitelů nelze doporučit nic jiného než proaktivní přístup v celém insolvenčním řízení. Mnohdy věřitelé rezignují na veškerou součinnost a jejich účast de facto končí přihlášením pohledávky, respektive jejím uznání na přezkumném jednání, přičemž dále pouze čekají, do jaké míry bude uspokojena. Insolvenční správce, pokud má k dispozici účetnictví dlužníka, je povinen toto prostudovat a případné pohledávky zapsat do majetkové podstaty dlužníka. V případech kdy mu ale dlužník neposkytuje dostatečnou součinnost tak přichází na řadu právě věřitelé, kteří by měli být insolvenčnímu správci nápomocni. Z tohoto pohledu pak každý insolvenční správce ocení jakékoliv informace ohledně možných existujících pohledávek dlužníka za jinými subjekty, jelikož věřitelům jsou přeci jen možné obchodní vazby dlužníka známější než samotnému insolvenčnímu správci, který v daném oboru nepodniká. Pro případ, kdy insolvenční správce zjistí jakoukoliv existující pohledávku, je nutné požadovat, aby takového obchodního partnera vyzval k úhradě, byť by neměl k dispozici dostatečné podklady pro vymáhání soudní cestou. Prodej pohledávek, zvláště pak jako balík, by měl být poslední možností, jak získat finanční prostředky do majetkové podstaty, nikterak však prvním automatickým krokem.

 

   6. Autoři

   Ing. Pavel Finger, člen představenstva společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, a.s.

   Ing. Josef Petříček, ekonomický poradce DC GROUP, člen ČAV

   JUDr. Ing. Pavel Fabian, advokát a insolvenční správce se zvláštním povolením, Brno.