Věřitel a insolvenční řízení

20.1.2017
Rubrika: Insolvence

   Věřitel a insolvenční řízení

 

   1. Úvod prezidenta České asociace věřitelů.

   V lednovém čísle Konkursních novin předkládáme věřitelům konkrétní příklad dlužníka v probíhajícím insolvenčním řízení, u něhož měli dodavatelé-věřitelé možnost získat varovné informace ještě před zahájením insolvenčního řízení a v některých případech dokonce pravděpodobně i před samotným vznikem nyní přihlášené nedobytné pohledávky.

   Česká asociace věřitelů bude i v roce 2017 pořádat pro věřitele pravidelné semináře zaměřené na prevenci vzniku nedobytných pohledávek a poskytovat související odborné poradenství.

   První letošní semináře proběhnou 27. ledna a 27. února 2017 v Praze. Podrobnější informace naleznete na www.asociaceveritelu.cz.

   Věřiteli důvěřuj, ale prověřuj!

   2. Příklad

   JMA stavební, spol. s r.o., Jihlava, IČ 181 98 627.

   Věřitelský insolvenční návrh podán Českou spořitelnou, a.s. v březnu 2016 .

Prohlášení konkurzu v září 2016.

  

   2. A. Před insolvenčním návrhem.

   1. V říjnu 2015 zveřejnění účetní závěrky k 31.3.2014: za poslední účetní rok vytvořena ztráta 5 mil. Kč. a nárůst nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku ze 6 na 33 milionů Kč. Podrobnosti neuvedeny.

   Zpráva auditora upozorňuje na vysokou zadluženost, nízký stupeň finanční samostatnosti apod. Účetní závěrka k 31. 3. 2015 zveřejněna nebyla.

   2. Od roku 2014 do předložení insolvenčního návrhu nařízeno celkem 13 exekucí.

   3. Veškeré nemovitosti jsou zatíženy zástavním právem exekutorským a zástavním právem z rozhodnutí správního orgánu (OSSZ).

   4. Společnost dluží na zdravotním pojištění cca 2 milionů Kč. Tento dluh začal v roce 2013 částkou 0,5 mil. Kč.

   5. Od roku 2014 je společnost evidována v dlužnických databázích.

   6. Od roku 2013 bylo na dlužníka podáno celkem 9 insolvenčních návrhů. Z toho osmkrát bylo insolvenční řízení ukončeno z důvodu odmítnutí insolvenčního návrhu nebo zpětvzetí návrhu. Dle § 425 IZ bylo v insolvenčním rejstříku celkem 7x provedeno znepřístupnění údajů o dlužníkovi.

   7. Závazky ze sociálního zabezpečení se za poslední čtyři roky zvýšily z 0,4 mil. Kč na 3,4 mil. Kč, přičemž kategorie počtu zaměstnanců byla stále v rozmezí 25-49.

   8. Daňové závazky vůči státu a dotace se za poslední čtyři roky zvýšily z 1 mil. Kč na 14 mil. Kč.

   9. Dle poslední zveřejněné účetní závěrky měl dlužník obrat pohledávek 190 dnů a obrat závazků 330 dnů.

 

   2. B. Po insolvenčním návrhu.

   1. V září 2016 byl prohlášen konkurz a ustanoven insolvenční správce.

       V září 2016 ukončili funkci statutárního orgánu oba původní jednatelé.

   2. Do centrální evidence exekucí bylo zapsáno 12 nových exekucí. Celkem evidováno 25 exekucí.

   3. Do insolvenčního řízení se přihlásilo 114 věřitelů. Finanční součet všech přihlášených pohledávek dosud není k dispozici.

 

   Veškeré údaje uvedené výše v části 2.A. a 2.B. jsou dostupné online v placené internetové aplikaci. Bližší informace mohou členové České asociace věřitelů a další zájemci získat přímo od asociace nebo na výše uvedených seminářích.

   3. Dotazy věřitelů

   a) Může dlužník požádat o výmaz údajů z ukončeného insolvenčního řízení i ze sbírky listin?

   b) Setkal jste se ve své právní praxi s návrhem tuto možnost legislativně řešit?

   4. Odpověď advokáta a insolvenčního správce

   Ustanovení § 425 InsZ ve své podstatě hovoří o dvou situacích, kdy dochází, respektive může dojít k vyškrtnutí dlužníka ze seznamu dlužníků.

   První situace se vztahuje ke skončenému insolvenčního řízení, které proběhlo jako celek, tzn. bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka a tento úpadek byl řešen jedním ze způsobů stanovených insolvenčním zákonem. V takovém případě dochází k vyškrtnutí ze seznamu dlužníků po uplynutí 5 let od nabytí právní moci rozhodnutí, jímž bylo skončeno insolvenční řízení. K výmazu z registru pak dochází na základě žádosti dlužníka.

   Druhou situací je pak skončení insolvenčního řízení rozhodnutím dle ustanovení § 142 InsZ (odmítnutí pro vady nebo bezdůvodnost, zastavení řízení pro nedostatek podmínky řízení, zamítnutí insolvenčního návrhu. V takových případech může dlužník požádat o výmaz z registru dlužníků již po uplynutí 3 měsíců od právní moci rozhodnutí (případně v průběhu této lhůty), kdy o této žádosti musí být rozhodnuto do 15 dnů, nejdříve však do 15 dnů od uplynutí 3 měsíců od právní moci rozhodnutí, kterým bylo insolvenční řízení skončeno. K výmazu však dle výše uvedeného dochází jen a pouze v rámci insolvenčního rejstříku. Informace o ukončeném insolvenčním řízení budou nadále dostupná ve veřejných rejstřících, například v úplném výpise z obchodního rejstříku.

   Novela insolvenčního zákona č. 334/2012 Sb. bohužel nenastavila vazbu mezi registrem dlužníků v rámci insolvenčního rejstříku a veřejným rejstříkem případně sbírkou listin. Nadále tak budou dostupné údaje o proběhnuvším insolvenčním řízení například v rámci obchodního rejstříku i po uplynutí výše uvedených lhůt (a přes podané žádosti o výmaz), přičemž však již nebude zpřístupněn náhled do insolvenčního řízení tak, jak jej známe z insolvenčního rejstříku, a to právě na základě vyhovění žádosti podané ze strany dlužníka po uplynutí výše uvedených lhůt.

 

   Článek připravili:

   JUDr. Pavel Staněk, prezident ČAV

   Ing. Pavel Finger, člen představenstva společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, a.s.

   Ing. Josef Petříček, ekonomický poradce, DC GROUP spol. s r.o., člen ČAV

   JUDr. Ing. Pavel Fabian, advokát a insolvenční správce se zvláštním povolením, Brno.