Správa nemovitostí jako nový způsob výkonu rozhodnutí

29.8.2012

Novelou občanského soudního řádu je mimo jiné zaveden nový způsob výkonu rozhodnutí, a to výkon rozhodnutí správou nemovitosti. Tento způsob výkonu rozhodnutí u nás byl znám v dávné minulosti v exekučním řádu z roku 1896. Správa nemovitosti může být využita v situaci, kdy není nutné pro vymožení pohledávky oprávněného přikročit přímo k prodeji nemovitosti povinného. Oprávněný bude povinen v návrhu označit nemovitost nebo jejich soubor, jejíž správu navrhuje, a doložit, že nemovitost nebo jejich soubor je majetkem povinného.

Prostřednictvím správy nemovitosti se budou postihovat užitky (plody), které z nemovitosti plynou. Nejeví se však vhodné, aby tyto užitky byly zabavovány v rámci výkonu rozhodnutí přikázáním pohledávky, neboť oprávněný nemusí vědět, odkud užitky plynou, tedy kdo je poddlužníkem (nájemcem, nebo osobou jinak nemovitost úplatně užívající).

     V usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí soud povinnému: a) zakáže, aby po doručení usnesení nemovitost převedl na někoho jiného nebo ji zatížil, b) zakáže, aby přijímal užitky či plnění

     plynoucí z nemovitosti, c) přikáže, aby do 15 dnů od doručení usnesení sdělil, zda a kdo nemovitost užívá, zda a kdo má uzavřenu nájemní smlouvu k nemovitosti nebo její části, zda je nemovitost zatížena věcným břemenem a komu takové právo svědčí, d) přikáže, aby do 15 dnů od doručení usnesení sdělil, jak a kým jsou zajištěny dodávky služeb spojených s užíváním a správou nemovitosti a zda, kým a v jakém rozsahu je nemovitost pojištěna, e) přikáže, aby do 15 dnů od doručení usnesení sdělil, zda jsou ohledně nemovitosti vedeny spory či jiná řízení, a f) přikáže, aby soudu umožnil kdykoliv nahlížet do účetních záznamů, smluv a dalších písemností týkajících se nemovitosti a bez omezení vstupovat do všech prostor.

Výkon rozhodnutí bude zaznamenáván poznámkou do katastru nemovitostí.

     Podání návrhu na zahájení správního či soudního řízení týkajícího se nemovitosti a úkony příslušející v takovém řízení povinnému, ale i jiné právní úkony, bude provádět namísto povinného soud. Soud bude moci činit vhodná opatření, aby nemovitost byla řádně a úspěšně hospodářsky užívána, zejména přikáže dlužníkovi povinného, aby užitky plynoucí z nemovitosti skládal na jím určený účet, a zakáže mu, aby je poskytoval povinnému, provedl na ně započtení nebo s nimi jinak nakládal.

Nařízení správy nemovitosti nebude mít vliv na nájemní smlouvy týkající se nemovitosti. Soud však může takové smlouvy vypovědět za podmínek stanovených zákonem, touto smlouvou nebo jinou dohodou s nájemcem a sjednat jiné nájemní smlouvy. Soud bude oprávněn vypovědět či jinak ukončit a uzavřít nové smlouvy, kterými jsou zajištěny dodávky služeb spojených s užíváním a správou nemovitosti a pojistné smlouvy za podmínek stanovených zákonem, těmito smlouvami nebo dohodou s dodavateli těchto služeb. Může se také domáhat vyklizení nemovitosti, zániku věcných břemen či zrušení jiných vztahů, na jejichž základě je nemovitost užívána, za podmínek stanovených zvláštním zákonem, těmito smlouvami nebo dohodou s účastníky těchto právních vztahů.

     Soud bude oprávněn upravit i existující uživatelské vztahy k nemovitosti tak, aby bylo dosahováno nejvyššího možného zisku. Bude-li mít tedy za to, že uzavřená nájemní smlouva je nevýhodná, bude moci vztah ukončit za podmínek stanovených zákonem, touto smlouvou nebo jinou dohodou s nájemcem, a založit nový nájemní vztah s větší výtěžností. Totéž se týká i smluv o dodávkách služeb a pojistných smluv.

     Výkon bude provádět přímo soud, ve složitých případech ustanoví správce podle pravidel platících pro správce podniku, který je činný v rámci výkonu rozhodnutí postižením podniku.

Další novinky v legislativě Exekuční novela občanského soudního řádu (OSŘ) a dalších zákonů

     Novinky

• Zrušení dvojkolejnosti.

• Rejstřík zahájených exekucí.

• Výkon rozhodnutí – správou nemovitostí.

• Dražba obchodního podílu či členských práv a povinnosti v družstvu.

• Účinnější úprava např. u penzijního pojištění – nahrazení vůle povinného či třetí osoby soudem.

• Postižení podniku, správa podniku.

• Vyrozumění o zahájení exekuce.

• Ruší se právní úprava exekutorských zápisů se svolením k vykonatelnosti.

• Spojení věcí.

     Zásadní novinkou, kterou přináší novela OSŘ, která se právě nachází na schválení v Senátu, je omezení dvoukolejnosti výkonu rozhodnutí a exekuce. Tato změna se dotkne především občanského soudního řádu, v němž jsou nově vymezeny druhy pohledávek, které lze vykonávat buďto pouze soudním výkonem rozhodnutí, nebo alternativně prostřednictvím soudu, nebo soudního exekutora, ale její důsledky budou promítnuty i do dalších právních předpisů. Soudem budou dále vykonávány především rozhodnutí ve věcech týkajících se nezletilých dětí, vykázání ze společného obydlí, cizích rozhodnutí v případě, že není vydáno prohlášení vykonatelnosti, nebo vyklizení bytu s bytovou náhradou. Alternativně i prostřednictvím soudního exekutora bude možno vykonat například pohledávky na výživném nebo příspěvku na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce. Ostatní již nebude moci prostřednictvím soudního výkonu rozhodnutí být provedeno. Zrušení, respektive omezení této dvojkolejnosti, například na Slovensku fungující už od roku 2005, by mělo zrychlit a zefektivnit výkon exekučních titulů.

     Předkládaný návrh předpokládá, že bude zcela zrušen institut pověření soudního exekutora k provedení exekuce prostřednictvím soudu. Prvním úkonem soudního exekutora po zahájení exekučního řízení bude zápis zákonem stanovených údajů do nově zřizovaného rejstříku zahájených exekucí.

     Zavádí se nový způsob výkonu rozhodnutí – správa nemovitosti.

     Podíl v obchodní společnosti (s výjimkou veřejné obchodní společnosti a účasti komplementáře v komanditní společnosti) nebo členství v družstvu se právní mocí usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí postižením účasti povinného v obchodní společnosti nebo družstvu nebude rušit, ale bude předmětem dražby. Teprve pokud ani opakovaná dražba nepovede k výsledku, zanikne účast povinného ve společnosti nebo v družstvu a postihován bude jeho vypořádací podíl. Pokud bude podíl/členství převoditelné pouze omezeně, bude možno je prodat pouze tomu, kdo před dražbou prokáže, že splňuje požadavky stanovené zákonem, společenskou smlouvou nebo stanovami pro nabytí. Půjde-li o podíl ve veřejné obchodní společnosti nebo podíl komplementáře v komanditní společnosti, bude se společnost rušit ze zákona právní mocí usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí a poté se bude postihovat podíl na likvidačním zůstatku nebo vypořádací podíl bývalého společníka této obchodní společnosti. V tomto případě, kdy společníci ručí celým svým majetkem, není vhodné, aby do společnosti prostřednictvím dražby podílu na společnosti mohl vstoupit nový společník. Členská práva v bytovém družstvu se budou oceňovat a prodávat jako nemovitost.

     Bude umožněno vést výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky i v případě pohledávek, jejichž vznik je časově vázán a jejichž postižení nelze dosáhnout v součinnosti s povinným. Jde například o smlouvu o penzijním připojištění nebo životní pojistku, kde povinný pravidelně ukládá či spoří, nárok na výplatu těchto prostředků je však vázán na uplynutí času nebo jinou událost. Podle nové právní úpravy bude soud moci v rámci výkonu rozhodnutí nahradit svým rozhodnutím vůli povinného k výpovědi smluvního vztahu nebo k žádosti o plnění z uvedeného právního vztahu. Usnesením o nařízení výkonu rozhodnutí bude možno rovněž nahradit souhlas třetí osoby, je-li jím zánik smluvního vztahu podmíněn.

     Prodej podniku bude na základě novely nahrazen novým způsobem výkonu rozhodnutí – postižením podniku. Předpokládá se, že soud bude moci v průběhu řízení rozhodovat o tom, zda pro uspokojení pohledávky je vhodnější podnik prodat a nebo ho dále spravovat a brát užitky. Kriteriem pro rozhodování bude například hodnota podniku nebo výše vymáhané pohledávky.

     Nově se do platné právní úpravy vkládá mezi dobu po právní moci usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí a ocenění podniku nová fáze – rozhodnutí o dalším vedení výkonu rozhodnutí. V tomto bodě tak soud zváží všechny rozhodné skutečnosti a rozhodne, zda pokračuje správa či nastoupí postižení podniku. Ustanovený správce předloží soudu relevantní informace o podniku, a soud rozhodne o tom, jaká cesta při postižení podniku je pro vymožení pohledávky efektivnější . V případě, že soud rozhodne jen o správě podniku, bude správce brát z podniku užitky, které bude vyplácet na úhradu dluhu oprávněného. Povinnému v takovém případě zůstane vlastnické právo k podniku zachováno a po skončení exekuce s ním dál bude moci nakládat. V případě, že soud rozhodne o prodeji, pokračuje se podle dosavadní úpravy, která nedoznala podstatných změn.

     Novelizuje se rovněž exekuční řád, zavádí se například nový institut vyrozumění o zahájení exekuce; toto opatření se bude doručovat povinnému. Podle navrhované právní úpravy soudní exekutor poté, co mu byl doručen exekuční návrh, provede zápis do rejstříku zahájených exekucí a odstraní vady návrhu. Potom zašle povinnému vyrozumění o zahájení exekuce, jehož přílohou bude exekuční návrh a kopie exekučního titulu a které bude obsahovat také výzvu podle § 46 odst. 6 ke splnění vymáhané povinnosti. První exekuční příkaz, který se v daném řízení doručuje, může být povinnému zaslán nejdříve spolu s vyrozuměním.

     Z výčtu exekučních titulů se dále vypouští exekutorský zápis se svolením k vykonatelnosti, který by nadále v důsledku zrušení příslušné právní úpravy v exekučním řádu neměl být vykonatelný prostřednictvím soudu. Přechodná ustanovení k této části umožňují, aby byly i nadále vykonávány ty exekutorské zápisy, které byly vydány v souladu s právní úpravou účinnou přede dnem nabytí účinnosti předkládané novelizace. Zápis se svolením k vykonatelnosti, který by bylo možno přímo vykonat, bude tedy po účinnosti předkládané právní úpravy moci sepisovat pouze notář.

     Navrhovaná právní úprava umožňuje spojování věcí v následujících případech: – povinně v případě, kdy oprávněný podá několik exekučních návrhů proti témuž povinnému u téhož exekutora, – povinně v případě, kdy několik oprávněných podá návrh proti témuž povinnému u téhož exekutora, – fakultativně v případě, kdy oprávněný podá několik návrhů proti témuž povinnému u různých exekutorů,

(Pokračování na str. 5)

(Pokračování ze str. 4)

– fakultativně v případě, kdy několik oprávněných podá několik návrhů proti témuž oprávněnému u různých exekutorů.

Sloučit věci u různých exekutorů bude možno pouze s předchozím souhlasem oprávněného, aby byl šetřen princip výběru soudního exekutora, který exekuční řád oprávněnému garantuje.

     Smyslem navrhované úpravy je zajistit, aby exekuční řízení vedená proti jednomu povinnému byla koncentrována k rukám jednoho exekutora. Ten má jednak relevantní informace o povinném, a není tak nutné, aby si stejné informace zjišťovali i ostatní exekutoři, jednak kumulace oprávněných v jednom řízení vede k tomu, že se celkově výrazně snižují náklady exekuce.

     Změn, které přinese tato novela, je samozřejmě více, tyto však patří k těm zásadnějším. Novinkou bude i třeba možnost vydat exekuční příkaz k pozastavení řidičského oprávnění povinného, jestliže je v exekuci vymáhán nedoplatek výživného na nezletilé dítě, nebo vyloučení z výkonu rozhodnutí zvířat, u nichž hospodářský efekt není hlavním účelem chovu a která slouží člověku jako jeho společník.

Autor: Mgr. Ing. Štěpán Dražka KONKURSNÍ NOVINY Č. 18 / 2012