Rozhovor s likvidátorem Harvardského průmyslového holdingu, a.s. – v likvidaci prof. Ing. Zdeňkem Častorálem, DrSc.

20.2.2017
Rubrika: Insolvence

Hovoříme s likvidátorem Harvardského průmyslového holdingu, a.s. – v likvidaci prof. Ing. Zdeňkem Častorálem, DrSc.

   Zastavení legalizace

   výnosů z trestné činnosti  

   a vrácení ukradených

   prostředků je mým cílem

   Letos tomu bude pět let, co zakladatel Harvardských privatizačních fondů Viktor Kožený a pozdější likvidátor fondů Boris Vostrý byli pravomocným rozsudkem Vrchního soudu v Praze odsouzeni k trestu odnětí svobody na deset a devět let. Podváděli při obchodech s cennými papíry a podle verdiktu Vrchního soudu v Praze způsobili škodu přes deset miliard korun. Oba byli stíháni jako uprchlí, pravomocně odsouzeni a škodu mají nahradit. Kožený má zaplatit zhruba 8,3 miliardy, Vostrý přes 2,2 miliardy. S úroky to dnes činí přes 17 miliard Kč. K náhradě škody nedošlo. Kožený má irské občanství a žije na Bahamských ostrovech. Boris Vostrý žije v Belize. Poškozeno bylo přibližně 240 tisíc akcionářů. V této souvislosti jsme se likvidátora Harvardského průmyslového holdingu v likvidaci prof. Ing. Zdeňka Častorála, DrSc., zeptali:

   TEXT: KAREL ŽÍTEK, FOTO: KN

   Od roku 2000 jste likvidátorem HPH, který významným i osobním úsilím přispěl k odsouzení Viktora Koženého a Borise Vostrého. Jak ve vaši práci pokračujete?

   Nebylo to vždy jednoduché a není to jednoduché ani dnes. Dnes usiluji o zastavení legalizace výnosů z trestné činnosti a o vrácení ukradených prostředků do HPH.

   Koncem loňského roku Městský soud v Praze zamítl váš návrh na insolvenci Harvardského průmyslového holdingu a. s. – v likvidaci (HPH), který vznikl z Harvardských privatizačních fondů Viktora Koženého. Návrh podaný likvidátorem údajně neobsahoval potřebné údaje, například o splatnosti závazků. Proč byl podán?

 

   Soud návrh nezamítl, ale pouze odmítl. Podané doplnění k návrhu všechny potřebné údaje obsahuje. HPH je společností, která byla v devadesátých letech minulého století v ČR napadena nejrozsáhlejší ekonomickou kriminalitou, a to jak co do výše způsobené škody, tak i co do počtu poškozených akcionářů. Za tuto trestnou činnost byli pravomocným rozsudkem Vrchního soudu v Praze z 17.10.2012 odsouzeni Viktor Kožený a Boris Vostrý. Odsuzující rozsudek se týkal let 1995 až 1997. Jako soudem jmenovaný likvidátor jsem po svém nástupu do funkce od prosince 2000 upozorňoval a dokládal, že trestná činnost odsouzených a dalších osob s nimi spřízněných přesahuje období roku 1997 a po tomto datu, zejména po roce 2002, za aktivní pomoci a spolupráce statutárních orgánů společnosti dochází k legalizaci výnosů z trestné činnosti odsouzenými a dalšími s nimi spolupracujícími osobami. Na tyto podněty nebylo reagováno. 

   Po odchodu Ing. Tomáše Ševčíka z funkce předsedy představenstva v roce 2004 jsem převzal společnost bez sebemenšího majetku a s rozsáhlými dluhy. Návrat rozsáhlého majetku do společnosti zablokoval Boris Vostrý a Tomáš Ševčík v prosinci 2002 a v únoru 2003 převedením majetku do takzvaných Trustů na Kypr a to přesto, že oběma bylo známo, že HPH má svého soudem jmenovaného likvidátora a likvidovaná společnost je bez disponibilního majetku k úhradě nákladů likvidace a vymáhání majetku vyvedeného mimo likvidační zůstatek.

 

   Jak jste tedy postupoval?
 

   V následujícím období se mi, při nemalém úsilí o zajišťování majetku, podařilo vymoci peněžní prostředky ve výši cca 120 milionů Kč k tomu, aby společnost mohla fungovat, hradit náklady likvidace a v trestním řízení mohla uplatňovat své nároky. Po více než 10 letech bylo v roce 2012 trestní řízení ukončeno a mohl jsem poté uplatňovat nároky vůči odsouzeným, ale i nároky v trestním řízení k zajištěným prostředkům. Veškeré prostředky získané činností likvidátora byly věnovány k vymáhání majetku na odsouzených a na jejich spolupracovnících. Správa majetku vyvedeného zejména do trustových společností na Kypru je prováděna mimo likvidátora netransparentním způsobem, likvidátor není informován a o velikosti spravovaného majetku a jeho zatěžování. Některé osoby, včetně osob v orgánech společnosti, se snažily legalizovat majetek HPH na Kypru a zamezit přístupu HPH k němu. V současné době vede likvidátor na Kypru řízení k potvrzení odvolání dosavadního správce a protektora Trustů.

   Čím je ztíženo vymáhání majetku?

   Vymáhání majetku ve prospěch akcionářů je dále ztíženo tím, že již ve dvou případech soudy neosvobodily HPH od soudních poplatků, které činí mnohamilionové částky. Tím je HPH omezen ve vymáhání majetku nebo dokonce zbaven možnosti uplatňovat nároky v odvolacím řízení.

   Harvardský průmyslový holding, a.s. – v likvidaci byl nucen podat návrh na insolvenci. Můžete to zdůvodnit?

   Zdůvodnění je jednoduché. Je potřebné zabránit pravomocně odsouzeným a s nimi spolupracujícím osobám dále nakládat s majetkem pocházejícím z trestné činnosti. Je to mimořádně závažná situace, ale velmi důležitá. Na rozdíl od likvidátora by insolvenční správce ze zákona soudní poplatky neplatil. S ohledem na výše uvedené likvidátorovi nezbylo než splnit zákonem mu uloženou povinnost a podat návrh na insolvenci.

   Návrh na insolvenci umožní insolvenčnímu správci pokračovat v řízeních k vymáhání majetku, protože ze zákona je osvobozen od soudních poplatků. Šetření orgánů činných v trestním řízení ve věci vyvedení rozsáhlého majetku z HPH do takzvaných Trustů na Kypr se v insolvenci nezastavuje a může napomoci k návratu majetku do společnosti a eliminovat činnost osob, které tomu brání. Likvidátor zůstává zapsán v obchodním rejstříku a poskytuje součinnost insolvenčnímu správci. Po uspokojení věřitelů se společnost opět vrátí do likvidace a bude možné formou likvidačního zůstatku uspokojit akcionáře.

   Podle některých členů představenstva HPH by návrh na insolvenci naopak způsobil, že by podílníci ztratili šanci na získání likvidačního zůstatku.

   Neexistují žádní podílníci, ale akcionáři. Jejich výplata je možná pouze formou likvidačního zůstatku. Žádní platně zvolení členové představenstva neexistují. Buď jejich funkční období skončilo, nebo usnesení valné hromady, kde se snažili neúspěšně převolit, byly soudem prohlášeny za neplatné. Ti, kteří se dále za neplatně zvolené vydávali, narušovali proces likvidace a podporovali vyvedení majetku mimo společnost. Škody, které způsobovali, budou na nich uplatňovány.

   Podáte návrh na insolvenci znovu?

   To není nutné. Řízení bylo postoupeno Vrchnímu soudu v Praze, který by měl rozhodnout.

   Harvardský průmyslový holding se také u newyorského soudu domáhal výnosu z prodeje luxusní horské chaty v Aspenu ve státě Colorado, kterou prostřednictvím společnosti Landlocked Shipping Company vlastnila matka Koženého. Jak tato snaha HPH dopadla?

   Řízení pokračuje. Ve spolupráci s americkými právníky se mi podařilo dosáhnout velmi významných výsledků. To může ale narušit situace jmenování dalších dvou likvidátorů, kterou nemusí tamní soudy uznat.

   Kde se majetek vytunelovaných fondů dnes nachází?

   To se musíte zeptat těch, kteří ho ve spolupráci s odsouzenými usilovně skrývají. Víme o něm. Část majetku jim v trestním řízení byla zajištěna, zajištění trvá a bude sloužit k uspokojení akcionářů. Proces vymáhání ukradeného majetku je stále otevřený a věřím, že bude úspěšný. Je to ale časově náročné.