NEWSLETTER: Ministři spravedlnosti zemí EU dali zelenou zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce

21.6.2017
Rubrika: Ostatní

Dne 8. června 2017 se konala justiční část Rady ministrů spravedlnosti a vnitra EU. Ministři spravedlnosti schválili několik důležitých návrhů z oblasti justice a ochrany osobních údajů a dis- kutovali o mnoha dalších tématech. Nejdůležitějším výsledkem jednání bylo schválení nařízení Úřadu evropského veřejného žalobce, který by měl vyšetřovat a stíhat trestné činy poškozující nanční zájmy Evropské unie. Českou delegaci vedl náměstek ministra spravedlnosti Petr Jäger. 

Na Radě pro spravedlnost a vnitro za končícího malt- ského předsednictví ministři spravedlnosti završili téměř čtyřleté diskuse o návrhu na zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce. Vzhledem k tomu, že se původně nepodařilo nalézt jednomyslnou shodu mezi všemi člen- skými státy, Úřad by měl být zřízen v režimu tzv. posí- lené spolupráce. K původní březnové iniciativě dvanácti členských států, mezi nimiž byla i Česká republika, se při- pojily další členské státy. V tuto chvíli tedy dvacet člen- ských států (kromě České republiky též např. Německo, Francie, Španělsko, Lucembursko, Slovensko či nejnověji Rakousko a Itálie) počítá s vytvořením Úřadu, který by měl být nezávislým orgánem Evropské unie vybaveným pravomocí vyšetřovat a stíhat za určitých podmínek trestné činy poškozující nanční zájmy Evropské unie. Jak zaznělo z úst komisařky Jourové: „Jedná se o historic-

ký krok, který potvrzuje nesmlouvavý boj proti nančním podvodům v Evropské unii.“ Nyní se čeká na souhlas Ev- ropského parlamentu, který je tomuto projektu rovněž pozitivně nakloněn.

Následně probíhala diskuse nad úpravou obchodování s digitálním obsahem v rámci EU. Týká se to např. ná- kupu hudby, lmů či elektronických knih na internetu. Předložený návrh směrnice by měl harmonizovat pravidla pro poskytování digitálního obsahu, zejména co dělat v případě, když to, co je poskytnuto, neodpovídá uzavře- né smlouvě. Tato iniciativa by měla zvýšit důvěru spo- třebitelů v Evropské unii v oblasti, která zatím není regu- lována. Česká republika se k návrhu staví sice pozitivně, nicméně s dojednaným textem není zcela spokojena. „Přestože se podařilo úspěšně vyřešit mnoho sporných pasáží, existují stále oblasti, o nichž bychom ještě měli 

vést diskusi. V některých oblastech postrádáme výstižné právní de nice, aby právní jistota pro poskytovatele i pro spotřebitele zůstala na vysoké úrovni,“ uvedl k tomu ná- městek Jäger.

Konečně ministři schválili dva další důležité návrhy. Jednak návrh směrnice, který by měl harmonizovat úpra- vu trestných činů praní peněz v Evropské unii, včetně sankcí, které mohou být uloženy, a jednak návrh nařízení o povinnostech na úseku ochrany osobních údajů pro or- gány a instituce Evropské unie. Nařízení by mělo doplnit balíček předpisů na ochranu osobních údajů z r. 2016, které stanoví povinnosti pro orgány a soukromé osoby v členských státech.

Vedle toho byly diskutovány i některé klíčové aspek- ty návrhů aktuálně projednávaných pracovními orgány Rady. Ministři vytýčili vodítka pro další práce na pře- pracovaném návrhu z oblasti rodinného práva (nařízení Brusel IIa) a na návrhu směrnice, která by měla harmoni- zovat některé aspekty úpravy insolvenčního řízení v člen- ských státech. Závěrečný blok diskusí byl věnován velmi aktuální a velmi komplikované otázce zefektivnění pře- shraničního přístupu k elektronickým důkazům. Ministři podpořili pokračování prací na praktických i legislativních opatřeních v této oblasti, např. vytvoření elektronické platformy pro urychlení předávání a vyřizování žádostí o přeshraniční zajištění elektronických důkazů mezi pří- slušnými orgány či zefektivnění přímé spolupráce orgánů činných v trestním řízení se zahraničními poskytovateli internetových služeb.