Naším hlavním úkolem je bránit některým osobám zneužít finanční systém k praní špinavých peněz

20.4.2016
Rubrika: Ostatní

   Hovoříme s ředitelem Finančního analytického útvaru MF ČR ing. Liborem Kazdou

   Naším hlavním úkolem je bránit některým osobám zneužít finanční systém k praní špinavých peněz

   „Praní špinavých peněz“ je obecně známý a jazykově akceptovaný termín pro legalizaci výnosů z trestné činnosti. Boj s legalizací výnosů z trestné činnosti, nestandardní finanční toky a „praní špinavých peněz“ v České republice sleduje a odhaluje Finanční analytický útvar Ministerstva financí ČR (FAÚ). Jak se mu to daří, o tom jsme hovořili s jeho ředitelem ČR ing. Liborem Kazdou.

   TEXT: KAREL ŽÍTEK, FOTO: KN

   Kolik prostředků z podvodných transakcí se vám podařilo loni zajistit?

   Z pohledu činnosti Finančního analytického útvaru (FAÚ) to byl rok poměrně náročný. Na druhou stranu lze určitě říci, že i úspěšný. Pracovně jsme sice vykázali méně přijatých oznámení podezřelého obchodu, ale jen o několik desítek, což je důsledek práce s povinnými osobami, především bankami, kde se snažíme eliminovat práce na bagatelních věcech, kde již nemůže ani banka ani my přispět k vyřešení daného případu. Proto se zaměřujeme na závažnější případy a ta celková částka, kolik se nám podařilo zadržet z podezřelých transakci, byla 5,5 miliardy korun.

   Bylo to více než předloni?

   Bylo to určitě více než v předloňském roce. Je to svým způsobem rekordní číslo. Na druhou stranu tomu nepřikládáme tak obrovský význam. Je potom důležité jak s těmito finančními prostředky dále naloží orgány činné v trestním řízení, případně jiné složky, kterým postupujeme buď svá trestní oznámení, nebo informace významné pro správce daně, které s tím také mohou být spojeny.

   Čemu přičítáte tyto zlepšené výsledky? Znamená to, když to řeknu velice zjednodušeném a trochu obhrouble, že se více krade, nebo více odhaluje?

   Ta částka se odvíjí od jednotlivých případů. V jednom případě vám může "běžet" velmi významná částka a pak jakoby těch necelých tři tisíce případů vypadá bezvýznamně. Ale to číslo sice vypadá velice zajímavě, tak my tomu nepřikládáme velkou váhu. Není to tím, že by se kradlo více, to si nemyslím. Spíše se podařily významnější případy, kde ty částky, které se staly předmětem šetření, byly významnějšího charakteru.

   Které podnikatelské subjekty vedle bank mohou vám při naplňováním zákona č. 253/2008 Sb., o praní špinavých peněz nejvíce pomoci a jak?

   Jsou to všechny povinné osoby, které definuje náš zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti (praní peněz) a financování terorismu. Jsou to především další finanční instituce (investiční společnosti, platební instituce, pojišťovny, směnárny, atd.).

   Můžete uvést nějaké konkrétní případy, které se FAÚ v loňském roce podařilo objasnit? 

   Krajské nemocnici byla z rozpočtu Ministerstva zdravotnictví ČR schválena investice k zakoupení zdravotnického zařízení o hodnotě přibližně 3 až 5 milionů USD. Prostředníkovi, kterým byla česká společnost vlastněná zahraničním dodavatelem, nemocnice zaplatila 200 milionů Kč, dle tehdejšího kurzu 11,3 milionu USD. Šlo o částku takřka o 110 milionů Kč vyšší, než by bylo zaplaceno v zahraničí za nejkomplexnější typ tohoto zařízení. Zahraniční dodavatel pak z těchto peněz zaslal 26 milionů Kč dvěma českým firmám s nejasným podílem na této dodávce. Z jejich účtů byla část peněz vyvedena hotovostními výběry, část odeslána na účty zahraničních společností, mimo jiné prodejci automobilových veteránů a stavební společnosti. Díky trestnímu oznámení se podařilo zajistit část peněz na účtech několika společností.

   Můžete zmínit i další příklady?

   Organizovaná skupina osob se v účelovém obchodním řetězci podílela na daňových podvodech v oblasti reklamy a dále na praní špinavých peněz. Na účty organizátora, jeho příbuzných a přátel byly zasílány peníze získané skrze fiktivní daňové doklady nebo doklady se značně nadhodnoceným plněním. V různých článcích řetězce docházelo k hotovostním výběrům v celkové výši 157 milionů Kč. Tyto výnosy byly organizátorem a jeho manželkou legalizovány uměle vytvořenou pohledávkou, která byla bezplatně postoupena jejich synovi, a ten ji prodal s nestanoveným datem splatnosti své vlastní obchodní společnosti. U organizátora byly zjištěny soukromé investice do zlatých cihel ve výši více než 30 milionů Kč. Na základě trestního oznámení FAÚ byl zajištěn majetek v celkové výši 100 milionů Kč.

   Šetření FAÚ také zjistilo větší skupinu personálně propojených společností, které si pravidelně nárokovaly neoprávněné nadměrné odpočty DPH o celkové výši 500 milionů Kč. FAÚ následně prověřil okruh podezřelých osob a zjistil možného hlavního pachatele této kriminální činnosti.

   Vyhovuje vám při odhalování těchto trestných činů stávající legislativa, to znamená zákon č. 253/2008 Sb.?

   Stávající legislativa, hlavně zákon č. 253/2008 Sb. o praní špinavých peněz, je velice dobře konstruován. Dává nám možnosti k šetření poměrně dostatečné, což je právě vidět i na těch výsledcích. Na druhou stranu jsou některé věci, které si myslíme, že by bylo třeba zlepšit. V současné době navrhujeme úpravy v novele tohoto zákona. Je primárně implementační, kdy musíme implementovat novou 4. Směrnici Evropského parlamentu a Rady Evropské komise z loňského roku. Do návrhu novely jsme zakomponovali i některé vlastní postřehy z praxe, abychom tuto legislativu posílili.

   V jakém stádiu je příprava této novely?

   Na novele jsme pracovali hned poté, co byla přijata 4. Směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropské komise, což bylo v polovině loňského roku. Návrh jsme předložili po připomínkovém řízení do Legislativní rady vlády na podzim loňského roku. Jednání nebyla jednoduchá, protože požadavky Legislativní rady vlády byly na to, aby implementace byla provedena velmi dobře. V pondělí 21. března nám vláda schválila novelu zákona č. 253/2008 Sb. a nyní ji postupujeme do Poslanecké sněmovny k dalšímu projednání.

   Lepší se spolupráce Finančního analytického útvaru s dalšími složkami - například s Finanční správou, Celní správou a Policií ČR?

   V naší Výroční zprávě jsem pochválil ty složky, se kterými pracujeme nejčastěji. Především je to spolupráce s jednotlivými bankami, kdy oznámení o podezřelém obchodu tvoří 85 procent ze všech, takže spolupráce bankami je velmi dobrá. A samozřejmě spolupráce jak s orgány činnými v trestním řízení, tak i se správci daně je v intencích, které nám umožňuje zákon, na velmi dobré úrovni a myslíme si, že se stále zlepšuje. Intenzivněji spolupracujeme i s našimi zpravodajskými službami právě v oblastech odhalování financování terorismu, což je věc, na kterou se samozřejmě musíme vzhledem k vývoji v Evropě zaměřovat čím dál více. 

   Spolupracujete s podobnými zahraničními útvary?

   Mezinárodní spolupráce je pro nás velmi důležitá. I samotná páchaná a odhalovaná trestní činnost má čím dále tím větší mezinárodní charakter v rámci Evropské unie nebo i mimo ni. Samozřejmě, česká finanční zpravodajská jednota je členem mezinárodní sítě těchto finančních zpravodajských jednotek sdružených v takzvané Egmontské skupině. Jsme i jedním z jejích zakladatelů v roce 1996. Čítá dnes asi 158 takovýchto finančních zpravodajských jednotek různého stupně a úrovně. Pokud je to nutné, se všemi jsme schopni spolupracovat a vyměňovat si informace.

   Finanční analytický útvar, který je nyní součástí Ministerstva financí ČR, by se měl osamostatnit. Proč? Co by mu to přineslo?  

   V novele zákona č. 253/2008 Sb. o praní špinavých peněz, kromě implementace 4. Směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropské komise, navrhujeme osamostatnění Finančního analytického útvaru a zřízení Finančního analytického úřadu. Tento úřad by měl být samostatným správním orgánem v podřízenosti Ministerstva financí ČR, to znamená organizační složka státu, která bude spadat do rozpočtové kapitoly Ministerstva financí ČR. Měla by mít již vlastní rozpočet a mohla by si svoji činnost řídit lépe podle svých vlastních představ, odvisle od toho, jak funguje ministerstvo financí a jaké jsou finanční možnosti a podobné věci. Což jsou některé drobnosti, které nám byly vytýkány poslední kontrolou výboru Moneyval ze strany Rady Evropy. Tímto bychom to chtěli napravit. V současné době je nastavena parlamentní kontrola Finančního analytického útvaru stálou poslaneckou komisí a vládou. Tudíž jsme v takové paradoxní situaci, kdy stálá poslanecká komise a vláda kontroluje jeden z odborů Ministerstva financí ČR, což přináší některé administrativně složitější záležitosti. Tudíž to osamostatnění by mělo vést k posílení samostatnosti a nezávislosti úřadu a řekněme i k lepšímu postavení vůči kontrolním orgánům.

   Kam chcete v budoucnu hlavně napřít svoji pozornost? Chcete jít stále stejnou cestou?

   Základní smysl a účel proč tyto finanční zpravodajské jednotky existují, i smysl opatření proti praní špinavých peněz, se příliš nemění. Našim hlavním úkolem je znemožnit nebo co nejvíce ztížit některým osobám zneužití finančního systému k praní špinavých peněz a financování terorismu. Snažíme se zintenzívnit spolupráci v oblasti odhalování financování terorismu. V posledním roce či dvou letech je to problematika přeci jen ještě náročnější, než legalizace výnosů z trestné činnosti.

   Mění se a vyvíjí trestná činnost na úseku financí?

   Svým způsobem se nemění. Některé techniky se zdokonalují, některé se vylepšují. Spíše tam dneska více hraje roli digitalizace našeho života jako takového - vstup elektronických digitálních měn, které do toho vnášejí trochu nové světlo. Je složitější se dívat na některé transakce probíhající tímto způsobem. Snažíme se i v tomto ohledu posílit naši legislativu a některé další věci, které jsou s tím spojené. To by bylo asi to, co nás dneska trochu trápí a kam bychom se chtěli posunout. 

   A ještě otázka na závěr. Vlastníte trenérskou B – licenci a byl jste také předsedou fotbalovému klubu Slavoj Stod, který hraje plzeňský krajský přebor. Dokážete skloubit práci fotbalového funkcionáře s vaší funkcí?

   Trenérské činnosti se určitě nevěnuji, spíše funkci klubového funkcionáře. I na to se mi dostává málo času, abych se tomu věnoval. Na druhou stranu tady lze využít elektronizaci, o které jsem se zmiňoval, kdy po telefonu i e-mailem vyřeším spoustu věcí ve chvílích volna, které mi na to zbývá, a přitom se mohu myšlenkově odreagovat od mé práce, která je v poslední době opravdu náročná.