Přihlášení

 

Aktuálně vyhlášené konkurzy


Zahájená insolvenční řízení


Upozornění pro čtenáře Konkursních novin

Od 1.1.2015 se výrazně změní stávající způsob zasílání tištěné podoby Konkursních novin – bulletinu. Nově budeme zasílat tištěný bulletin pouze těm předplatitelům, kteří mají řádně zaplacené předplatné.
 
Jde o reakci na dosavadní praxi, kdy postupně narůstal počet příjemců tištěné verze Konkursních novin, kteří neměli zaplaceno předplatné a Konkursní noviny stejně dostávali do svých schránek. „Na základě optimalizace naší příjmové a výdajové složky budeme od 1.1.2015 nově zasílat Konkursní noviny – bulletin, již jen těm předplatitelům, kteří si řádně uhradili předplatné. Pokud si má zájem někdo ze stávajících odběratelů bulletin předplatit, může tak učinit na webových stránkách Konkursních novin www.kn.cz v rubrice Předplatné případně může zaslat elektronickou objednávku předplatného na email p.mikulenka@kn.cz.
 
Redakce Konkursních novin


Reklamní box

Pozvána VŠE

www.burzaspravcu.cz

agentura-tis

e-aukce.comAktuality

14.5.2015 10:00

Vážení čtenáři,

dovolujeme si Vás pozvat na konferenci INSOLVENCE 2015, která se bude konat 12.6.2015 v Konferenčním centru CITY Praha.
 

6.5.2015 12:45

Vážení čtenáři,

srdečně Vás zveme na mezinárodní vědeckou konferenci Olomoucké právnické dny, která se uskuteční ve dnech 21. - 22. 5. 2015 v prostorách Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Elektronické přihlášky naleznete na stránkách www.opdny.upol.cz

20.4.2015 21:15, Lukáš Pachl

Ve výběru z judikatury vám tentokrát přinášíme rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky k otázce neplatnosti dražby provedené na návrh insolvenčního správce v průběhu insolvenčního řízení, při níž byl zpeněžen majetek, jehož sepis do soupisu majetkové podstaty byl zpochybněn třetí osobou.
   NS ČR – k otázce neplatnosti veřejné dražby dobrovolné


Články ze staršího vydání

   Rekodifikace soukromého práva, představovaná především zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „nový občanský zákoník“ či „NOZ“) a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“ či „zákon o obchodních korporacích“), přinesla do českého právního řádu – jeho soukromoprávní části – nový institut. Do všeobecných ustanovení o závazcích (§ 1721 a násl. NOZ), konkrétně do ustanovení o změnách závazků, byla zařazena dosud (našemu právu) neznámá právní úprava institutu postoupení smlouvy.

Koncem ledna 2015 se ve Šlapanicích u Brna uskutečnil již XIX. ročník mezinárodní konference „CURRENT TRENDS IN PUBLIC SECTOR RESEARCH“. Tuto konferenci pořádá Katedra veřejné ekonomie (KVE) z Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity již od roku 1996. Pod současným názvem proběhla konference potřetí. Letošní ročník se konal pod záštitou primátora města Brna Petra Vokřála a hejtmana Jihomoravského kraje Michala Haška.

16.2.2015 , Karel Žítek

Významnou právní normou, kterou připravuje Ministerstvem financí ČR, je návrh zákona o prokazování původu majetku. Deklarovaným cílem navrhovaného zákona je identifikace majetku, který ve významné míře neodpovídá deklarovaným příjmům poplatníka, a následné dodanění příjmů, které poplatník správci daně zatajil a ze kterých daný majetek financoval. 

§ 167 odst. 3 insolvenčního zákona
   Je-li podle znaleckého posudku vypracovaného v insolvenčním řízení po rozhodnutí o úpadku hodnota zajištění nižší než výše zajištěné pohledávky, považuje se pohledávka co do takto zjištěného rozdílu za pohledávku nezajištěnou; pohledávky dalších zajištěných věřitelů s pozdějším pořadím se v takovém případě považují za nezajištěné v plném rozsahu. Podle věty první se postupuje, dokud nedojde ke zpeněžení zajištění.
   Komentář:

16.2.2015 , (zak)

Minulé pokračování této rubriky vyvolalo celou řadu připomínek a je milé konstatovat, že byly spíše rozvíjející než odmítající. Po podrobném zkoumání se ukázalo, že mají do značné míry společného jmenovatele, spočívajícího v myšlence, že minulý text nedostatečně zdůraznil klíčovou roli nadspotřeby při tvorbě odpadu. Dalo by se to trochu vulgárně shrnout do poněkud aktualizovaného úsloví: dej krávě do držky-ona ti nejen do dížky, ale i do ozonové díry.